search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Zand en grind-themaschip ‘Maaslakei’ in de vaart


15


MAASBRACHT Rederij Cascade uit Maasbracht heeſt vrijdag 12 april haar ‘om- gedoopte’ passagiersschip De Maaslakei of- ficieel in de vaart genomen. Dit schip, dat voorheen voer onder de naam Cascade, is een opvallende verschijning in het Midden- Limburgse Maasplassengebied. Zowel in het exterieur als interieur is het the- ma ‘Limburgse zand- en grindwinning’ op een hoogwaardige manier tot in detail doorgevoerd.


De metamorfose en restyling van de Cascade naar Maaslakei werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en de gemeente Maasgouw. De officiële openingshandeling bij het omdopen van het schip werd 12 april dan ook verricht door Johan Lalieu, wethou- der van de gemeente Maasgouw, in het bijzijn van zakenrelaties, medewerkers, familie en vrienden.


Het thema van de ‘Limburgse zand- en grind- winning’ loopt als een rode draad door de


Maaslakei en is op subtiele wijze zelfs in de nieuwe naam verwerkt. Provincie en gemeen- te hoefden dan ook niet lang na te denken over een financiële bijdrage vanuit stimu- leringsfondsen ter bevordering van onder- scheidende toeristische concepten op de Maasplassen. Van het totale investerings- bedrag werd door eigenaars David van de Runstraat en Bianca Schmitz 95 procent be- steed bij Limburgse mkb-bedrijven: 70 pro- cent daarvan bij binnenvaart-gerelateerde ondernemingen in de gemeente Maasgouw.


Nieuwe troef Met de Maaslakei beschikt Rederij Cascade vanaf nu over een uniek concept, niet al- leen voor de particuliere maar vooral ook de zakelijke markt. De bijpassende slogan ‘Vergaderen, vieren en varen’ maakt duide- lijk dat dit schip meer faciliteert dan alleen rondvaarten en feesten. Ook kleine, zake- lijke groepen van 20 tot 60 personen vinden aan boord alles wat nodig is voor bijvoor- beeld een vergadering, productpresentatie,


brainstormsessie of ‘dagje op de hei’. Zij wor- den door ‘de lakei’ op hun wenken bediend en zowel culinair als facilitair in de watten ge- legd. De Maaslakei is uitgerust met hoogwaar- dige (keuken)apparatuur en audiovisuele middelen en is optimaal rolstoelvriendelijk.


Maasplassen Het thema van de ‘Limburgse zand- en grindwinning’ is onlosmakelijk verbon- den met havendorp Maasbracht, de thuis- haven van Rederij Cascade, en de omlig- gende Maasplassen. Wie aan boord stapt van de Maaslakei wordt zowel op het bo- vendek als benedendek in deze thematiek ondergedompeld. Elementen zoals maasgrind, opgebaggerd hout en verroest staal geven de Maaslakei een industriële uitstraling. Blikvanger is de trap, die refereert aan de baggermolens die lange tijd in de Limburgse grindgaten actief waren. Met behulp van audiovisuele midde- len wordt het thema in woord en beeld tot le- ven gebracht.


Nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek (BSW) versterkt positie van de binnenvaartsector


BRUSSEL Het ziet ernaar uit dat België nog voor de verkiezingen voor een nieuw na- tionaal parlement op 26 mei aanstaan- de orde op zaken zal stellen in zijn scheep- vaartwetgeving. Dat is overigens wel ruim tien jaar nadat besloten werd om een zo- geheten ‘nieuw geïntegreerd Belgisch Scheepvaartwetboek’ (BSW) op te stellen en vijf jaar na het protocolakkoord tussen ener- zijds de binnenvaart en anderzijds de lan- delijke en regionale overheden tegen het hanteren van dumpprijzen op de Belgische waterwegen.


JAN SCHILS


Het BSW van 2014 vertoonde echter nog- al wat tekortkomingen en conflictstof tus- sen de verladers en de binnenvaartsector, waaronder over regels voor prijsvorming. De Europese Commissie was het ook al niet eens met het nieuwe BSW en startte in januari van


dit jaar een zogeheten inbreukprocedure te- gen België. De Commissie eiste dat de regel- geving in overeenstemming met de geldende Europese spelregels op het gebied van prijs- vorming en concurrentie zouden worden ge- bracht, die concreet alle oneerlijke praktijken aanpakt.


De Belgische overheid vormde daarop een werkgroep, die aan de bezwaren van de Europese Commissie tegemoet moest ko- men. Het resultaat was dat het middels enkele amendementen aangepaste BSW op 14 april in de kamercommissie voor Infrastructuur werd goedgekeurd. Die aanpassingen hielden meer concreet in, dat dat het verbod om mee te werken aan ’ongeoorloofd lage prijzen’ of- tewel prijsdumping in de binnenvaart, vervan- gen werd door een ‘principieel verbod van het maken van misbruik van een positie van eco- nomische afhankelijkheid’.


In feite gaat het om een meer algemene for- mulering, die in dit geval zowat op het zelfde neerkomt. Het BSW gebruikt daartoe dezelfde bewoordingen als in het onlangs gewijzigde Belgische Wetboek inzake Economisch Recht in België. Het verschil met de voorgaande si- tuatie, die door de Europese Commissie aan de kaak werd gesteld, is dat nu door het BSW geen speciale verplichtingen meer aan wie ook worden opgelegd.


Retentierecht Ook is in het nieuwe BSW een wijziging opge- nomen tegenover de voorgaande tekst, die bepaalt dat hypothecaire schuldeisers voor- rang genieten op schuldeisers met retentie- recht. (Dat is het recht van een schuldeiser om een goed dat hij onder zich heeſt, niet ter hand te stellen aan de schuldenaar zolang zijn prestatie of inspanning niet wordt geho- noreerd. Bekend voorbeeld is de garage die een auto niet hoeſt af te geven als de reparatie


niet wordt betaald.) Deze aanpassing is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de finan- ciering van nieuwe binnenvaartprojecten fi- nancieel haalbaar blijſt in de toekomst. Het ziet ernaar uit dat het (aangepaste) BSW dus nog gedurende deze kabinetsperiode door de plenaire vergadering van de Kamer wordt goedgekeurd. De Belgische werkge- versorganisatie VBO, die meewerkte aan de wijzigingen in het BSW, hoopt dat de nieuwe scheepvaartwet leidt tot constructieve ge- sprekken tussen de binnenvaartsector, tus- senpersonen en de verladers. Want de nieuwe wetgeving betekent nog geen oplossing voor alle problemen tussen de verschillende par- tijen in de binnenvaartsector. Ook moet nog het oordeel van de Europese Commissie wor- den afgewacht over het nieuwe BSW. Maar dit oordeel staat de aanstaande stemming in het federale parlement niet in de weg, omdat de wet nog altijd kan worden aangepast als ‘Brussel’ dat zou eisen.


Geldboetes voor uitbuiting van sleepbootbemanning bevestigd


AMSTERDAM De afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeſt op 17 april een de- finitieve uitspraak gedaan over onderbe- taling aan boord van sleepboten in het Amsterdamse Havengebied. In deze zaak was sprake van ontduiking van de WML, al- weer enige jaren geleden, door een ha- vensleepbedrijf in het Amsterdamse havengebied.


De Inspectie SZW heeſt toen handhavend op- getreden en boetes opgelegd. De Raad van


State heeſt hierover nu als hoogste rechter bepaald dat dit volledig terecht was. Sascha Meijer, vicevoorzitter van de maritieme vak- bond Nautilus: “Wij zijn blij met deze uit- spraak. Hiermee wordt een halt toegeroepen aan een belangrijke sociale misstand, te we- ten de ontduiking van de Wet Minimumloon in het havensleepwerk”.


Tegen uitbuiting Met deze uitspraak komt een einde aan een acht jaar durende strijd van Nautilus tegen


een misstand bij dit havensleepbedrijf. Nautilus kreeg toen bewijs in handen dat dit bedrijf zijn Filipijnse werknemers ver beneden minimumloon betaalde. Hierdoor verloren an- dere werknemers in die sector hun baan. Hun concurrent bespaarde namelijk op de loon- kosten door te varen met goedkope werkne- mers. Maar betaling beneden minimumloon was en is niet toegestaan op sleepboten die worden ingezet in en vanuit het Amsterdamse havengebied. Hiertegen is Nautilus toen te- recht in het geweer gekomen.


De sleepboot op deze archieffoto heeſt niets te maken met de onderbetalingskwestie. Foto Havenbedrijf Amsterdam


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96