search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VAKTECHNIEK ▶▶▶


Rusten op het rooster heeft de voorkeur


Ouderdieren hebben een duidelijke voorkeur om te rusten op een rooster vergeleken met een zitstok en het strooisel. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research.


DOOR ANNEMARIE MENS EN RICK VAN EMOUS (BEIDEN WERKZAAM BIJ WAGENINGEN LIVESTOCK RESEARCH)


Z


owel in de natuur als in de stal hebben kippen behoefte aan een verhoogde rustplaats gedurende de nacht. Naast dat deze gebruikt


kan worden om op te slapen, maken kip- pen ook gedurende de dag gebruik van de verhogingen voor verschillend soort specifiek gedrag (vluchten, comfort en thermoregulatie). Met name het anti-pre- datoren gedrag (vluchten) is een belang- rijk onderdeel van het zoeken naar be- scherming gedurende de nacht. Zitstokken kunnen echter negatieve effec- ten hebben. Uit recent Zweeds onderzoek in praktijkstallen met verhoogde rust- plaatsen bleek dat zitstokken meer borst- blaren veroorzaakten. Tijdens de opfok van vleeskuikenouderdieren worden doorgaans vanaf zes weken leeftijd ver- hoogde rustplaatsen in de vorm van roos- ters aangeboden waarop water beschik- baar is. Ook tijdens de legperiode hebben


de ouderdieren een rooster tot hun be- schikking, die meestal 50% van het stal- oppervlakte beslaat. De dieren gebruiken deze ruimte gedurende de nacht als ver- hoogde rustplaats. De vergelijking tussen rooster en zitstok- ken is nog nauwelijks onderzocht. Om die reden heeft Wageningen Livestock Re- search in opdracht van het consortium Breeders In Balance een experiment uitge- voerd naar de voorkeur van ouderdieren voor verschillende soorten verhoogde rustplaats.


Experiment De studie was opgezet als een preferentie- test tussen 40 en 50 weken leeftijd waarbij alle hokken precies hetzelfde waren inge- richt met de keuze tussen twee verhoog- de rustplaatsen: roosters en zitstokken. Voor een goed opgezette preferentietest is het belangrijk dat alle dieren gebruik kunnen maken van de aangeboden ele- menten. Voorafgaand aan het experiment is voor beide rustplaatsen de benodigde


Percentage dieren per rustplaats-element 52,4


capaciteit berekend. Ook in het voorgaand traject (vanaf 6 tot 40 weken leeftijd) had- den de dieren de beschikking over een rooster en zitstokken, zodat ze gewend waren aan verschillende rustplaatsen. De dieren hadden in het experiment de beschikking over twee verschillende rust- plaatsen: houten rooster (150×100 cm) en twee kunststof zitstokken (elk 2 meter lengte). Tijdens de donkerperiode werd iedere week het aantal dieren geteld dat zich op de verschillende rustplaatsen bevond. Hier- bij werd onderscheidt gemaakt tussen de volgende elementen: rooster, zitstokken, drinklijn, strooisel en legnest. Daarnaast werd van de gemerkte dieren apart geno- teerd op welke rustplaats ze zich bevon- den. Op 46 en 50 weken leeftijd werden de gemerkte dieren tevens beoordeeld op de aanwezigheid van borstblaren.


Ruim 50% op het rooster Gemiddeld gezien rustte meer dan 52% van de dieren ’s nachts op het rooster tij- dens de tienweekse experimentele perio- de (zie grafiek). Bijna 25% van de dieren rustte op de zitstokken, 11% op de drink- lijn, 8% in het legnest en 4% op het strooi- sel. Dit was gedurende het gehele experi- mentele redelijk constant, alhoewel wel


Rustplek


Overzicht van aantal weken dat dieren gebruikmaken van dezelfde rustplek (aantal en percentage) Weken


24,6 10,7 8 4,2 Rooster 52 Zitstok Drinklijn ▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 Legnest Strooisel Dieren (#) Dieren (%)


5 1 1% 6 3 4% 7 6 8% 8 12 17% 9 16 22% 10 34


47%


FOTO: WLR/GEA HOGEVEEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64