search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


NEDERLANDSE ONDERSCHEIDING VOOR BELGISCH CARTOGRAAF VERBERGHT


Van ‘Donaupapst’ in Duitsland tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau in Nederland ANTWERPEN De in de drie Beneluxlanden maar ook in Duitsland en Oost-Europa be- kende en zeer gewaardeerde Belgische car- tograaf Pierre Verberght (80), die bij onze oosterburen al vele jaren op handen wordt gedragen als ‘Der Donaupapst’ (Paus van de Donau), is sinds enkele dagen ook Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


Van der Lingen: “Sinds die tijd heeſt u zich ge- heel belangeloos al decennia lang ingespan- nen voor het in kaart brengen van de Donau en steun verlenen aan uw collega’s, die pro- blemen ondervonden op voornamelijk de be- nedenloop van de Donau. U heeſt meermaals als volleerd en onbezoldigd diplomaat onder- handeld met lokale autoriteiten om hen uit de brand te helpen”.


JAN SCHILS


De Nederlandse consul-generaal in Antwerpen, Bert van der Lingen, speldde Verberght - die van tevoren niet op de hoog- te was gebracht - de hoge koninklijke on- derscheiding donderdag 25 april op in diens ambtswoning in het Antwerpse stadsdeel Wilrijk. Dat gebeurde in het bijzijn van de echt- genote van Verberght, Tilly, die ook in de bloe- metjes werd gezet.


“Zonder haar zou dit onmogelijk zijn ge- weest”, zo reageerde de nieuwe ridder. Ook vrienden en collega’s uit de binnenvaart en van elders woonden de uitreiking van de ko- ninklijke onderscheiding bij. “Ik ben totaal verrast. Dit heb ik nooit vermoed”, zo reageer- de Verberght - zichtbaar onder de indruk van de eer die hem te beurt viel.


Consul-generaal Van der Lingen noemde het bijzonder dat Verberght vanaf de opening van het Rijn-Main-Donau kanaal in 1992, vlak na het optrekken van het IJzeren Gordijn in Midden-Europa, behoorde tot de eerste West- Europese schippers, die de nieuwe vaarweg met hun schip verkenden.


Kurt Diller


Verberght heeſt ook de weg bereid naar digitale vaarkaarten


Ingetekend De consul-generaal herinnerde eraan dat Verberght eigenhandig betrouwbare naviga- tiekaarten vervaardigde van de 2500 km lange Donau-vaarwegen, inclusief de parallelle vaar- wegen in de Delta om deze vervolgens vele ja- ren lang te actualiseren. Zo vertrekt hij in juni voor zijn 45ste Donaureis van 14 dagen gaat maken naar Roemenië. Van der Lingen: “U heeſt elk stukje Donau op ongeveer 300 kaar- ten persoonlijk ingetekend op bakens, ondie- pe plekken, vaargeulen enzovoorts. In totaal heef u daarvoor 44 reizen gemaakt, 2 miljoen kilometers afgelegd en – naar ik heb begrepen – 6 auto’s versleten”.


Om te benadrukken dat Verberght, die ook de binnenvaart in Nederland en België (waar he- lemaal geen vaarkaarten bestonden) in kaart bracht, deze hoge koninklijke onderschei- ding dubbel en dwars heeſt verdiend, besloot de consul-generaal zijn toespraak met de op- merking dat: “U als lid van de vereniging De Binnenvaart met 3200 leden bij diverse gele- genheden uw grote kennis hebt ingebracht over de binnenvaart, de vaarwegen, de re- gel- en de wetgeving in verschillende landen. Vrienden en collega’s die over u schrijven, doen dit zonder uitzondering met grote be- wondering voor uw onbaatzuchtige inzet en dat zowel in uw vele boeken, maar ook in het praktisch bijstaan van gestrande schippers”.


Monnikenwerk Een van de collega’s van Verberght, de Nederlander Jan van Strien, noemde diens inspanningen een waar monnikenwerk: “Hij heeſt door zijn belangeloze werk iets bewerk- stelligd dat van groot economisch en strate- gisch belang is geweest. Hij is een essentiële wegbereider geweest voor de internationale binnenvaart op de Donau. Zonder zijn vaar- kaarten en bemiddeling bij moeilijkheden zouden veel West-Europese schippers het in de ‘pioniersperiode’ nooit aangedurfd heb- ben daarheen te varen. Hij was in feite de man die dat toch mogelijk maakte. Daarmee heeſt hij een grote bijdrage geleverd aan de bevor- dering van het internationaal vervoer op de oost-westas binnen Europa”, aldus Van Strien.


Wegbereider Een Duitse collega en goede vriend van


Lintjesregen daalt neer op Stichting Vaarwens


AMSTERDAM Onder de 28 koninklijke onder- scheidingen die er in Amsterdam op de dag voor Koningsdag werden uitgereikt, waren er twee heel bijzondere voor de binnenvaart. Inge de Graaf en Evert Stel, stuwende krach- ten achter Stichting Vaarwens, kregen bei- den een lintje voor hun goede werk. Zij orga- niseren vaardagen voor stervenden.


“Het is vrijwel onmogelijk om u los van el- kaar te adresseren. En ik geloof ook niet dat u nog los van elkaar komt”, aldus burgemees- ter Femke Halsema bij de Amsterdamse cere- monie. “U hebt samen het initiatief genomen om uw huis, het schip Meander V, open te stel- len voor terminaal zieke mensen die nog een vaarwens hebben. Samen zorgt u ervoor dat uw gasten en hun familieleden een onvergete- lijke dag hebben”.


Halsema: “Honderden mensen hebben al van uw gastvrijheid gebruik mogen maken. De boottocht biedt uw gasten troost, afleiding en plezier. Ze kunnen voor even ontsnappen aan het ziekenhuis of anderszins. Uw schip is vol- ledig aangepast en iedereen kan aan boord komen. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd en met enthousiasme uitgevoerd. Het succes is zo groot dat u geld aan het inzamelen bent voor een tweede schip. Mijn complimenten… Evert Stel en Inge de Graaf, u bent beiden be- noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau”.


Evert Stel en Inge de Graaf krijgen hun lintjes opgespeld.


De onderscheidingen hadden nogal wat voe- ten in aarde, want op het moment van aan- vraag waren Evert en Inge nog ingeschre- ven in Amsterdam, maar momenteel woont het ‘Stel’ in Monnickendam. De Waterlandse burgemeester Luzette Kroon is ambassa- deur van de stichting, dus werd er hard aan getrokken. Er is besloten de uitreiking in het Amsterdamse Concertgebouw te laten


Foto stichting Vaarwens


plaatsvinden, met op Koningsdag zelf een bordesgroet in Monnickendam en Marken; dubbel feest voor het paar dus.


Op vrijdag 5 april is in Harlingen bij scheeps- reparatiewerf Friesland de kiel gelegd voor de ‘Vaarwens’, het nieuwe schip van de gelijk- namige stichting.


5


Consul-generaal Bert van der Lingen speldt de onderscheiding op bij Verberght. Foto Jan Schils


Verberght, voormalig scheepsinspecteur Kurt Duller uit Sommerhausen, benadrukte dat ook de scheepvaart in Duitsland hem grote dank verschuldigd is: “Zonder zijn vele kaar- ten zou de scheepvaart op de Donau zo goed als onmogelijk zijn geweest. Verberght heeſt ook de weg bereid naar digitale vaarkaarten”.


Initiatiefnemer voor het koninklijke lintje voor Verberght was diens collega en vriend Jan van Strien, die bijna zijn hele beroepsloopleven in de Rijnvaart doorbracht en ook met hem heeſt gevaren. Van Strien wist binnen de kortste ke- ren voldoende mensen bijeen te brengen die nodig waren om steun te betuigen aan diens initiatief. Toen er ook ondersteuning kwam vanuit de politieke hoek (minister van staat Frits Korthals Altes) raakte de toekenning van de onderscheiding in een stroomversnelling.


Restauratiebeurt voor schroevendok


DORDRECHT De firma Koek uit Sleeuwijk hijst het beeldbepalende drijvende rijks- monument ‘Dok Straatman’ uit de Wolwevershaven in de oude binnenstad van Dordt. Het historische schroevendok is weer nodig aan restauratie toe. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van machinefabriek Straatman, het Da Vinci College en de ge- meente Dordrecht.


Foto Ries van Wendel de Joode Zonnebootrace in


haven Harlingen HARLINGEN Op initiatief van het vmbo van de Maritieme Academie Harlingen vindt op vrij- dag 10 en zaterdag 11 mei de eerste race van het Young Solar Challenge-seizoen plaats in Harlingen. Op deze twee dagen zullen zon- neboten van verschillende middelbare scho- len door de wateren van de Harlinger binnen- stad racen.


Omdat stilliggen geen optie is T +31(0)181-614 466 www.reikon.nl


inspecteert & repareert • Keerkoppelingen • Reductiekasten • ABC dieselmotoren • Pompen


Grote voorraad ABC recon-onderdelen


storing service 24/7


De Young Solar Challenge is een jaarlijks terug- kerend evenement dat bestaat uit verschillende races tussen middelbare scholieren met zelfge- bouwde zonneboten. Op vrijdag 10 mei worden de teams met boot en schippers verwacht bij de Maritieme Academie. De boten worden tech- nisch gekeurd, er worden vaartesten gedaan en de schippers moeten een zwemtest afleggen. Zaterdag gaat vanaf 10.30 uur de zonneboot- race van start. Rond 17.30 uur is de prijsuitrei- king bij de Maritieme Academie Harlingen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96