search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Havenvisie Harlingen koerst aan op een duurzame groei


WAAR LIG JE?


Het Vechtdal I: waar grenzen scheiden, terwijl liefde verbindt GÉ VAN DE ZON


Paul Pot (links) en wethouder Schoute met hun Havenvisie.


HARLINGEN Havenbedrijf Port of Harlingen heeſt – samen met het bedrijfsleven, de ge- meente en andere betrokkenen - gekeken waar ze zich de komende 15 jaar op wil rich- ten en haar plannen opgeschreven in een Havenvisie.


De ambitie is om de haven van Harlingen in 2035 hét duurzame maritieme en logistie- ke hart van Noord-Nederland te laten zijn. Havendirecteur Paul Pot overhandigde daar- toe het eerste exemplaar van de havenvisie aan wethouder Paul Schoute. Dat gebeurde aan boord van de Holland. De directeur van Port of Harlingen over de Havenvisie: “De ha- ven heeſt een belangrijke rol in de regio. Het is een logistiek knooppunt dat een grote bij- drage levert aan de lokale en regionale eco- nomie. De haven zorgt voor veel banen. Om die rol te behouden en te versterken, is Port of Harlingen begin 2018 verzelfstandigd. Het nieuwe havenbedrijf zorgt voor regie. En die is nodig om de haven verder te professionalise- ren. Een ander doel voor de komende jaren is om te groeien. We doen dat met respect voor onze prachtige omgeving, zonder fysiek uit te breiden. Zo verstevigen we onze logistieke en economische positie”.


Foto Koos Boertjens


Sterke niches Het havenbedrijf bouwt de komende jaren aan verdere ontwikkeling, om zo te zorgen voor continuïteit en groeimogelijkheden voor de bedrijven in het havengebied. De Port of Harlingen koestert en versterkt vanouds sterke niches, zoals de visserij, zoutproductie, zandverwerking en de bouw van schepen en megajachten. Ze faciliteert tevens het toe- risme. Het havenbedrijf wil daarnaast nieuwe kansen stimuleren, zoals projectlading en de ontwikkeling van een groene-energiecluster.


De haven wil groeien zónder fysiek uit te brei- den. Mogelijkheid voor groei ontstaat door de beschikbare ruimte beter te benutten, activiteiten in de haven gericht te regisseren en door geleidelijke herstructurering.


Waddengebied De Port of Harlingen verduurzaamt de ko- mende jaren haar bedrijfsvoering. Hiernaast stimuleert ze goederenvervoer over water, zet in op energietransitie en ondersteunt duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven en visserij. Alle activiteiten en ontwikkelingen in de haven gebeuren met behoud van de ecolo- gische waarden van het waddengebied.


Bij een schip hoort onderhoud en dat doen we op de werf van het Drentse Coevorden. Maar na een hele week waarbij je via een lange trap naar beneden moet omdat je hoog en droog ligt, een week waarin horen en zien je vaak vergaat, omdat er schoongespoten wordt, gelast en geslepen. Na een week waar- bij alles vies en vuil wordt, wil je wel door groene velden fietsen en - liefst langs een riviertje - het geluid van fluitende vogeltjes op je in laten werken.


Gelukkig was het mooi weer tijdens het week- end, toen er een relatieve rust over de werf was neergedaald. Relatief, want menig schip- per werkt nog even door. Maar ’s middags mochten we van onszelf weekend vieren. Deze keer fietsten we langs het Coevorden-Pi- cardiekanaal richting het Duitse Emlichheim. Het kanaal - dat het Duitse Zuid Noordkanaal bij Georgsdorf verbindt met het Nederlandse Stieltjeskanaal bij Coevorden - is aan beide zijden omzoomd met bomen, waarachter de velden liggen met hun boerderijen.


Bij de splitsing van het Coevorden-Picardie- kanaal en de Schoonebeker Diep kiezen we de zuidelijke richting, zodat we bij een voor- malig schutsluisje kunnen mijmeren hoe het was voordat dit kanaal gedegradeerd werd tot afwateringskanaal in 1965. Een paar ezel- tjes bedelen om aandacht als we halthouden om deze omgeving de aandacht te geven die het verdient.


Altijd op zoek naar water komen we wat zui- delijker bij het riviertje de Vecht (Vechte heet de rivier in Duitsland en daar zijn we inmid- dels) en gaan weer richting Nederland.


De Vecht is een prachtig meanderend riviertje waar je jezelf met het fietsveer ‘Fähr Harm’ naar de overkant moet trekken. Het blijkt onmogelijk om overal langs het riviertje te fietsen. Wij proberen het via een wandelpad; dat wordt klunen over heel smalle bruggetjes (nou ja, bruggetjes… een paar plankjes) die over de diepliggende beekjes liggen.


Het is een gestuntel, maar de natuur is prach- tig. Zo komen we –o p de plek waar de Vecht Nederland binnenstroomt - bij een prominent kunstwerk genaamd ‘Wortlos’. Aan weerszij- den van de rivier staan twee installaties van staal en beton. En als je goed kijkt, zie je dat op een stoel een jong meisje vanuit Neder- land kijkt naar een jongen op een stoel aan de Duitse zijde van de rivier. Wij lezen hier de gedachten achter dit werk: ‘grenzen schei- den, terwijl liefde verbindt’.


Dit zijn niet de enige kunstwerken in het Vechtdal. Als je de rivier De Vecht vanaf Zwolle naar Nordheim zou volgen, passeer je in totaal 75 kunstwerken. Zo vormt de beel- dende kunst langs de Vecht een van de groot- ste openluchtmusea ter wereld. Wij vinden het Vechtdal zelf, dat binnen de Ecologische Hoofdstructuur valt, ook een openluchtmu- seum - met haar rivierduinencomplexen waar steenanjers en bijzondere planten groeien.


Af en toe staat er een vrolijk paaltje langs deze wandelroute: een ‘verhalenpunt’. Door op het pedaal te blijven pompen zet je de ‘verhalenverteller’ met spannende verhalen in werking. Wel blijven trappen, want anders stopt het verhaal. We hebben er dorst van gekregen; dus nu op weg naar Gramsbergen, waar het zelf gebrouwen bier op ons wacht.


17


COLUMN


Recht in zicht


Ynke Ooijkaas


E ynke.ooijkaas@boonkvanleeuwen.com T 010 2811 815 I www.boonkvanleeuwen.nl


Uitzendbureaus en ingeleend personeel


Schipper Keimpe de Koning vaart met zijn broer Koos met het ms Jonker. Hij voer eerst met zijn vrouw, maar die is pas met de kin- deren aan de wal gegaan. De Koning moet dus op zoek naar personeel. Zijn broer wil wel even bijspringen, maar dat is geen blij- vende oplossing. De Koning zoekt via col- lega’s en advertenties, maar er komen geen reacties. Dus besluit hij het via een uitzend- bureau te proberen.


Uitzendbureau AB heeſt via via drie mensen voor De Koning. Een Pool en twee Filipijnen. De Pool is een EU-onderdaan en mag zon- der problemen werken in Nederland. De twee Filipijnen zijn geen EU-onderdaan. De ene Filipijn, Kian, beschikt over een tewerkstel- lingsvergunning (TWV). De andere Filipijn, Kevin, heeſt op zijn verblijfsdocument de aan- tekeningen ‘arbeid in loondienst. Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist’.


Uitzendbureau AB is in het buitenland ge- vestigd en staat in Nederland niet ingeschre- ven bij de Kamer van Koophandel. AB ver- huurt haar personeel via uitzendbureau 12. Dat uitzendbureau staat wel bij de KvK geregistreerd.


De Koning gaat met bureau 12 in zee. De Filipijnse matrozen werken afwisselend aan boord. Toch zit het De Koning niet lekker. De boetes voor vreemdelingen of uitzendbu- reaus waar iets mis mee is, zijn hoog. Hij belt zijn advocaat mr Lex Specialis en die legt het uit.


Sinds 1 juli 2012 geldt de Wet allocatie ar- beidskrachten door intermediairs (Wet Waadi). Op basis van deze wet moet een buitenlands uitzendbureau dat op de Nederlandse markt personeel uitleent bij de KvK als uitzendbureau ingeschreven staan. Wat nu als personeel via verschillende bedrij- ven wordt doorgeleend?


Uitzendbureau AB is in het buitenland ge- vestigd en leent personeel uit aan uitzend- bureau 12. Uitzendbureau 12 is ook in het buitenland gevestigd en leent personeel uit aan De Koning. In dit geval is dus alleen uit- zendbureau 12 verplicht zich bij de KvK te


registreren. Waarbij De Koning verplicht is die inschrijving van het uitzendbureau te controleren!


Als bij een controle blijkt dat het bureau waar De Koning zaken mee doet, níet bij de KvK ge- registreerd staat, dan kan De Koning een for- se boete krijgen.


Mensen uit de EU kunnen zonder problemen in Nederland werken. Mensen van buiten de EU moeten een geldige tewerkstellingsver- gunning hebben of een aantekening ‘Arbeid vrij’. Als je iemand aan boord laat werken zon- der geldige TWV, bedraagt de boete 4.000 euro voor een natuurlijk persoon (bijvoor- beeld een eenmanszaak) of 8.000 euro voor een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV).


Het inlenen van personeel biedt prima moge- lijkheden, maar check of de papieren in orde zijn en of het uitzendbureau staat ingeschre- ven. Zorg ook altijd voor stukken waarmee je


Ynke Ooijkaas is advocaat bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ynke heeſt vrijwel haar hele werkzame carrière in een op scheepvaart gerichte werkomgeving doorgebracht en geeſt juridische ondersteuning aan diverse binnenvaartorganisaties als ook aan de zogenaamde ‘bruine vloot’.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96