search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
REPORTAGE ▶▶▶


Bedrijven die een beroep doen op borg- stellingskrediet, moeten daarvoor bij hun bank aankloppen. Financiers kunnen beter dan de overheid bekijken of bedrij- ven voldoende perspectief hebben om in aanmerking te komen voor een krediet, aldus Keijzer. De overheid dekt een deel van het risico voor de banken af met een borgstelling. Als bedrijven met een borg- stellingskrediet toch omvallen, dan moet de bank aan de Rijksdienst voor Onder- nemend Nederland (RVO.nl) duidelijk maken dat bij de kredietverlening wel degelijk een gedegen afweging is ge- maakt. De regeling is geldig met terugwerkende kracht vanaf 16 maart en geldt in princi- pe voor alle sectoren. Voor de primaire land- en tuinbouwbedrijven geldt een aparte regeling. Voor de landbouw is een regeling die ruimte biedt voor € 120 mil- joen kredieten. Landbouwminister Schouten heeft daarvoor € 10 mil- joen extra uitgetrokken voor de Borgstelling Landbouw- kredieten. Voor steun aan de zwaarst getroffen sectoren waaron- der de eenden- houderij waren bij het naar de drukkerij gaan van deze Pluim- veehouderij de gesprekken met het ministerie nog gaande.


Kwetsbaarheid Ondertussen toont de coronacrisis nog iets an- ders aan: de kwetsbaar- heid van de conceptstromen voor de retail. In de retail wordt aan de standaarden getornd nu de vraag naar bepaalde producten de nor- male vraag zo ver overstijgt. Meest op- merkelijk: supermarktketen Jumbo stopt ‘gewone’ scharreleieren in doosjes met het 1 ster Beter Leven-keurmerk (BLk), met goedkeuring van de Dierenbescher- ming. Pluimveehouders hadden er geen


16


Eendagskuikens leg kunnen niet naar bestemming


De vele gecancelde vluchten naar derde landen vanwege de uitbraak van het co- ronavirus hebben ook gevolgen voor de afzet van eendagskuikens in de legsec- tor. Een deel van de eendagskuikens be- stemd voor Midden-Afrika moet nood- gedwongen worden geëuthanaseerd. Dat zegt Anton Butijn, voorzitter van brancheorganisatie COBK (Centrale Or- ganisatie Broedeieren en Kuikens). “We doen er alles aan om voor onze een- dagskuikens een goede bestemming te vinden. Helaas lukt dat nu niet voor alle dieren”, aldus Butijn. Hij wil niet zeggen hoeveel eendagskuikens geëuthana- seerd worden. “We voeren dagelijks be- stuurlijk


overleg om de afzet van eendagskuikens zo goed mogelijk te organiseren. Euro- pese exporteurs hebben intensief con- tact met elkaar. Ondanks de concurren- tie wordt goed samengewerkt.” Eendagskuikens gaan normaliter met zo- genoemde combivluchten (vracht en passagiers) naar Midden-Afrika. Het gros van deze vluchten is gecanceld. “Sommi- ge vluchten zijn omgeboekt en voor een deel van de eendagskuikens hebben we een bestemming in Europa gevonden”, aldus Butijn, die vreest voor de gevolgen in Midden-Afrika. “De Afrikaanse pluim- vee-industrie is grotendeels afhankelijk van de import. Voor de voedselvoorzie- ning in Afrikaanse landen is het cruciaal dat de import weer op gang komt.” Iede- re maand gaan 1,7 miljoen Nederlandse eendagskuikens (leg) naar derde lan- den.


Ondanks langere wachttijden en grens controles loopt de afzet van eendagskuikens in Euro- pa en Rusland volgens Bu- tijn goed door. “Leveringen per truck gaan goed. Het knelt bij de luchtvaart.” De afzet van broedeieren in de internationale vleeskuikenmarkt wordt volgen Butijn minder ge- raakt. De lokale vraag valt echter wel deels weg, zo ziet hij. “Er worden 10 tot 15% minder kuikens opgezet. Sommige kuikenhouders kie-


zen ervoor een ronde leeg te staan. Datzelfde beeld zien we ook in België. Ook daar worden minder ei- eren voor vleeskuikens ingelegd.”


FOTO: HENK RISWICK


goed woord voor over. Ook in de vleeske- ten liep men acuut tegen tekorten aan, en verkochten supermarkten Jumbo en Al- bert Heijn tijdelijk kippenvlees dat niet aan hun conceptstandaarden voldoet. De coronacrisis legt bloot dat het met alle


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020


verschillende supermarktconcepten on- mogelijk is om snel te schakelen bij abnormale omstandigheden.


het laatste nieuws over de coronacrisis OP BOERDERIJ.NL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64