search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Pakstations en andere schakels in de


eierketen moeten nog worden getoetst voor ketenborging.nl.


week dat deze bedrijfsbezoeken vanwege de coronamaatregelen tot nader order zijn uitgesteld. Een andere belangrijke verandering is de invoering, vorig jaar, van een onafhankelij- ke Raad van Beheer van drie personen: een deskundige op terrein van kwaliteits- regelingen, een jurist en iemand met ken- nis van de sector (oud NOP-voorzitter Jan Wolleswinkel). Deze Raad van Beheer neemt besluiten die door het (al sinds jaar en dag bestaande) Centraal College van Deskundigen inhoudelijk zijn voorbereid. In dit College zijn alle schakels in de eier- keten vertegenwoordigd en zitten ook vertegenwoordigers van de diervoeder- sector, dierenartsen en retail en levens- middelenindustrie.


Voordelen ketenborging.nl Ketenborging.nl geeft IKB Ei-deelnemers en afnemers extra garanties over de kwali- teit van het systeem. Daarbij valt volgens het persbericht van IKB Ei te denken aan: – toekomstige inkoopvoorwaarden aan toeleveranciers vanuit retail en levens- middelenindustrie;


– mogelijke aanpassing van toezicht op IKB Ei-waardige bedrijven door de over- heid (NVWA en COKZ). Hierdoor kan het toezicht van het COKZ (Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel, dat ook in de eiersector contro- leert) risicogebaseerd ingericht worden, wat in het (financiële) voordeel is van de IKB Ei-deelnemer;


– snellere en gerichtere actie door IKB Ei bij mogelijke incidenten; NVWA heeft toegezegd informatie te willen delen met kwaliteitssystemen die geaccep- teerd zijn door ketenborging.nl. Dellaert en Hubers zeggen dat retail en le- vensmiddelenindustrie in het rapport Krouwel hebben beloofd alleen nog IKB Ei-gecertificeerde eieren af te nemen zo- dra IKB Ei door ketenborging.nl is geac- cepteerd. Dellaert: “En recent hebben hun branche organisaties CBL en FNLI nog een keer gezegd zich hier bij hun leden op aan


te dringen.” Een woordvoerder van de FNLI bevestigt dit: “De FNLI adviseert haar leden enkel gebruik te maken van kwaliteitssystemen die op de site van ketenborging.nl. staan, dus ook IKB-Ei.” Het CBL is iets terughou- dender. “Directe leveranciers van super- markten, waaronder de eierleveranciers, moeten voldoen aan erkende standaar- den. Daarbij is het GFSI (Global Food Safe- ty Initiative; red.) bovenliggend. De GFSI-standaarden zijn vereist. Het is heel goed dat IKB Ei is geaccepteerd door ke- tenborging.nl, dat die overheidstoets er- overheen is gegaan. Maar voor onze leden zijn andere kwaliteitssystemen belangrij- ker.” Het tweede punt – wat ketenborging.nl de pluimveehouders oplevert – is erken- ning door de overheid/NVWA dat IKB-deelnemers een voedselveilig product leveren. En dat zij minder controles van buitenaf zullen krijgen. Daardoor wordt het wellicht goedkoper, maar deelname aan IKB Ei wordt door de verbeterslagen wel duurder. Dellaert: “Voor een groot deel veroorzaakt door Monitoring Kriti- sche Stoffen.” Over het delen van informatie met het door ketenborging.nl geaccepteerde kwa- liteitssysteem zegt de NVWA nog na te denken. “Een privaat kwaliteitssysteem


‘Een belangrijke


verbetering is de introductie van


onaangekondigde controles’


omvat normen, procedures en werkwijzen om zekerheden in de keten te geven tus- sen leveranciers en afnemers (zoals certifi- caten) en aan consumenten (zoals keur- merken). Private kwaliteitssystemen kunnen nooit de officiële controles van de NVWA vervangen. Wel kan de NVWA voor deze bedrijven het toezicht aanpassen. Voor IKB EI wordt daar nog over nage- dacht.” In de soort inspecties door de NVWA is geen verschil tussen een IKB-bedrijf of een niet-IKB-bedrijf. De NVWA houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. In het geval van leg- eindpluimveebedrijven houdt het COKZ toezicht op de naleving van de regels voor voedselveiligheid in opdracht van de NVWA.


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 13


FOTO: KOOS GROENEWOLD


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64