search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


STICHTING ZEESLAG VAART MET MOEILIJK OPVOEDBARE JONGEREN OP EX-BETONNINGSVAARTUIG WADDENZEE Mobieltjes inleveren en aan het werk


Zo zijn we ook bij de Reddingsmaatschappij in IJmuiden, bij de Koninklijke Marine, bij het Marinemuseum geweest. Zo maken de jonge- ren kennis met de nautische industrie in bre- dere kring”.


Wat zijn de resultaten? “Dat is heel verschillend. Sommige jongens moesten we toch vragen om naar huis te gaan. Twee zaken accepteren we niet: drugsgebruik en een crimineel verleden. Dat is buiten ons bereik. Wij zijn een nautische instelling, dat soort juridisch-medische problemen valt bui- ten ons vakgebied. Maar we hebben diverse jongeren bij het Maritiem College in IJmuiden afgeleverd. Eén opteerde voor scheepskok, die is bij de Koninklijke Marine terechtgeko- men. Bij de Reddingsmaatschappij wilden ze er een meteen houden. We zeiden: nee, nee, we nemen hem terug, maar u mag later bel- len. En bij de scheepswerf Damen zijn ook re- gelmatig stageplaatsen. Door overleg met de industrie kunnen we mannen die echt iets wil- len helpen”.


De Waddenzee op haar ligplaats in de NDSM-haven in Amsterdam-Noord. “We krijgen acht jongeren die negentig dagen niet van boord mogen”.


AMSTERDAM Oud-marineman Sam van Doorn, werkzaam in de financiële sector, en de Amsterdamse ondernemer Arno Twigt zijn eigenaars van de voormalige beton- ningsvaartuigen de Waddenzee en de Eems. Zij stellen deze schepen ter beschikking voor het varen met moeilijk opvoedbare jonge- ren. Dat heeſt goede resultaten afgeworpen, maar nu is er een meningsverschil met de gemeente Amsterdam gerezen over de kos- ten van de psychologische begeleiding.


HEERE HEERESMA JR.


Sam van Doorn, eigenaar van de Waddenzee: “De Waddenzee is een ex-marinevaartuig. Dat moet varen en daarvoor zoeken we opdrach- ten. Deels commerciële opdrachten, onder- zoeksopdrachten op zee, duikwerkzaamhe- den. Maar wij werken ook graag pro deo voor de Stichting Zeeslag. Die houdt zich bezig met moeilijk opvoedbare jongeren die een beetje de weg aan het zoeken zijn. Als ze geïnteres- seerd zijn in de nautische industrie, dan la- ten wij ze op kosten van de Stichting Zeeslag daarmee kennismaken. Daar hebben we, in overleg met de stichting, een programma van drie maanden voor. We krijgen acht jonge- ren die negentig dagen niet van boord mo- gen. Ze moeten hun mobieltjes inleveren tij- dens scheepsdienst en dan gaan ze aan boord aan het werk. Er werken er twee op het dek:


dekdienst. Twee op de brug: nautische dienst. Twee in de kombuis: civiele dienst. En twee in de machinekamer: technische dienst. Op die plaats zitten ze twee weken en dan schuiven ze allemaal een plaatsje op. En na vier perio- des hebben ze alle dienstvakken zo’n beetje meegemaakt. Het vaargebied is voornamelijk binnen Nederland, met wat stukjes kustvaart en Waddenzee erbij. Het zijn geen zeereizen.


Die vaartochten zijn naar bekende andere nautische industrieën. Zo zijn we op bezoek geweest bij de scheepswerf Damen, bij de Schelde zijn we geweest. Dan liggen we daar twee weken voor de wal, dan is de scheeps- dienst afgelopen en dan gaan de heren op de werf aan het werk. Simpele voorkomende werkzaamheden, maar zo leren ze de discipli- ne, tijdig opstaan en luisteren naar het gezag.


En hoe komt u aan die mannen? “In principe worden ze geacht zich te richten tot de Stichting Zeeslag. Bij de secretaris, me- vrouw Nijenbandring de Boer, kan men een aanvraag indienen. Maar om het een beet- je kenbaar te maken richten wij ons tot di- verse gemeentelijke diensten voor jeugdzorg en die zijn tot op heden met de kandidaten gekomen”.


Gaat dat goed? “Nou, om de waarheid te zeggen, het gaat te- genwoordig aarzelend. We krijgen een beetje het gevoel dat de gemeentes er moeite mee hebben hun jongeren aan de Stichting Zeeslag af te staan. En we worden ook met een wette- lijk probleem geconfronteerd. Het zijn erken- de moeilijk opvoedbare jongeren, die moeten psychologische begeleiding hebben. En voor de allereerste groep jongeren kregen we van de gemeente een rekening. Aan boord hebben acht man permanent een psycholoog nodig, bij wisseldienst zijn dat drie psychologen. Daar kregen we een rekening voor. Daarvan hebben we gezegd: wacht even, dit is de wereld op z’n kop. Aan jongeren die onder psychologische begeleiding van de gemeen- te staan, bieden wij een nautische opleiding aan. Het is niet zo dat als de gemeente ons wat jongeren toestuurt voor een nautische oplei- ding, dat we ook voor hun psychologische zorg moeten zorgen.”


Sam van Doorn op de brug van de Waddenzee. “Het vaargebied is voornamelijk binnen Nederland, met wat stukjes kustvaart en Waddenzee erbij”.


Europese scheepsbouwers willen digitale standaarden


AMSTERDAM De belangrijkste Europese scheepsbouwers hebben een samenwer- kingsinitiatief aangekondigd om een gekop- peld platform voor de scheepvaart te ont- wikkelen en te demonstreren. Het project heet Code Kilo.


Om de digitaliseringsuitdagingen op een ‘ro- buuste, veilige en kosteneffectieve manier’ aan te gaan, hebben de leden van Euroyards (Chantiers de l’Atlantique, Damen Shipyards Group, Fincantieri, Lürssen, Meyer Werſt, Naval Group en Navantia) de krachten gebun- deld om de standaarden voor gegevensbe- heer te harmoniseren. Het algemene doel is het vergroten van de mogelijkheden om waar- den en inzichten uit de scheepsgegevens te


hergebruiken, te combineren en analyseren. Hierdoor kunnen de exploitant, de werf en de leveranciers hun respectievelijke activiteiten optimaliseren.


Foto’s Heere Heeresma jr.


“De Stichting Zeeslag is in een situatie zo ge- nereus geweest om ook die psychologische begeleiding voor haar rekening te nemen, maar dat valt buiten de doelstellingen van de Stichting Zeeslag. Daar is dus een discussie over gaande”.


Kwart miljoenste container bij RWG


ROTTERDAM Deepsea-terminal Rotterdam World Gateway (RWG) heeſt woensdag 17 april de 2,5 miljoenste container overgeslagen sinds de officiële opening in september 2015. Deze mijlpaal-move betrof een container van ONE en is gelost van de Yang Ming Witness.


Euroyards-vertegenwoordigers bijeen in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum. Foto Damen


Ronald Lugthart, CEO van RWG: “Als organi- satie zijn we trots op het behalen van deze nieuwe mijlpaal in de nog korte historie van RWG. Een teamprestatie van alle mensen die bij RWG werken en mede mogelijk door het vertrouwen van al onze klanten en stakehol- ders in RWG”. RWG claimt een status als ‘s werelds meest geautomatiseerde en innova- tieve containerterminal. Het bedrijf vervult een sleutelrol in efficiënte, duurzame, be- trouwbare en veilige containerafhandeling in de haven. De terminal draait inmiddels ruim boven 90 procent van zijn capaciteit.


Feestelijke personeelsfoto met de 2,5 miljoenste container.


Foto RWG


In samenspraak met zijn klanten en stakehol- ders zal RWG zijn dienstverlening blijven door- ontwikkelen en uitbouwen op het gebied van op- en overslag en afhandeling van alle mo- daliteiten. De focus van RWG ligt hierbij op het verder ontwikkelen van achterlandconcepten, het aansluiten op de Container Exchange Route en het implementeren van Nextlogic – alles ter bestrijding van de congestie.


21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96