search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Brugdek arriveert in Alkmaar


ALKMAAR Het beweegbare brugdeel van de nieuwe Leeghwaterbrug (N242) heeſt op donderdag 18 april het laatste deel van de tocht naar Alkmaar over water afgelegd. Het transport vond plaats in opdracht van de provincie Noord-Holland.


Het brugdek wordt tijdelijk vlakbij de Leeghwaterbrug opgeslagen. Daar vinden ook de laatste werkzaamheden aan het brugdek plaats. Als alle voorbereidende werkzaamhe- den zijn afgerond, wordt het brugdek ook ge- plaatst. Het is echter nog niet bekend op wel- ke datum dit precies gaat gebeuren.


Het brugdek, dat is gemaakt in de buurt van Zwolle, was daar op 11 april onder grote


MARK VAN DIJK


Bonusgevoel Meegekregen? Waterbus, dat veerdiensten tussen Dordrecht-Rotterdam en binnen de Drechtsteden verzorgt, is voor de zoveelste keer en weer met overmacht verkozen tot de hoogst gewaardeerde openbaar vervoer- uitvoerder van ons land.


belangstelling vertrokken. Het beweegba- re brugdeel weegt ongeveer 240 ton, is 17 meter breed en 24 meter lang. Het moest in IJmuiden op een smaller ponton worden overgeladen. Alleen de voorbereiding van het transport van de klap nam al een half jaar in beslag.


OVV nog niet gerust op veiligheid bruine vloot


DEN HAAG De drie doden die vielen bij een mastbreuk op 21 augustus 2016 op het his- torische zeilschip Amicitia bij Harlingen heb- ben nog niet geleid tot een veel veiliger situ- atie op de bruine vloot. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op 24 april in een tussenrapportage over de in de zomer van 2017 gedane aanbevelingen.


Weliswaar zijn alle betrokken toezichthouden- de partijen aan de slag gegaan met opvolging van de OVV-aanbevelingen, maar het baart de raad zorgen dat er nog steeds geen her- inspecties hebben plaatsgevonden op houten masten die langer dan 2,5 jaar geleden zijn gekeurd. Het argument van de keuringsinstan- ties dat er geen centrale registratie bestaat van uitgevoerde keuringen en looptijden van certificaten, waardoor er geen zicht is op te her-inspecteren masten, noemt de raad ‘wei- nig steekhoudend’.


Het oordeel uit de OVV-tussenrapportage: “Er mag vanuit worden gegaan dat keuringsin- stanties een eigen administratie bijhouden van de door hen afgegeven certificaten”. De raad ziet dat er veel in gang is gezet, maar wijst nadrukkelijk op de verantwoordelijkheid van de partijen om plannen ook daadwerke- lijk te implementeren.


Standaarden De OVV is overigens wel tevreden met de inmiddels opgestelde professionele standaarden door de opgerichte Vereniging voor Beroepschartervaart. De Onderzoeks- raad constateert dat de BBZ ‘serieus en voortvarend’ aan de slag is gegaan met alle deelaanbevelingen. Eveneens zou er veel verbeterd zijn in de rolverdeling en struc- turele afstemming tussen de Raad voor Accreditatie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T).


Extra registratiesysteem voor Friese water-toezichthouders


STROOBOS Barkmeijer Schipyards heeſt op 24 april een 3000 m3-baggerschip te water gelaten vanaf de helling in Stroobos. Na een faillissement van Barkmeijer heeſt Thecla Bodewes Shipyards de Friese werf in februa- ri overgenomen.


Gedeputeerde Schrier (links) en directeur Liekens van Natuurnetwerk.


LEEUWARDEN Sinds 1 mei maakt de provin- cie Fryslân als eerste waterpartij gebruik van het Toezicht Registratie Systeem (TRS). De buitengewoon opsporingsambtenaren op het water maken al gebruik van een soortge- lijk systeem waar zij hun uitgeschreven boe- tes kunnen invoeren, het BOA-Registratie Systeem (BRS).


De Friese toezichthouders gaan het aanvul- lende systeem TRS gebruiken om ook hun be- vindingen tijdens controles en het schouwen te kunnen registreren. NatuurNetwerk is de organisatie achter beide registratiesystemen.


Gedeputeerde Schrier en directeur Liekens van Natuurnetwerk tekenden woensdagmid- dag 24 april voor de ingebruikname van het nieuwe systeem en de verdere samenwerking.


Foto provincie Fryslân


“Het is een mooie stap in de verdere professi- onalisering van onze toezichthouders op het water. We hopen dat andere organisaties dit voorbeeld volgen”, aldus Schrier. De provincie Fryslân is de op een na grootste vaarwegbe- heerder van ons land.


De nautisch handhavers gaan het nieuwe sy- steem gebruiken om hun bevindingen tijdens controles en het schouwen eenduidig te regis- treren. Denk aan gevaarlijke situaties, waar- schuwingen of overtredingen van ontheffings- voorwaarden. TRS maakt het mogelijk om foto’s te uploaden, toezicht gebieden te mar- keren of bijvoorbeeld GPS-plaatsbepaling te water in te voeren. Invoeren en raadplegen kan aan boord of op locatie. Met TRS en BRS voldoet de provincie tevens aan de nieuwste privacyregels.


De hopperzuiger, met bouwnummer 347, wordt afgebouwd in opdracht van De Hoop Terneuzen bv. De Hoop is een totaalleveran- cier van producten en diensten voor de bouw (www.dehoop.nl). Het schip is een zogenoem- de sleephopperzuiger voor de winning van zand en grind op zee. Het baggerschip kan maximaal 3.000 kuub laden, heeſt een leng- te van 105,90 meter, een breedte van 15,85


meter en een diepgang van 6,94 meter. Aan boord is accommodatie voor 14 opvarenden.


Doop


Bouwnummer 347 is de eerste van twee baggerschepen, die oorspronkelijk gecon- tracteerd werden door een Engelse opdracht- gever. Na het faillissement van Barkmeijer Stroobos bv in oktober 2018 heeſt De Hoop Terneuzen bv als nieuwe opdrachtgever de opdracht in februari getekend. De oplevering van Bouwnummer 347 staat gepland voor maart 2020, waarna ook de doop zal plaats- vinden. Ook het tweede baggerschip, met bouwnummer 348 is momenteel in aanbouw op de werf in Stroobos.


Met het mooie cijfer 8,5 is onze Hollandse Waterbus trotse aanvoerder geworden van de landelijke rangordelijst. Na een score van een 8,0 in 2014, een 8,3 in 2015, een 8,5 in 2016, een 8,5 in 2017 weet Waterbus in 2018 dus wederom de waardering van de reizi- gers – vorig jaar 1,9 miljoen in aantal – vast te houden.


Het landelijk gemiddelde cijfer is trou- wens een 7,7. Daar steekt natuurlijk de door lokaal terreur geteisterde buslijn 73 van en naar het asielzoekerscentrum van Ter Apel schril bij af. Of zou die vette onvol- doende nog niet meegenomen zijn in de waarderingscijfers van de landelijke OV- Klantenbarometer uit 2018? Maar waar ik vooral op doel, is dat het personenvervoer over water een sterk


toegevoegde waarde heeſt. Nog buiten de uiteraard onberispelijke service aan boord en stipt uitgevoerde dienstregeling wordt de belevingswaarde voor de passagiers op elke veerpont hoog opgestuwd door de wind in de haren, steeds wisselende vergezichten en het met snelheid bewegen over een on- gewoon element – het water.


Als frequent pendelend passagier op het trouwe fietspontje de Otter (juist, van Ottevanger uit Werkendam) tussen Rhoon en Oud-Beijerland ken ik dat geweldige bo- nusgevoel maar al te goed: tweemaal daags een kleine (doorgaans een kwartier duren- de), maar zeer ontspannende riviercruise! Over die drukbevaren Oude Maas (zee- en binnenvaart) en het veel rustiger Spui is het een levend schilderij; met zonsop- én onder- gangen tegen Hollandse wolkenluchten. Of gaat het regenen? Het is een constant veran- derend drieluik.


Zo’n bonus op de beleving ontvangt de binnenschipper natuurlijk ook elke dag. Belangrijk onderdeel en charme van dit on- dernemende beroep.


7


Barkmeijer laat baggerschip te water


AVERECHTS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96