search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Vorige maand is IKB Ei erkend door ketenborging.nl. De erkenning geldt vooralsnog alleen voor de schakel legeindbedrijven. Ketenborging.nl geeft IKB Ei-deelnemers en -afnemers extra garanties over de kwaliteit van het systeem. En is daarmee een verantwoording aan de afnemer dat een IKB- legpluimveebedrijf een voedselveilig product aflevert.


DOOR HANS BIJLEVELD I


KB Ei is goedgekeurd door ketenbor- ging.nl. Die acceptatie van dit kwali- teitssysteem door ketenborging.nl was een van de aanbevelingen van de On-


derzoekscommissie Sorgdrager, die in het leven was geroepen naar aanleiding van de fipronilcrisis. Belangrijk en goed nieuws, vinden Eric Hubers voorzitter Ovoned en Ben Dellaert secretaris van Avined. Omdat in IKB Ei aanpassingen zijn doorgevoerd waardoor het kwaliteitssys- teem nu voldoet aan de criteria van de Taskforce Voedselvertrouwen. Die wil on- derscheid maken tussen private kwali- teitssystemen die iets voorstellen en sys- temen die niet voldoen aan de criteria die de overheid heeft opgesteld en die de Ne- derlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toetst. IKB Ei voldoet dus nu aan die toets. Ook Bart Jan Krouwel, voormalig voorzit- ter van de Werkgroep Versterking Zelfre- gulering Eierketen, vindt het geweldig om te horen dat de eiersector de aanbevelin- gen daadkrachtig heeft opgepakt en uit- gevoerd.


Voedselveiligheid topprioriteit Krouwels Werkgroep kwam in mei 2018 met een rapport met maar liefst 22 aanbe- velingen, die de Onderzoekscommissie Sorgdrager later allemaal overnam. De commissie Sorgdrager concludeerde uit haar onderzoek naar fipronil in eieren dat de voedselveiligheid van bedrijven in de eierketen onvoldoende aandacht krijgt; dat de kwaliteitssystemen in deze sector onvoldoende waarborg voor voedselvei-


ligheid bieden; en dat men onvoldoende doet om risico’s voor voedselveiligheid in beeld te krijgen. De commissie beval onder meer aan dat bedrijven in de eierketen zorgen voor een geloofwaardig stelsel van zelfregulering waarin voedselveiligheid topprioriteit wordt; dat commerciële belangen daarin ondergeschikt zijn aan het belang van voedselveiligheid; en dat de sector meer aandacht besteedt aan fraude, en kennis een centrale plek krijgt binnen de sector. Met de acceptatie van IKB EI door keten- borging.nl is aan die adviezen van de Commisie Sorgdrager tegemoet geko- men. Overigens voldeed ten tijde van dit advies van Sorgdrager in juni 2018 nog geen en- kel Nederlands ketenkwaliteitssysteem aan ketenborging.nl. Inmiddels voldoen diverse kwaliteitsschema’s eraan, onder meer IKB Nederland Varkens, Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector en GMP+ Feed. Die van IKB Kip en IKB Var- kens zijn in behandeling.


Borging middelengebruik Het 22-puntenplan van Krouwel was het startpunt voor de aanscherping van IKB Ei. “Een belangrijke verbetering”, aldus Del- laert, “is de introductie binnen IKB Ei van onaangekondigde controles door de certi- ficerende instellingen, IsaCert en Verin. Dit zijn risicogebaseerde controles, tenminste één keer per jaar.” Hubers: “Er wordt bij- voorbeeld gekeken naar middelenge- bruik.” Logisch, want een verboden middel stond aan de basis van dit alles. Een ander verbeterpunt is het invoeren van een borgingssystemathiek voor mid-


Dat IKB-legkippenbedrijven voldoen aan de criteria van ketenborging.nl is een verantwoording aan de afnemer dat de pluimveehouder een voedselveilig pro- duct aflevert.


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 11


FOTO: HENK RISWICK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64