search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


PROJECTEN TEGELIJK OPPAKKEN’ het maritiem onderwijs


Nederlandse maritieme sector met als doel: ‘intensieve samenwerking en afstemming tus- sen onderwijsinstellingen’.


Maas: “Er werden kansen gezien om elkaar te versterken. En daar kun je in gemeenschappe- lijkheid wat aan doen. Hoe bevorder je de in- stroom en ga je om met doorstroom van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo, hoe behoud je docenten voor het maritiem onderwijs? En hoe versterk je als overheid, bedrijfsle- ven en onderwijs het maritieme onderwijs- veld en blijf je voor- op lopen in maritie- me kennis en kunde, waar Nederland al eeuwenlang mondi- aal om bekend staat. Legio kansen en mo- gelijkheden voor de landelijke samen- werking. Dus niet alles in een keer willen doen maar een paar projecten tegelijk oppakken en die tot successen maken. Kleine successen in samenwerking maken immers hongerig”.


Leon Maas


Kleine successen in samenwerking maken hongerig


Nederland Maritiem Land De maritieme sector kampt met het feit dat het te weinig bekendheid heeſt buiten het ei- gen wereldje. Maas: “We zijn te bescheiden en vergeten vaak buiten onze sector te laten zien wat voor gave producten we bedenken, bou- wen en waarmee we binnenwateren en we- reldzeeën bevaren”. Nederland Maritiem Land is hiermee aan de slag gegaan. NML staat voor het gehele maritieme spectrum. In het jaarverslag van 2018 staat onder meer dat zij ‘druk bezig zijn een gezamenlijke arbeids- marktbranding-stra- tegie te creëren’ (…) ‘met een gezamenlij- ke aanpak kunnen we als maritiem cluster iets betekenen in de harde strijd om (jong) talent’.


Foto’s Routard


en maritiem technische scholen (vmbo, mbo en hbo) uit Midden- en Noord-Nederland sa- menwerken. Als directeur-bestuurder zet ik mij in voor deze samenwerking. We (zeevaart, vis- serij, kust- en binnenvaartscholen en de mari- tieme techniek) zijn allemaal relatief klein en het zijn dure opleidingen”.


“In het doelmatig omgaan met overheidsmid- delen is samenwerking een krachtig middel om kwalitatief goede kleinschalige opleidin- gen in stand te houden. Voordat ik betrok- ken was bij de oprichting van de Maritieme Academie Holland werd in eerste instantie ge- zocht naar landelijke samenwerking. Toen – in 2013 - was dat nog geen optie, maar vorig jaar is dat wel gelukt en zijn de puzzelstukjes in el- kaar gevallen. Durf met elkaar te delen”.


Unieke samenwerking Het landelijk overleg heeſt in november vo- rig jaar geresulteerd in de ondertekening van een intentieverklaring tot samenwerking tus- sen alle aanbieders van maritieme beroeps- opleidingen in Nederland. In januari 2018 zijn de maritieme beroepsopleidingen op vmbo, mbo en hbo in Nederland voor het eerst be- stuurlijk bij elkaar gekomen. In juli 2018 is nog eens een sessie geweest en op 16 november 2018 – zo snel kan het gaan - is de intentiever- klaring ondertekend door alle partijen van de


ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD Bel van Andel 010 4293316


• Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s en dynamo’s • Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd • Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en lader


Van Andel zorgt al ruim 85 jaar voor de juiste spanning aan boord!


www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl


Een van die resultaten van samenwerking is de organisatie van de Dag van de Maritieme Docent. De themadag werd al jaarlijks ge- organiseerd vanuit de Maritieme Academie Holland, waarin docenten van de diverse mari- tieme scholen in Noord- en Midden-Nederland elkaar inspireren en kennis uitwisselen. De dag, die ieder jaar op de laatste vrij- dag van de Maritime Week wordt georganiseerd, zal dit jaar voor het eerst worden verbreed tot een landelijke samenwerking en men verwacht in november ten- minste 200 maritieme docen- ten bijeen te brengen. De Dag van de Binnenvaart is ook voortgekomen uit een geza- menlijk initiatief en is voor het eerst op 16 maart van dit jaar gehouden. Het succes van deze dag was wisselend, maar hoop- gevend. Volgend jaar wordt deze dag opnieuw georganiseerd.


Om de ‘gezamenlijke arbeidsmarktbranding’ inhoud te geven en om de verschillende or- ganisaties in de maritieme wereld met een ei- gen boodschap de gelegenheid te geven zich te profileren, maar toch als onderdeel van het maritieme geheel, komt NML met een beeld volgens een vast concept. Ieder bedrijf, in- stelling of school dat met maritiem te maken heeſt kan binnen dit concept op eigen wijze invulling geven met een foto, naam en tekst. De boodschap moet kort en krach- tig zijn, duidelijk herkenbaar en aansluiten bij de doel- groep die benaderd wordt. Hiervoor worden tips en tricks gegeven binnen het concept.


Maas: “Het is voor ieder- een mogelijk diverse mid- delen te ontwikkelen in het gezamenlijke con- cept, zoals banners, pos-


ters en op social media”. Op 23 mei aanstaande wordt het een en ander gepresen- teerd op het Navingo Career


Event. En vervolgens is de grote aſtrap van de campagne op het jaarlijks te- rugkerende


MARINETEC SERIES


3


Maritime Awards Gala in de


DÉ PARTNER VOOR AL UW HOOGWAARDIGE SMEERMIDDELEN


Maritime Week van 2 tot 9 novem- ber. “Het levert her- kenbaarheid op en we gaan gezamenlijk echt werk maken van het zichtbare ma- ken van onze prachtige sector naar doelgroepen die ons nu niet of slechts een enkel onderdeel van onze brede sector kennen. Daar wil je bij horen en onderdeel van zijn!” zegt Maas.


Waar gaat de techniek naar toe?Wat vraagt het bedrijfsleven en hoe groot is de markt? In de landelijke samenwerking is het volgens Maas mogelijk om er over te praten en zo mo- gelijk maritieme opleidingen te verzorgen. In de haven van Amsterdam is bijvoorbeeld een transitie gaande. Royal Van Lent Shipyards Amsterdam- Feadship heeſt er inmiddels een vestiging, de HEM-centrale gaat sluiten, er wordt gekeken naar meer waarde- toevoeging en werkgelegenheid voor het Noordzeekanaalgebied.


Wat betekent dat bijvoorbeeld voor het ge- vraagde opleidingsprofiel van werknemers? Ook technologische innovaties bieden volop kansen voor samenwerking. Smart shipping, autonoom varen, deep sea mining, nieuwe brandstoffen, 3D-printing van onder meer maritieme ship spares; allemaal kansen die het best in gezamenlijkheid bekeken kunnen worden en vertaald naar adequaat en toe- komstgericht maritiem onderwijs.


Afgelopen maand is voor de verdere concreti- sering van de landelijke samenwerking weer een stap gezet. Tweeëntwintig betrokkenen vanuit het maritiem onderwijs hebben met elkaar prioriteiten gesteld en de eerste con- touren geschetst voor een aantal projecten. Deze worden de komende maanden verder uitgewerkt.


Bruggen bouwen En wat is je valkuil? Maas: “Mijn valkuil is dat ik veel kansen zie die ik het liefst allemaal te- gelijk wil oppakken. Aangezien ook hiervoor geldt ‘alleen ga je sneller maar samen kom je verder’ is geduld opbrengen soms lastig en moeilijk, maar wel verstandig”. Verbinden en bruggen bouwen vindt Maas een van zijn sterkste punten.


Leon Maas.


Het bedrijfsleven verbaast zich over de ver- snippering in onderwijsland en is blij dat er nu samenwerking over de hele linie is op- gestart. Dat neemt niet weg dat ook van- uit bedrijven soms om diverse redenen alleen wordt gekeken naar de onderwijsin- stelling in de buurt. “Willen we met elkaar goed maritiem onderwijs in Nederland blij- ven verzorgen dan liggen er nog veel uitda- gingen en kansen die we met elkaar kunnen verzilveren”.


2e Merwedehaven


Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht


Tel. +31(0)78 3039700 powertransmissionsdordrecht.com


info@vrooam-lubricants.com vrooam-lubricants.com


+31 (0) 78 750 16 32


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96