search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Port of Zwolle ziet in Denemarken


voorbeeld duurzame binnenhavens ZWOLLE Port of Zwolle, het gezamenlijk ha- venbedrijf van Zwolle, Kampen en Meppel, wil een duurzame binnenhaven zijn en zich daarmee ook onderscheiden. Om hier stap- pen in te maken, is Port of Zwolle aangeslo- ten bij het Europese project ‘Dual Ports’, een interregionale samenwerking. Eind april was Port of Zwolle gastheer.


“In de regio zijn verschillende bedrijven bezig met duurzaamheid. Wij helpen daar graag bij”, aldus Jeroen van den Ende, managing director van Port of Zwolle. “Bovendien heeſt duurzaamheid ook economische waarde. Als havenbedrijf willen we ons dan ook onder- scheiden met duurzame maatregelen en regelingen. Dat maakt Port of Zwolle aantrek- kelijk voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Wij dragen graag bij aan de duurzaamheidsdoelen van bedrijven in ons havengebied en die van andere bedrijven die willen vervoeren over water”.


LNG-terminal In 2016 heeſt Port of Zwolle zich aangesloten bij het Europese project Dual Ports. Havens in België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Schotland werken hierin samen op het gebied van duurzaamheid. Het gezamenlijke doel is minder CO2-uitstoot in de havens. Eén van de manieren om dat te bereiken, is het gebruik van een LNG-terminal in elke haven.


LNG is vloeibaar aardgas. Het staat bekend als een schoner en goedkoper alternatief voor de brandstoffen die normaal in het transport worden gebruikt.


Van den Ende: “In Denemarken zijn ze volop bezig met LNG. Van hen horen we wat wel werkt en wat niet werkt. We leren van elkaar, door bijvoorbeeld de ‘best practices’ te delen van interregionale projecten. Dat hebben we ook gedaan op woensdag 24 en donderdag 25 april. Op een tweedaagse bijeenkomst heb- ben we de internationale gasten hier in Zwolle ontvangen. Uiteraard zijn de bedrijven uit de regio ook hierbij betrokken geweest en voor uitgenodigd”.


Ambitie Een van de concrete maatregelen die Port of Zwolle wil treffen, heeſt betrekking op het ha- vengeld, de vergoeding voor havenfaciliteiten. Van den Ende geeſt aan dat Port of Zwolle op het gebied van duurzaamheid grote ambities heeſt: “We willen bedrijven die duurzaam- heid belangrijk vinden, deze kant op trekken. Onze verwachting is dat vervoer over water toeneemt. Enerzijds door nieuwe business die voortkomt uit het aantrekken van de economie. Anderzijds vanwege behoeſte aan duurzaam vervoer. Want, vervoer over water levert CO2-besparing op. Op één schip kun je hetzelfde kwijt als in honderd vrachtwagens”.


Panteia wil binnenhavens als laadplaats van energie


ZOETERMEER Binnenhavens hebben een ‘fan- tastische positie’ om vernieuwing in de bin- nenvaart tot stand te brengen, zo stelt het onderzoeksbureau Panteia in Zoetermeer. De energietransitie is een van de onderwer- pen die daar op de agenda staat.


Panteia-Onderzoeker Menno Menist vertelt: “Een kans is bijvoorbeeld dat een binnenha- ven ook fungeert als laadplaats voor alter- natieve energie. Een zorg is, dat de binnen- vaartsector er soms niet in slaagt een gezond resultaat te behalen, waardoor het moeilijk is om te investeren in duurzamere motoren”.


Wouter van der Geest, binnenvaartexpert bij Panteia. “We onderzoeken nu de mogelijkhe- den van ‘energy as a service’, waarbij schip- pers in de havens batterijcontainers kunnen leasen. Zo haal je de vaste kosten weg bij de schipper, wat goed is voor zijn liquiditeit. Dit is dichterbij dan je denkt”.


Zijn collega Menist: “Er wordt volop geëx- perimenteerd met nieuwe oplossingen en iedereen heeſt of krijgt ermee te maken, ook de schipper en zijn klanten. Wij weten wat er speelt en hoe je het kunt toepassen. De eisen om emissieloos te varen, nemen alleen maar toe. Daar moet je als bedrijf op inspelen. En wat die nieuwe eisen betekenen voor de terminal-operator, voor de rederij, de wegver- voerder en de logistieke dienstverlener; dát maken wij inzichtelijk”.


Combinatie Menist voorziet een cruciale rol voor binnen- havens bij het aanbieden van alternatieve energie: “Een binnenhaven heeſt altijd de combinatie van scheepvaart en wegvervoer. Als je dat doortrekt en energie uit dezelfde grid aanbiedt aan beide, dan heb je een mooie win-win. Wij kunnen helpen om de businesscase te maken. En als de business- case nog niet sluitend is, kunnen we helpen met het vinden van aanvullende financiering”.


Limburgse beunbakken volg ons op @scheepvaartkrnt Follow us on twitter ZO


kan het


OOK


Corrosie Passiveren: Een introductie


“Kunnen jullie een techniek ontwikkelen die corrosie stopt, zonder te zandstra- len of coating toe te passen?” Bart Otto, CEO van de toenmalige zeerederij Flinter, formuleerde deze opdracht in 2012 en projectleider Rob van Hoorn van nC Surface Technology BV, ging aan het werk. Doel: Zonder milieuvervuilend en tijdrovend bik-, straal-, en verfwerk, metaal te passiveren voor corrosie, waardoor materiaaldiktes in stand blijven en zout-, water-, zuurstof- en warmte-invloeden geen invloed meer heb- ben op staal, en corrosie stopt.


De bij nC al aanwezige know-how op het gebied van metaal passivering, chelatie en nanotechniek vormde de basis voor het pro- duct nC Nano Corrosie Passivator, dat vervol- gens in 2013 werd beproefd en vervolmaakt aan boord van de schepen van rederij Flinter (zeegaand) en bijvoorbeeld Sleepdienst Kotug (in een volledig zoetwater omgeving). Inmiddels raakt de techniek veel beter bekend en hebben ook werven en rederijen buiten Nederland hun ervaringen en projecten op hun schepen achter de rug, alsmede tiental- len binnenvaartschepen.


MV Flintersky ballastwater-tank DB5PS, oktober 2014 direct vóór de behandeling met nC Nano Corrosie Passivator. Foto www.nc-marine.com


Wat kan het?


nC Nano Corrosie Passivator is een vloeistof die kaal metaal en scheuren in hardcoating beschermen tegen verdere ondergravende corrosievorming. Het kan al gecorrodeerd staal passiveren, dus het corrosieproces op dat metaal stoppen, zonder dat zandstralen en bijwerken van roestplekken door middel van verf nodig is. Roest wordt niet omgezet in een harde laag, maar de bestaande cor- rosie word ondergraven en laat los. Daarbij wordt gezond hechtende lak op metaal niet aangetast of beïnvloed. Roestpokken worden gepassiveerd en vreten niet verder in.


De techniek heeſt ook een groot applica- tievoordeel: Naast kwasten of sprayen kan het aangebracht worden via zout of zoet water. Doordat nC Nano Corrosie Passivator blijſt drijven op water, hoeſt de te behande- len ruimte niet te worden betreden en kan tegelijkertijd een 100 procent dekking worden gegarandeerd. In ruimten waar mensen niet of nauwelijks kunnen komen is dit zeer bruikbaar.


Laat nC Nano Corrosie Passivator in de juiste verhouding m2/m3 per liter in de te behan- delen ruimte vloeien. Vervolgens kan door oppompen de vloeistof tegen de wanden en de frames en tops worden afgegeven. Als ver- volgens de ruimte weer wordt leeggepompt is de behandeling klaar. Schepen, werkpontons, duwbakken of constructies et cetera. die op zoetwater actief zijn kunnen met één behan- deling voor een leven lang voort.


MV Flintersky ballastwater-tank DB5PS in oktober 2014, net na het op- en afpompen met nC Nano Corrosion Passivator.


aan invloeden van zeewater en tempera- tuurwisselingen werd blootgesteld. Wanneer constructies moeten worden gestraald of opnieuw moeten worden gecoat, zijn daar gezondheids- en veiligheidsrisico’s aan verbon- den. Bescherming van vitale organen als ogen, longen en huid is nodig. Doordat het stralen niet per se meer nodig is, en nC Nano Corrosie Passivator geen oplosmiddelen, zware metalen of ziekteverwekkende stoffen bevat, worden werkzaamheden minder risicovol uitgevoerd.


Het klauteren in donkere ruimten wordt tot een minimum beperkt, door de floating (drijf)tech- niek, die bijdraagt aan de veiligheid aan boord. nC Nano Corrosie Passivator is vrij van VOC’s (Volatile Organic Compounds) of brandbare of duizeligmakende dampen.


MV Flintersky ballastwater-tank in februari 2017. Dit resultaat werd behaald zonder stralen of kwasten. Foto’s: www.nc-marine.com


Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu


Om ruim inzetbaar te zijn, moet nC Nano Corrosie Passivator voldoen aan eisen met betrekking tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Kwaliteit is, naast al een aantal prak- tijktoepassingen op zee, ook getoetst middels corrosietests langs ISO-standaard, uitgevoerd door gecertificeerde organisaties. Een test waarbij 4.350 uur lang behandeld staaldraad continu in en uit zout water werd bewogen, is zonder sporen van corrosie volbracht.


Op een zeeschip van Flinter werd in 2012 staal maar met nC Nano Corrosie Passivator behan- deld, nieuw staal ingezet. Tijdens inspecties eind 2015 en 2016 zijn geen invloeden van corrosie vastgesteld en is het metaal nog altijd van dezelfde dikte, hoewel de tank dagelijks


ZO


kan het


OOK Wat kost het?


De projecten die op de binnenvaart tussen 2015 en 2019 zijn uitgevoerd, variëren van 20m3 tot aan 2400 m3 en van 50m2 tot 10000 m2. Vuistregel bij het gebruik is 1 liter passi- vator op 1 m3, kosten variërend van 19,90 tot 22,50 euro per liter, afhankelijk van het volume. Hierbij vallen de kosten voor het zandstralen of schuren weg, hetgeen veel tijd en ook veel afval scheelt. In het geval van spot-repairing is een hardcoat finish beschikbaar die op de passivator houdt en ook geschikt is als primer voor eindlakken. De komende maanden laten we hier een aantal projecten rond corrosie passivering in woord en beeld zien, zodat ook ervaringen uit de praktijk worden gedeeld met elkaar. Voor verdere informatie en referenties omtrent corrosie passiveren kunt u contact opnemen met ontwikkelaar en projectleider Rob van Hoorn van nC Marine, via 06-34917581 of r.vanhoorn@ncsurfacetechnology.com of kijk op www.nc-marine.com.


‘Zo kan het ook’ is een bijdrage van nC Marine waarin oude, nieuwe, andere, maar vooral betere en kosteneffectieve toepassingen vanuit de praktijk worden besproken waarmee u als binnenvaarder verder kan.


MAASBRACHT Met een lengte van 60 meter en 11,45 meter breed is vorige maand de eerste van twee door scheepswerf Peter Tinnemans gebouwde beunbakken naar buiten gere- den – een indrukwekkend gezicht want alles paste maar net. De opdrachtgever voor deze nieuwe duwbakken is Kuypers Kessel uit Kessel - het gaat dus om twee Limburgse be- drijven. “Wel uniek, omdat dit in Maasbracht gebouwd wordt en niet in het buitenland”, zo stelt bedrijfsleider Fabian Fijneman vast. Foto Tinnemans


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96