search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘Wij willen een hen die zich vanaf dag 1 top voelt’


Dierenwelzijn is bij biologisch-dynamisch leghennenhouder Rolf Kanninga in Gasselternijveen momenteel wel heel hot. De nieuwe biologische verordening heeft punten waar hij niet gelukkig van wordt.


DOOR DICK VAN DOORN B


iologisch-dynamisch leghen- nenhouder Rolf Kanninga vindt een goed dierenwelzijn ontzettend belangrijk. Kannin- ga: “Ik vind dat je dieren met respect moet behandelen. Be- handel een dier net zoals je


zelf behandeld wil worden.” Hij is dan ook ac- tief bezig om te kijken hoe hij het dierenwel- zijn van zijn dieren kan verbeteren. Kanninga: “Zo hadden we als Demeter-pluimveehouders het Zweeds vangen van onze kippen ter tafel gebracht en dit ook in de pluimveestudieclub Noord besproken. Op de Zweedse manier van- gen van de hennen hebben wij dan ook door- gevoerd op ons bedrijf.” Hierbij worden de kip- pen onder de buik opgepakt in plaats van aan de poten en ondersteboven.


Langere wachttijd ontwormen Maar bij de pluimveestudieclub Noord worden nog meer dierenwelzijnsonderwerpen behan- deld. Momenteel vooral ook één van de gevol- gen van de nieuwe biologische verordening: ontwormen. In de huidige situatie heeft ont- wormen van biologisch-dynamische hennen


geen gevolgen voor de eierafzet. In de nieuwe verordening is echter sprake van een wachttijd van in totaal ongeveer één week. Kanninga: “In die week mogen wij die eieren alleen leveren aan de eiverwerkende industrie. Dit betekent dus 1 week lang 70% minder voor je eieren krij- gen. Gemiddeld ontwormen wij vier keer in een ronde, dus een enorme financiële aderlating.” De familie hoopt dat de EU de regels de ko- mende maanden rondom de introductie van de wachttijd afzwakt. Kanninga: “Een aantal van de regels die ze nu in willen voeren leiden mijn inziens tot minder dierenwelzijn. Een hen met een wormbesmetting voelt zich echt niet gelukkig.” De Drentse leghennenhouder hoopt dat er ruimte blijft bestaan om toch nog twee of drie keer per jaar te ontwormen zonder dat dit gevolgen heeft voor de eierafzet. Kanninga: “Dit na mestonderzoek en na overleg en in sa- menwerking met de dierenarts zodat alleen ontwormd wordt als het echt nodig is.”


Wintergarten niet meetellen Een ander heikel punt van de biologische ver- ordening is dat je de wintergarten niet meer mee mag tellen voor de stalbezetting. Dat be- tekent voor de familie dat ze bijna 25% van de hennen in moeten leveren. Kanninga: “Je hebt dan wel minder hennen per vierkante meter, wat meer dierenwelzijn zal geven, maar zo’n fi- nanciële aderlating moet natuurlijk wel ge- compenseerd worden. Je kunt niet eindeloos alles uit de portemonnee van de boer blijven trekken.” Om dit probleem op te lossen wil de familie in 2021 een volièresysteem in de stal zetten. Dat kost echter weer een flinke duit. Kanninga: “En zelfs dan nog zullen wij zo’n 800 tot 900 hennen minder kunnen houden, met dus wel een financiële lastenverzwaring door een volièresysteem.”


Als de familie naar beide maatregelen kijkt, wachttijd ontwormen en wintergarten niet


mogen meetellen, dan is de wachttijd ontwor- men de lastigste voor hen. Kanninga: “Ik vind dat wij sowieso als biologische sector de tijd moeten krijgen om om te kunnen schakelen naar een wormenmiddel-vrij tijdperk. Er zal heel snel onderzoek gedaan moeten worden naar (natuurlijke) alternatieven.”


Doorgroeistal Ondertussen denkt de familie Kanninga ook na over een zogeheten doorgroeistal. Dit is een in- novatief stalconcept van Lifestyle Eggs waarbij de kuikens vanaf dag 1, of zelfs vanaf dag 0 (na uitkomst in de stal), in hun toekomstige legstal worden opgefokt. Rolf kijkt wat dat betreft ook naar Duitsland waar ze al verder zijn met deze ontwikkelingen. Kanninga: “Wij willen een hen die zich vanaf dag 1 top voelt in onze stal. Uit- broeden in de stal zelf leidt tot minder trans- port, beter voor het milieu dus, én veel minder stress voor de hen, waardoor de hen zich me- teen goed voelt. Je hebt ook minder kans op ziektes bij uitbroeden in de stal (denk aan En- terococcen), dat is ook dierenwelzijn. Je moet dan overigens wel een afzetmogelijkheid heb- ben voor de haantjes.” Omdat de familie maar één stal heeft, zal door gebruikmaking van de nieuwe methode er wel 20 weken lang geen inkomen zijn. “We moeten alleen even bezien hoe we die 20 weken dan overbruggen. We krijgen in de resterende we- ken waarschijnlijk wel een hogere productie, omdat we een hen hebben die beter in haar vel zit.” Wat betreft de eendagskuikens is er natuur- lijk nog een dierenwelzijnsdiscussie. Wat te doen met de haantjes. Kanninga: “In ovo selec- teren ziet de biologisch-dynamische sector als niet-diervriendelijk, dus dat is geen optie. Het blijft een lastige discussie, De- meter wil in ieder geval graag dat de mannelijke lijn nuttig besteed wordt.”


e ▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 23 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64