search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
OMSLAGARTIKEL ▶▶▶


delen en producten die op een pluimvee- bedrijf worden gebruikt. Om dit te berei- ken moeten bedrijven het gebruik van middelen en producten vastleggen. Zodat dit gecontroleerd kan worden. Een crucia- le vraag voor Hubers is nog hoe het zit met de controle van middelen en produc- ten gebruikt door een bedrijf dat op een pluimveebedrijf werkzaamheden verricht. Of is het voldoende dat zo’n bedrijf IKB- PSB gecertificeerd is? Blijkens de uitspraak in de fipronil-rechts- zaak niet: de pluimveehouder blijft ver- antwoordelijk. Voor Hubers is de kous hiermee niet af. “Wat heeft certificering dan nog voor zin”, vraagt hij zich af. Verder moeten pluimveehouders zich er- van vergewissen dat er geen verboden stoffen in het ei zitten. Via IKB Ei werd al gecontroleerd op tal van stoffen, waaron- der dioxine Met het Monitoringsprogram- ma Kritische Stoffen wordt nu ook op (re- siduen van) biocides gecontroleerd. “Een soort dopingcontrole”, noemt Dellaert dit. De analyses voor dit monitoringsprogram- ma worden uitgevoerd door gecertificeer- de laboratoria en aangestuurd door het secretariaat van IKB Ei. IKB Ei werkt samen met Secure Egg aan het samenstellen van een lijst van toege- laten middelen. Hubers: “Neem bijvoor-


Ben Dellaert: “Meldpunt middelenge- bruik wordt regelmatig benaderd.”


beeld pikblokken. Vormen die een risico? Er bestaat geen geregistreerde-pikblok- kenlijst. Met schoonmaakmiddelen net zo.”


Binnen IKB Ei is een meldpunt ingericht waar pluimveehouders met vragen over middelen(gebruik) terecht kunnen. “Dit meldpunt wordt regelmatig benaderd”, al- dus Dellaert.


Nog niet de hele eierketen Vooralsnog zijn de legeindbedrijven geac- cepteerd door ketenborging.nl. Hiertoe zijn een veertigtal legpluimveebedrijven bezocht door de NVWA om te zien hoe IKB Ei op deze bedrijven functioneert. De volgende stap in de procedure is de ac-


Ketenborging.nl, de naam zegt het al


Ketenborging.nl is een initiatief van de Taskforce Voedselvertrouwen, opgericht in het voorjaar van 2013 door de minis- teries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken (EZ). In deze Taskforce werken overheid en bedrijfsleven samen aan maatregelen om het vertrouwen van consumenten in voedsel te herstellen. Het in juni 2013 gepubliceerde actieplan draait vooral om publieke en private borging van de voedselveiligheid en -in- tegriteit. De Taskforce heeft, in samen- spraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), criteria voor private kwaliteitsschema’s opgesteld, die de private borging van de voedselveilig-


12


heid en vooral de voedselintegriteit moeten versterken. Transparantie en in- formatie-uitwisseling maken een be- langrijk onderdeel uit van deze criteria. Het is overigens de NVWA die beoor- deelt of kwaliteits systemen voldoen aan de criteria van ketenborging.nl. Op de site van ketenborging.nl staan een overzicht van de erkende kwaliteits- schema’s. Ondernemers en bedrijven in de voedselketen kunnen zo controleren of hun zakenpartners gecertificeerd zijn door een kwaliteitsschema dat aan de criteria van voedselveiligheid en -inte- griteit voldoet, en daar hun handelen op afstemmen. In de zomer van 2014 werd de Stichting


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020


Ketenborging.nl opgericht. Deze stich- ting beheert, promoot en onderhoudt de website www.ketenborging.nl. En probeert de doelstellingen van ketenborging.nl te bevorderen. In het bestuur van Stichting Ketenborging.nl zitten vertegenwoordigers van de LTO Nederland, de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), de Neder- landse Zuivelorganisatie (NZO), de Ver- eniging van de Nederlandse Pluimvee- verwerkende Industrie (Nepluvi), de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de Federatie Nederlandse Levens- middelen Industrie (FNLI) en het Cen- traal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).


Eric Hubers: “Er bestaat geen geregis- treerde-pikblokkenlijst.”


ceptatie voor de overige schakels binnen IKB Ei, de (opfok) grootouder- en ouder- dierbedrijven, de opfokleghennenbedrij- ven, pakstations en verzamelaars. Het meeste werk daarvoor is al gedaan. Wat nog rest is het bezoek van de NVWA aan enkele bedrijven uit deze schakels. Om een beeld te verkrijgen bij de werking van IKB Ei in de praktijk. Deze bezoeken zou- den plaatsvinden in april en mei. Op basis daarvan verwachtte Dellaert eerder dat voor de zomer de hele eierketen binnen IKB Ei zal zijn geaccepteerd door keten- borging.nl. De NVWA, die als laatste stap van het beoordelingstraject gecertificeer- de bedrijven bezoekt en toetst of het sys- teem ook in de praktijk werkt, zei vorige


FOTO: HERBERT WIGGERMAN


FOTO: STUDIO 38°C


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64