search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DIERENWELZIJN ▶▶▶ PAASNUMMER


‘Kijk vanuit behoefte kip, niet mens’


Hoe meten we kippengeluk? Wageningse onderzoeker Ingrid de Jong houdt zich er dagelijks mee bezig. Zij en haar projectteam onderzoeken dierenwelzijn en diergezondheid bij pluimvee.


DOOR KIRSTEN GRAUMANS A 24


an onderzoeksprojecten de laatste jaren geen ge- brek, zo vertelt Ingrid de Jong op een locatie van Wageningen UR. Tegen- woordig willen we niet al- leen weten dat een kip vrij


is van bijvoorbeeld verwondingen en honger en dorst, maar ook of zij daadwerkelijk positie- ve emoties heeft zoals blijdschap en geluk, zo vertelt ze.


In hoeverre is dierenwelzijn synoniem aan diergezondheid? “Goede gezondheid is een voorwaarde voor goed dierenwelzijn. Maar een dier kan gezond zijn en nog niet de mogelijkheid hebben om natuurlijk gedrag uit te oefenen. Ik denk dat je welzijn moet zien als paraplu, waar allerlei as- pecten onder vallen. Gezondheid is er daar één van.”


Hoe meten we dierenwelzijn bij een kip? “Wij maken heel veel gebruik van de welzijns- monitor, en verfijnen die steeds. Criteria bin- nen de welzijnsmonitor zijn naast gezondheid ook comfort – bijvoorbeeld qua temperatuur en rustruimte, maar ook in hoeverre kippen natuurlijk gedrag vertonen, of ze geen honger of dorst hebben en of er geen beschadigingen of verwondingen zijn. Vroeger keken we vooral naar de afwezigheid van bepaalde aspecten. Een dier mag geen verwonding hebben. Tegenwoordig willen we graag weten of een dier positieve emoties voelt, zoals blijdschap of geluk.”


Kun je zien of een kip blij is? “Kleinschalig wel. Maar het is best lastig om te bepalen hoe we dat onder praktijkomstandig- heden, in een groot koppel kunnen meten. Daarvoor moeten we nog technieken ontwik- kelen, bijvoorbeeld met behulp van sensoren. Bij kleine groepjes kippen hebben we met een student bijvoorbeeld anticipatie gemeten. We leren de kip iets dat samengaat met een belo- ning en kijken dan of ze ‘voorpret’ laat zien. Waar we dan naar zoeken is: als de kip die be- loning heeft gehad, waar aan zie je dan dat zij zich prettig voelt? Kan ik dat aflezen aan be- paalde gedragingen, dat er meer samen ge- daan wordt of dat ze gaan stofbaden? Daar zijn aanwijzingen voor. Je zoekt ook dingen die we met sensoren kunnen meten. Zoals we voet- zoollaesies met camera’s in de slachterij me- ten, zo wil je dit eigenlijk met camera’s of an- dere sensoren in een koppel meten.”


Zaken als daglicht in de stal of een buiten- uitloop, doen we die vooral vanuit onze


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020


‘Het gaat om: waar heeft de kip behoefte aan, en niet: wat willen wij als mensen’


Profiel


Ingrid de Jong (49) is onderzoeker bij Wa- geningen Livestock Research en project- leider bij de afdeling dierenwelzijn en


diergezondheid. Vanuit die hoedanigheid stuurt ze onderzoeksprojecten aan en doet ze onderzoek naar (het verbeteren van) welzijn bij pluimvee. Met een multi- disciplinair team worden de complexe


vraagstukken vanuit verschillende exper- tises aangepakt, zoals ethologie, gezond- heid, sensortechnologie, wiskundige mo- dellen en systeemontwikkeling.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64