This page contains a Flash digital edition of a book.
Eerste dijk bezweken in drievoudige dijkbezwijk- proef in Eemdijk


Bijna tweeënhalf jaar na de geslaagde dijkbezwijkproef in de Leendert de Boerspolder, is op 30 januari opnieuw een dijk ‘gecontroleerd’ bezweken. Het ging om een speciaal aange- legde dijk die drie keer zal worden belast om de werkelijke sterkte te kunnen testen.


De eerste proef is goed verlopen en was bedoeld om de nul- situatie vast te kunnen leggen voor de twee volgende proeven met stalen damwanden. Eind februari, begin maart vindt een ‘push over test’ (POT) plaats, waarbij damwandplanken in de proefdijk worden aangebracht. De damwanden worden dan omgetrokken, waarbij gekeken wordt in hoeverre de dam- wanden vervormen. En later in maart volgt de derde proef waarbij de dijk met de damwanden wordt belast tot het moment van bezwijken.


De Eemdijkproef vindt plaats in het kader van het onderzoeks- programma POV Macrostabiliteit dat onderdeel uitmaakt van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Betere data over de werkelijke sterkte van damwanden kan ertoe leiden dat bij het versterken van rivierdijken het ontwerp minder overgedimensioneerd hoeft te worden, waardoor een damwandconstructie goedkoper kan uitvallen.


ACTUEEL


De uitgezakte proefdijk nadat het grondwaterpeil in het dijklichaam geleidelijk was opgevoerd en de containers boven op de dijk met water waren gevuld.


Laatste rapport Adviescommissie Water: pas op het grondwater!


In haar allerlaatste advies heeft de Adviescommissie Water (AcW) grote zorgen geuit over de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. Op veel plaatsen, ook in grondwaterbescher- mingsgebieden, worden in het ondiepe grondwater te hoge concentraties vervuilende stoffen in het grondwater aangetrof- fen, zoals nitraat, gewasbeschermingsmiddelen en medicijn- resten.


De commissie beveelt aan dat gemeenten en provincies ge- biedsgerichte en integrale visies voor grondwater maken, als onderdeel van de omgevingsvisies. In de visies moeten op gebiedsniveau afwegingen worden gemaakt over de bescher- ming en het gebruik van het grondwater, in relatie tot de overi- ge belangen en ambities van het gebied. Als voorbeeld noemt de commissie het gebruik van grondwater voor warmte- en koudeopslag (WKO).


De Adviescommissie Water heeft haar adviesfunctie op het gebied van water overgedragen aan de Raad voor de Leefom- geving en Infrastructuur (Rli).


Wereldwijd grote marktkansen met sanitatie


“Slimme bedrijven snappen dat Duurzaamheidsdoel 6 op het gebied van water en sanitatie deel moet uitmaken van hun plannen om te kunnen groeien”, zei topman Paul Pol- man van Unilever op het jaarlijkse World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Polman richtte de aandacht op het initiatief ‘Sanitation Economy’ van de Toilet Board Coalition, dat enorme marktkansen ziet voor ondernemingen die dien- sten en producten aanbieden waarmee bereikt kan worden dat in 2030 iedereen in de wereld toegang heeft tot goede sanitaire voorzieningen.


WATERFORUM FEBRUARI 2018


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64