search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Kostenbesparende asgenerator; EcoGenDrive


57


De besturing, tank en generator.


Vorig jaar introduceerde Motrac Industries op de Maritime Industry beurs de EcoGenDrive asgenerator. EcoGenDrive ver- telt een bijzonder verhaal over ecodesign: een beter, groener design waarmee geld be- spaard kan worden.


De PTO gedreven hydrostatische boordnet generator is ontwikkeld door Hydromarine, een vestiging van Motrac Industries. Het pro- bleem van reeds bestaande systemen was dat deze een beperkt vermogen hadden en een instabiele frequentie lieten zien. Motrac wilde dit probleem oplossen en een asgene- rator ontwikkelen van 75kVA met een stabie- le frequentie. Intussen zijn ze sinds het eer- ste concept drie jaar verder. Motrac heeſt de nodige systemen, inclusief een groot 120kVA systeem, met succes opgeleverd. Door het grote succes heeſt Motrac vorig jaar beslo- ten om een volwaardige range te ontwikke- len om daarmee de markt verder te bedie- nen. Deze range is gelanceerd onder de naam EcoGenDrive.


Dieper in de techniek Bij de EcoGenDrive asgenerator neemt een Power take-off (PTO) mechanisch vermogen af van de voorstuwingsmotor. Een hydrosta- tische aandrijving drijſt de generator aan op de gewenste frequentie. Het bijzondere aan dit concept is dat het hydraulisch systeem is gebouwd op basis van een gesloten kringloo- psysteem met een pomp met een regelbare opbrengst. Dit houdt in dat de leidingen van pomp en motor direct gekoppeld zijn, zon- der tussenkomst van ventielen of regelschui- ven, wat het rendement aanzienlijk verhoogt. Slechts een beperkte volume stroom wordt gebruikt om de ontstane warmte uit de olie te koelen. Door de hydrostatische aandrijving is het generator toerental niet afhankelijk van het diesel toerental. Hierdoor is men in staat om het volledig generator vermogen aan te wenden onder iedere gewenste vaarconditie.


Wat het systeem uniek maakt, is dat de fre- quentie stabiel blijſt onder zowel wisselen- de belasting als wisselende toerentallen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een elektro- nisch verstelbare Linde pomp, een zeer snelle


De Linde pomp gemonteerd op een Reintjes keerkoppeling achter een Caterpillar diesel.


Völkel controller en meer dan 65 jaar ervaring in hydrauliek. Doordat Motrac actief is in ver- schillende markten kan het bedrijf ervarin- gen uit andere markten benutten. Speciaal voor dit systeem heeſt Motrac een aanpas- sing in de Linde pompen gebruikt om de op- brengst uiterst snel te kunnen aanpassen en dus accuraat te kunnen reageren op wisse- lende condities.


Groen varen en kostenbesparing hand in hand Door de gesloten hydrostatische aandrijving is het rendement aanzienlijk hoger dan dat van een conventioneel hydraulisch systeem. Bovenal is het een betrouwbare, duurzame oplossing waarmee kosten bespaard kunnen worden. Het gebruik van deze asgenerator, in plaats van een conventionele dieselgene- rator, leidt tot een aanzienlijke brandstofbe- sparing. De hoofdmotor heeſt een zuiniger verbruik per kW dan een kleinere diesel- generator. Een lager brandstofverbruik leidt direct tot een reductie in uitstoot van scha- delijke emissies, waarmee de installatie een groen karakter krijgt. Doordat er tijdens de vaart geen draaiuren met de dieselgenera- tor gemaakt worden, werkt dit direct kos- tenbesparend op het onderhoud van het schip. De EcoGenDrive asgenerator laat zien dat economisch voordeel en terugdringen van de milieubelasting goed samen kunnen gaan. De asgenerator staat op de energielijst 2019 voor energie investeringsaſtrek (EIA). Hierdoor profiteert u van fiscale aſtrek. Meer informatie treſt u op de site www.rvo.nl code: EIA 240609


Diverse vermogens De asgenerator zal leverbaar zijn in vier mo- dellen EGD40, EGD65, EGD85 en EGD120. De modellen staan gelijk aan het beschikbaar vermogen en zijn leverbaar in zowel 50Hz als 60Hz. Het uitgangspunt hierbij is de meest ideale pomp-motor combinatie, al is dit ook afhankelijk van het toerental van de PTO. De EcoGenDrive asgenerator wordt geleverd met een bekende Stamfort generator. Doordat er aan de generatorzijde geen verandering is ten opzichte van een conventionele die- selgenerator mag u hier dus ook dezelfde


prestaties verwachten ten aanzien van aan- loopstromen. Ook de aansluiting is vrijwel identiek. Doordat er gebruik gemaakt wordt van een traditionele generator en de stroom niet door middel van een inverter wordt op- gewekt, is de kortsluitvastheid gewaarborgd zoals men dat aan boord gewend is. In de ko- mende periode werkt Motrac de mogelijk- heden van synchronisatie, parallelbedrijf en loadsharing nog verder uit.


Teamco Scheepswerf Teamco heeſt het ecodesign concept omarmd. Het bedrijf neemt dit con- cept mee in het gesprek met elke nieuw- bouwklant, aldus Patrick Janssen – verant- woordelijk voor de afbouw van schepen bij Teamco:


“Met de eerste installatie waren we erg be- nieuwd naar de resultaten”, vertelt Patrick. “We hebben de generator ook flink getest aan boord met het op- en afschakelen van belasting onder wisselende motortoerental- len. Zowel wij als de Electra installateur wa- ren erg verrast door de stabiliteit van de fre- quentie. De frequentie was zelfs stabieler dan die van een dieselgenerator, en ook het ge- luid was nauwelijks waarneembaar”.


Patrick vervolgt: “De set is gemakkelijk te in- stalleren. De pomp op de PTO is wel groot, maar dat is ook nodig om op stationair toe- rental het vermogen te kunnen leveren. Daarentegen is de generator zelf enorm com- pact en kun je die altijd wel ergens in een hoekje kwijt. Ook hoef je geen uitlaatkanaal en beunkoeler te hebben. Met de hydrauliek leidingen is het wel even opletten geblazen, de koeler voor de hydrauliekolie plaatsen we in het LT-systeem van de hoofdmotor en daar zitten ook de brandstofkoeler en de koeler voor de keerkoppeling. Dus onder de platen is het wel even passen en meten met leidin- gen. Nu we dit weten kunnen we er vooraf voldoende rekening mee houden. Over het algemeen bespaart het ruimte in de machi- nekamer. Onze aankomende projecten zijn vooral tankers waarbij een bepaalde gene- rator set-up nodig is om ook in noodbedrijf te kunnen pompen. De asgenerator mag


worden gezien als een volwaardige generator en hierdoor kunnen we ook in de toekomst slim omgaan met de generator set-up aan boord”.


De voordelen van de EcoGenDrive generator zijn duidelijk voor Patrick: “Het is de kosten- besparing die de asgenerator zo aantrekkelijk maakt, besparing op de brandstof en natuur- lijk ook het wegvallen van onderhoudskosten op een dieselgenerator. Het is een groot voor- deel dat dit systeem de uitstoot van emis- sies terugdringt en daarmee een groen imago heeſt, maar het is uiteindelijk de kostenbe- sparing die de doorslag geeſt. Onlangs zijn de Triple-A schepen Autan, Aurora en Alize opgeleverd met de asgenerator van Motrac Industries. Deze A-serie was bestemd voor Chemgas Shipping; zij vinden groener varen en kostenbesparing beiden erg belangrijk”.


Nieuwsgierig?


Wie nieuwsgierig is kan Motrac Industries be- zoeken op de Maritime Industry beurs, hal 1 stand I103. Hier staat een opstelling van de EcoGenDrive generator, Motrac Industries kan u ter plaatse adviseren.


Wilt u direct meer informatie of bent u be- nieuwd naar uw besparing? Neem contact op met één van de Nederlandse vestigingen!


Motrac Hydrauliek B.V. Dambroek 2 7223 DV BAAK


T: +31 (0) 575 – 44 88 44 E: info@motracindustries.com I : www.motracindustries.com


Hydromarine / Motrac Hydrauliek B.V. Visschersbuurt 19 3356 AE PAPENDRECHT T: +31 (0) 78 – 615 95 96 E: info@motracindustries.com I: www.motracindustries.com STAND I-103


De Triple-A schepen van Chemgas Shipping varen groen en kostenbesparend mede dankzij asgenerator EcoGenDrive.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96