search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


59 ASV: “Positieve daden nodig om modal shiſt te bereiken”


ROTTERDAM De Algemeene Schippers Vereeniging, kortweg ASV genoemd, is een sterk groeiende sociaal-economische orga- nisatie zonder winstoogmerk. Naast een be- stuur heeſt de ASV een denktank die geza- menlijk met het bestuur het beleid bepaalt en uitvoert. De denktank bestaat uit schip- pers en ex-schippers.


De ASV streeſt naar een Europees vervoersbeleid Wetten, voorschriſten en reglementeringen moeten in overeenstemming worden gebracht met de wetgeving van omringende landen (EU-harmonisering), wat moet bewerkstelli- gen dat iedere betrokkene in de vervoerssec- tor op gelijke wijze wordt behandeld.


De ASV pleit voor markttransparantie Wat moet bewerkstelligen dat de vervoers- markt doorzichtig wordt, zodat vraag en aan- bod en mogelijke vormen van concurrentie- vervalsing en discriminatie, zichtbaar worden.


CCR-moties dienen uitgevoerd te worden: desnoods via de rechter De Tweede Kamer heeſt diverse moties aan- genomen om de uitwassen van de CCR-regels aan banden te leggen. Maar de moties wor- den niet uitgevoerd. De ASV heeſt aangetoond dat in de landen om ons heen veel soepe- ler met de keuringen voor het Certificaat van Onderzoek wordt omgegaan.


De ASV streeſt naar behoud van diversiteit van de binnenvaartvloot De binnenvaartsector heeſt een grote diver- siteit in vlootaanbod, zodat aan iedere vraag gehoor kan worden gegeven. Maar het CCR- beleid verstoort de diversiteit van de vloot. Er zijn positieve daden nodig om de diversiteit van de binnenvaartvloot een kans op voortbe- staan te geven.


In de praktijk worden er echter drempels op- geworpen die voorkomen dat de gewens- te verschuiving plaatsvindt van vervoer over de weg naar vervoer over water: de zoge- noemde modal shiſt. In sommige delen van Nederland is zelfs sprake van een omgekeerde ontwikkeling. De ASV: “Daarmee dreigt de diversiteit, onze grootste kracht, te verdwijnen. De huidige binnenvaartvloot be- staat voor een (noodzakelijk) deel uit kleine- re schepen (tot 1.500 ton), die kleinere hoe- veelheden kostenefficiënt kunnen vervoeren en de haarvaten van de vaarwegen kunnen bedienen. Hun aantal daalt echter met tot wel honderd schepen per jaar”.


Vergroenen: niet dreigen maar voorwaar- den scheppen Beleidsmakers vinden veelal dat de binnen- vaart verder moet vergroenen. De ASV brengt daar tegenin: “Is vervoer over water mo- menteel dan zo vervuilend ten opzichte van vervoer via de weg of spoor? Absoluut niet. Maar er wordt gewerkt met (verkeerde) ‘aan- names’, cijfers over uitstoot die negatief zijn voor de binnenvaart. De binnenvaartsche- pen (van spits tot koppelverband) zijn per tonkilometer minder vervuilend dan een vrachtwagen of trein, maar de rekenmodel- len werken niet met ton/kilometer gegevens. Dus dienen die modellen aangepast te wor- den als men werkelijk wil weten hoe het zit. Groener worden moet ook kunnen. Dat be- tekent rekening houdend met de hele foot- print, en rekening houdend met andere eisen waar de sector mee te maken heeſt. Dit geldt ook ten aanzien van ladingresten. De lading behoort toe aan de ontvanger, dus ook de la- dingresten. Ladingresten mogen niet beoor- deeld worden als zijnde afval”.


Boetebeleid De ASV concludeert aan de hand van de evaluaties van het boetebeleid dat de


binnenvaartsector ernstig benadeeld wordt ten opzichte van haar concurrenten. Daar waar de binnenvaart geconfronteerd wordt met vele soorten van (heel hoge vastge- stelde) bestuurlijke boetes zijn die bestuur- lijke boetes bij de concurrenten nauwelijks aanwezig. Bovendien is er bij het spoor en vervoer over de weg een enorme matiging vooraf in veel gevallen. Dat is bij de binnen- vaart nauwelijks aan de orde. Tel dat op bij de enorm veel hogere pakkans in de binnen- vaartsector en er kan echt niet meer gespro- ken worden van een level playingfield. De ASV blijſt zich daartegen verzetten. De verbe- teringen zijn volstrekt onvoldoend.


Nederland versus omringende landen Waar we zien dat Frankrijk al tientallen jaren haar vloot subsidieert met 50 procent van alle investeringen, waar we zien dat België bedrijven weet te verleiden om over te stap- pen naar vervoer over water en veel inves- teert in voorzieningen voor de binnenvaart (ligplaatsen, afgiſte afval, nieuwe kades en dergelijke) zien we in Nederland achterstallig onderhoud en afname van voorzieningen zo- als ligplaatsen en dergelijke.


Wie wil er nog varen? Het feit dat schippers zich “niet gewenst” en zelfs “geweerd” voelen (en weten!), maakt dat het sociale aspect inmiddels de sector gaat bedreigen: Opvallend is dat er al een tekort is aan instromers in de binnenvaart en de huidige ondernemers het bestaan als “weinig sociaal” ervaren. Van bedrijfsopvol- ging door kinderen is veel minder sprake dan de gewoonte was.


Wat wil de ASV bereiken? De inkomsten van de schipper en het ren- dement moet aanmerkelijk verbeteren, hier voor is een markttransparantie systeem een absolute noodzaak.


De diversiteit van de binnenvaartvloot moet behouden blijven c.q. nog verbeteren (om te beginnen met het aanpakken van de CCR-regelgeving).


Vervoer over water moet aantrekkelijker en betrouwbaarder worden voor vervoerder en verlader.


Een level playingfield met concurrerende ver- voersmodaliteiten is noodzakelijk. De overheid moet een proactief beleid voe- ren om de binnenvaart te stimuleren. Dat be- tekent investeren.


Hoe wil de ASV dat bereiken? 1. Binnenvaartschepen voor bouwjaar 1976 vrijstellen van CCR-regelgeving waarvan de nut en noodzaak niet aangetoond is.


2. Het aantrekkelijk maken voor banken om te investeren in de (kleine) binnenvaart.


3. Een eerlijke en transparante markt creëren. 4. Veel meer voorzieningen waaronder af- meermogelijkheden (voor langere tijd) met afloop en voorzieningen (water, stroom, huisvuil), en autosteigers creëren voor sche- pen om het schippersbestaan sociaal aan- trekkelijker te maken. 5. Binnenvaart laten vergroenen: meten aan de pijp erkennen.


6. Flexibelere bediening van kunstwerken dus minder afstandbediening, opheffen spits- sluitingen en dergelijke.


7. Een level playing field creëeren.


Het gaat goed met de ASV. Daardoor kunnen we ons op steeds meer fronten inzetten voor de binnenvaart. Maar we kunnen het niet zonder u. Het is ‘schippers voor schippers’ tenslotte.


I: www.algemeeneschippersvereeniging.nl STAND I-202


Stimuleer duurzamer vervoer ASV lijst met aanbevelingen voor beleidsmakers:


• Investeer weer in natte infrastructuur om deze op niveau te krij gen • Boetebeleid ILT naar redelij kheid en proportionaliteit aanpassen en daarna eerlij k handhaven


• Stimuleer modal shift en koester diversiteit van binnenvaartschepen en vaarwegen


• Maak de (particuliere- en gezins-) binnenvaart aantrekkelij ker • Verbeter de marktomstandigheden in de binnenvaart • Vergroening van de bestaande vloot realiseren met zinvolle investeringen


De vaarweg als uitweg!


De Algemeene Schippers Vereeniging is de onafhankelij ke belangenbeharti- ger voor de motor van de Nederlandse binnenvaart; de particuliere schipper. Ons credo: ‘schippers voor schippers’, varende bestuursle- den ondervinden het beleid aan den lij ve.


Duurzaam transport voor later!


Kies dan NU voor vervoer over water.


STANDNR I 202


WWW.ALGEMEENESCHIPPERSVEREENIGING.NL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96