search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Opening tijdelijk doorvaartkanaal sluis Terneuzen


TERNEUZEN Zaterdag 4 mei kan de scheep- vaart van en naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen voor het eerst gebruikmaken van het tijdelijke doorvaartkanaal bij het sluizencomplex: het zogenoemde Kapitein Rooiboskanaal.


Dit doorvaartkanaal is speciaal gegraven, zodat tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis de binnen- vaartschepen gebruik kunnen blijven maken van de Middensluis. Dit moet minder hinder op- leveren. De bouw van de Nieuwe Sluis binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen is intussen in volle gang.


De officiële opening van het kanaal wordt ver- richt op maandag 6 mei. Tijdens een ontbijt met genodigden op de rondvaartboot Denick II wordt een doorvaart over het nieuwe kanaal gemaakt. Tevens wordt daarbij het naambord onthuld van dit Kapitein Rooiboskanaal. Onder de genodigden bevinden zich de (nautische) stakeholders van Rijkswaterstaat, projectmede- werkers en medewerkers van aannemerscom- binatie Sassevaart.


Helemaal links op de luchtfoto is de Westsluis te zien. De nieuwe zeesluis komt parallel aan de Westsluis te liggen, voor de Middensluis. In


9


SCHEEPVAARTKRANT 30 JAAR GELEDEN


Foto en kaartje Rijkswaterstaat


het midden is de huidige Middensluis te zien, met na het kleine eilandje het begin van het doorvaartkanaal. Aan het kleine eilandje vast komt later de Nieuwe Sluis te liggen. Naast de Middensluis is rechts de Oostsluis te zien.


De ‘Zes van Gorinchem’ – de zes schippers die de actievoerders vorig jaar bij de acties tegen Granaria vertegenwoordigden – had- den onlangs een gesprek met minister Smit- Kroes over hoe de afspraken die destijds in het ‘Akkoord van Gorinchem’ werden opge- nomen, tot nu toe worden nagekomen. De ‘Zes’ vertelden naderhand dat de ernstige bedenkingen die waren gerezen omtrent het nakomen van die afspraken door de minister, na het gesprek maar gedeeltelijk waren weggenomen.


Scouts bouwen zelf nieuwe verenigings sleepboot


KRIMPEN AAN DE LEK De leden van scoutingvereniging Admiraal de Ruyter uit Krimpen aan de Lek zijn sinds januari 2018 druk doende met een ambitieus project: de jongeren bouwen zelf een nieuwe sleepboot voor hun scoutinggroep.


Met crowdfunding en sponsoring za- melden de scouts geld in, maar het bouwen doen zij helemaal zelf. Er is genoeg kennis en ervaring aanwezig binnen de club. Voor een waterscou- tinggroep als Admiraal de Ruyter is een goede sleepboot onmisbaar op het water. Tijdens de activiteiten van de groep, die voornamelijk in het te- ken staan van sport en spel, gaan de jeugdleden het water op in zes lelie- vletten en vier juniorvletten. Door de stroming en drukke beroepsvaart op de Lek is een goede sleepboot be- langrijk voor de veiligheid.


Leerzaam Kris Blanken, werkzaam als assis- tent projectmanager bij scheepswerf Zwijnenburg en al van jongs af aan lid van de waterscouts: “De oude sleper heeſt vele jaren dienst gedaan, maar zo’n drie jaar geleden al staken wij de koppen bij elkaar om voor een nieuwe sleper te zorgen. Wij had- den een flink eisenpakket waaraan de boot


20 JAAR GELEDEN


Eind dit jaar hopen de waterscouts hun nieuwbouwproject te hebben afgerond. Foto scoutinggroep Admiraal de Ruyter


moest voldoen en met alle kosten die daar- mee gepaard gaan was er maar één uitkomst: zelf bouwen. Een geweldig en leerzaam pro- ject waarmee we jongeren enthousiast weten


te maken voor de scheepsbouw, havens en logistiek”. Voor het einde van dit jaar hopen de wa- terscouts hun project te hebben afgerond.


De samenwerkende organisaties in Het Kantoor beraden zich over de slechte marktpositie in de binnenvaart. “Gevaren wordt er wel, maar pijnlijk duidelijk is weer eens geworden hoe zwak de positie van de schipper is bij prijsonderhandelingen”, luidt de conclusie. Hoog tijd voor enige bezinning dus. Het Kantoor sluit een congres van bin- nenvaartondernemers niet uit. Jan de Vries, een van de woordvoerders, is verbijsterd over de tarieven. Hij noemt die desastreus.


10 JAAR GELEDEN Nieuwe vaarweg Reevediep voor recreatievaart geopend


Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extre- me omstandigheden hoogwater van de IJssel te kunnen afvoeren via het Drontermeer en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. Deze nieuwe waterverbinding kan ook gebruikt worden door de recreatievaart. De eindbe- heerders zijn Rijkswaterstaat en provincie Overijssel.


De eerste bootjes gaan door de Scheeresluis. Foto Twitter Reevediep


ZWOLLE Het Reevediep, een nieuwe vaar- weg voor de recreatievaart tussen de IJssel en het Drontermeer, is op donderdag 18 april officieel opengesteld. Ter gelegenheid daar- van werd op Tweede Paasdag het Reevediep Festival gehouden.


Sinds 1 april was het Reevediep al toeganke- lijk voor publiek. Vanaf donderdagochtend 18 april 8.00 uur is de recreatieschutsluis (Scheeresluis) aan de kant van de IJssel be- diend en kon de ballenlijn aan de kant van het Drontermeer worden weggehaald. De be- dieningstijden voor de sluis zijn: maandag tot en met zaterdag: van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 19.00 uur. Op zon- en feestda- gen: van 09.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 19.00 uur.


Inlaat Om het water door de hoogwatergeul te kun- nen laten stromen, is aan de kant van de IJssel een inlaat gebouwd. De nieuw aange- legde Kamperstraatweg loopt intussen over dit inlaatwerk. Ten zuiden en noorden van de geul zijn dijken aangelegd.


Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijken van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en de nieuwe Reevedam. De Reevesluis keert in de toekomst het water vanuit het noor- den. Hij gaat onder meer dicht op het mo- ment dat er hoogwater vanaf de IJssel via de nieuwe hoogwatergeul Reevediep, wordt afgevoerd.


De situatie in de binnenvaart begint als gevolg van de wereldwijde economische recessie nij- pend te worden. Het grote meedenken hoe uit de crisis te komen, is zes maanden na de val van Amerikaanse banken op gang gekomen. Kantoor Binnenvaart heeſt 22 april overleg gevloerd met staatssecretaris Tineke Huizinga. En SP-Tweede Kamerlid Emile Roemer stelt voor om nieuwe binnenvaartschepen voorlo- pig uit de vaart te houden, om noodlijdende schippers voor een faillissement te behoeden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96