search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘Nuffield College heeft mijn leven veranderd’


Legpluimveehouder Roy Tomesen nam in 2015 een besluit dat zijn leven veranderde. Hij ging een Nuffield Scholarship volgen en noemt dit een keerpunt, waarin ook zijn kijk op het houden van dieren veranderde.


DOOR DICK VAN DOORN R


oyTomesen kwam in 2000 van de HAS in Den Bosch. In die tijd had hij nog als filosofie een zo laag mogelijke kostprijs, ef- ficiëntie en groot, groter, grootst. Door zijn werk bij eier- handel Van Beek kwam de jon-


ge pluimveehouder regelmatig in contact met inkopers van de retail. Tomesen: “Die vertellen je dan welke kant het op zal gaan de komende jaren wat betreft de wensen van de consu- ment. Van die gesprekken heb ik enorm veel geleerd.” Rond 2015 kwam het Beter Leven-keurmerk in opkomst. In dat jaar kwam eveneens een var- kensbedrijf op één kilometer afstand van To- mesen te koop. Dat werd door Tomesen ge- kocht en er werd een Beter Leven 1 ster-stal gebouwd voor 40.000 scharrelhennen. In dat- zelfde jaar besloot de Achterhoekse leghen- nenhouder om te solliciteren naar een Nuffield Scholarship. Sinds 2014 is Nuffield Nederland onderdeel van dit wereldwijde netwerk. Tomesen: “Het is een netwerk van boeren uit de hele wereld die hun hoofd boven het maai-


veld uit durven te steken, zonder arrogant te worden trouwens.” Tomesen zat twee weken intern in Ierland met tachtig boeren van over de hele wereld. “In die twee weken hadden wij het vooral over de (toekomst van) de landbouw in de wereld. Bij- voorbeeld over dat wij als Nederland het grootste deel van ons veevoer importeren. Maar ook over mondiale vraagstukken, zoals hoe voeden wij een groeiende wereldbevol- king. De boeren van over de hele wereld von- den wel dat wij als Nederland echt voorop lo- pen wat dierenwelzijn betreft.” Tomesen is tot nog toe een van de weinige Ne- derlandse pluimveehouders die zich bij het Nuffield College heeft aangesloten. “Ik kan je echt zeggen: Nuffield heeft mijn leven veran- derd. Het is echt een keerpunt in mijn denken geweest. Ik ben mij er ook meer van bewust dat ik slechts een passant ben hier op aarde.”


Caring Farmers Wat betreft dierenwelzijn vindt Tomesen het soort houderijsysteem niet eens het belangrijk- ste. “In alle huidige systemen kunnen leghen- nen wel uit de voeten. Voorheen pasten wij het dier echter aan aan het houderijsysteem, bij- voorbeeld door de snavel te kappen. Wij moe- ten echter niet het dier aanpassen aan de omgeving, maar juist andersom, het houderij- systeem aanpassen aan het dier. Dat doen wij nu dus ook door afleidingsmateriaal zoals luzer- ne, pikblokken en dergelijk in de stal te zetten. Zodoende kunnen ze hun snavel behouden.” Om in te springen op die visie begon de fami- lie in januari 2019 bovendien met Freiland. Van de 140.000 leghennen hebben er nu 20.000 uitloop. Eveneens worden de eieren van 70.000 leghennen verkocht onder het Beter Leven 1 ster-keurmerk. Tomesen probeert zo veel mogelijk van zijn eieren lokaal te vermark- ten. Vandaar ook een eigen pakstation en veel


huisverkoop. “Wij verkopen wekelijks via diver- se kanalen lokaal 150.000 eieren. Dat is óók in het belang van onze leghennen. Hoe hoger de opbrengstprijs, hoe beter wij voor onze hen- nen kunnen zijn.” Inmiddels is de Achterhoekse leghennenhou- der ook lid van Caring Farmers. Hij las de afge- lopen twee jaar berichten van Ruud Zanders, medeoprichter van Caring Farmers, op social media. Tomesen: “Ik had eerst nog wel zoiets van wat hij zegt krijg ik wel kromme tenen, maar na hem persoonlijk gesproken te hebben, veranderde dat. We bleken voor 95% op één lijn te zitten.” Tomesen vindt dat de sector nu als één persoon moet optreden. “Daarbij leg ik trouwens liever aan de maatschappij uit wat we doen, waarom wij dat doen en waar wij voor staan, dan dat ik met mijn tractor de snel- weg op ga.” Caring Farmers doet het eerste. De organisatie staat voor natuurinclusieve land- bouw. Tot nog toe zijn er geen restricties wat het houderijsysteem betreft, iemand met ver- rijkte kooien kan zich dus ook aansluiten. To- mesen: “Wel moeten pluimveehouders die zich willen aansluiten zich ervan bewust zijn dat het huidige landbouwsysteem dat wij in Nederland hebben op de lange termijn niet houdbaar is.”


Verder ontwikkelen Wat dierenwelzijn betreft wil Tomesen zich blijven ontwikkelen. Zo wil hij, als de mogelijk- heid er is, meer grond aankopen voor uitloop van de dieren. Verder denkt hij na over het zo- geheten vangen op de Zweedse manier als de hennen naar de slachterij gaan. “Ik heb nu nog andere prioriteiten, maar zulke ontwikkelin- gen als Zweeds vangen hebben zeker mijn aandacht. Ik vind dat als onze leghennen zo’n 1,5 jaar goed voor ons ge- weest zijn, wij dat laatste stukje ook goed voor hen moeten zijn.”


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 47 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64