search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Urk Maritime: expert uitgelicht Urk als maritieme one-stop-shop aan het IJsselmeer


bijvoorbeeld de luxe jachtbouw en de zee- en binnenvaart. “Dat is gecontinueerd en uit- gebouwd. Naast visserij doen we nu ook crew- tendering, offshore, zeevaart, bedrijven die actief zijn in de dienst- verlening of financie- ring: het is een heel di- verse groep. Stel dat iemand met een bin- nenvaartschip komt voor een hermotori- sering, maar het schip ook wil laten schilde- ren, nieuwe betimme- ring wil, iets wil doen aan de technische in-


Urk, als voormalig eiland met een rijke histo- rie, is uniek gelegen aan een van de drukste vaarroutes van Nederland. Een groot aantal maritieme bedrijven hebben er de uitvalsba- sis en bundelen aan het IJsselmeer de mari- tieme kennis onder de naam Urk Maritime.


Het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat het bedrijvencluster op deze manier is vorm- gegeven. Het bedrijvencluster wordt deels gesubsidieerd vanuit de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Het initiatief was opgestart vanuit de Urker bedrijvenkring waar al wat bedrijven in zaten. Het cluster bevat bedrijven uit de regio, ge- richt op de maritieme bedrijvigheid. Ook be- drijven die belang hebben bij het Urker mari- tieme bedrijfsleven kunnen aansluiten.


Urk Maritime wil zich presenteren als mari- tiem cluster. Er wordt scheepsbouw- en on- derhoud verricht en er is maritieme dienst- verlening, maar ook financiering en onderwijs hebben er een plek. “Bij Werkendam is het duidelijk, daar is alles gericht op de binnen- vaart. Wij hebben een bredere focus. De be- doeling is dat mensen die in de maritieme business werken, ook aan Urk gaan denken. Dat straks iedereen weet dat je op Urk moet zijn als je iets aan een schip wil laten doen of een nieuw schip wil”, zegt projectmanager André de Vries.


Visserij Urk stond voorheen bekend als echte visser- slocatie, maar in de jaren dat het minder goed ging in de visserij is Urk gaan uitbreiden naar


WORK MARITIME. THINK URK.


stallaties en de automatisering: dat kan al- lemaal hier op Urk. We kunnen het complete pakket bieden, een soort maritieme one-stop- shop aan het IJsselmeer.


Daar hebben we als cluster op ingespeeld en die lijn trekken we graag door. De ambi- tie om Urk op de kaart te zetten, hebben we allemaal in onze doelstelling zitten”. Daar is de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Het bedrijvencluster is aanwezig geweest op de beurzen in Gorinchem en Rotterdam, maar ook internationaal en leden hebben het clus- ter ook vaak op hun eigen stand op beurzen gepresenteerd.


Buitendijkse haven De komst van een buitendijkse haven bij Urk


is een van de dingen die Urk nog verder op weg kan helpen. Het bedrijvencluster werkt eraan om geld vanuit het rijk te krijgen door middel van regiodeals en zet daarbij volop in op maritieme ontwikkeling. “De buitendijk- se haven moet er komen. Er zijn nu al bedrij- ven die er allemaal een stuk kade willen en er een pand willen neerzetten. In de markt zet- ten hoeven we het niet eens meer. Dat is dus het probleem niet. Het moet vanuit de over- heid mogelijk gemaakt worden. Met vergun- ningen, aankoop van de grond, die dingen. Vanuit het Rijk moeten er nog wel wat plooi- en worden glad gestreken”. De hoop is nu dat de haven er in 2022 zal zijn en dat het bedrij- vencluster er zich dan kan vestigen.


Doorgroeien Het bedrijvencluster heeſt momenteel zeven- tien leden en twee onderwijsinstellingen on- der zich. Er zit volgens André de Vries nog ge- noeg potentie in om verder door te groeien. In de toekomst wil Urk doorgroeien op het gebied van innovatie en talentontwikkeling. De samenwerking met de onderwijsinstellin- gen op Urk kan daarbij helpen.


“We willen daar stappen in zetten en ver- der professionaliseren. Het is natuurlijk goed als je met je dagelijkse bedrijfsvoering be- zig bent en je klussen binnenhaalt, maar je moet ook naar de toekomst kijken en naden- ken over het binnenhalen van nieuw talen- ten. Het vergt wel wat energie om daar stap- pen in te zetten. We willen de lokale jeugd motiveren om voor maritieme beroepen te kiezen, gaan voor het varen, de binnenvaart, scheepsbouw of de visserij: alles mag!”


91

ON THE IJSSELMEER MARITIME EXPERTS


• • • • • • • • • • •


• • • • • • • •


• • • • • • • • • • •


• • • • • • • •


De Boer Marine ELECTROSERVICE URKBV Scheepsbetimmering & Bouwbedrijf


PORT OF URK


www.urkmaritime.nl


N


A


U


T


I


C


A


L


EQUIPMENT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96