This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERKWALITEIT Hotspotanalyse medicijnresten zorgt voor hoofdbrekens Het is maar Door Esther Rasenberg hoe je het bekijkt


Er werd reikhalzend uitgekeken naar het Stowa-rapport met de landelijke hotspot analyse van rioolwaterzuiveringen die een relatief grote bijdrage leveren aan de verspreiding van medicijnresten. Op basis daarvan zouden waterschappen hun zuiveringen effi ciënt kunnen aanpakken. Maar nu Stowa de analyse in december heeft uitgebracht, veroorzaakt het rapport vooralsnog vooral hoofdbrekens. De hotspots lijken soms net diamanten. Zodra het licht verandert, ‘schittert’ er een andere rwzi.


De hotspotanalyse van Stowa stelt dat de totale emissie van medicijnresten via rwzi’s in Nederland 34 ton per jaar be- draagt. Die hoeveelheid is gebaseerd op 17 miljoen inwoners maal twee gram aan medicijnresten. Vervolgens is op ver- schillende manieren gekeken naar het aandeel per rwzi en afhankelijk van het gekozen perspectief, schitteren er steeds andere rwzi’s. Het maakt namelijk nogal wat uit of je kijkt naar de concentratiebijdrage van medicijnresten in het oppervlak- tewater bij een lozingspunt, de invloed van het effl uent op de benedenstroomse kwaliteit, de totale emissie of de invloed op de drinkwaterwinning. Al die aspecten geven steeds een an- der beeld. Uit de analyse blijkt dat 114 van de 314 rioolwater- zuiveringen door het lozen van medicijnresten in het effl uent


meer invloed hebben op het watermilieu dan andere rioolwa- terzuiveringen. Daaruit blijkt dus ook dat er met tweehonderd rwzi’s helemaal niets aan de hand is. Het is opvallend dat de 114 hotspots vaak heel verschillend scoren als andere maat- staven worden gebruikt. De selectie van rioolwaterzuiverin- gen die voor een aanvullende zuivering in aanmerking komen, is daarmee afhankelijk van het licht waarin een hotspot wordt bekeken. Een zorgvuldige interpretatie en afweging van de waterschappen zelf, zijn dus essentieel.


Maatlatten Drinkwater


Er zijn in Nederland ruim tweehonderd drinkwaterbron- nen, waarvan er 84 worden beïnvloed door de infi ltratie van oppervlaktewater. Volgens de hotspotanalyse hebben buitenlandse rwzi’s een relatief grote invloed op rivier- waterinnamepunten. In drinkwaterbronnen bij oeverwa- terwinningen is de concentratiebijdrage van medicijnres- ten afkomstig uit het buitenland zelfs bijna 90 procent. Grondwaterwinningen worden soms door het effl uent van slechts een enkele rwzi beïnvloed en daar kunnen extra maatregelen dus zinvol zijn.


De concentratiebijdrage van elk van de 314 rwzi’s - plus 23 grensoverschrijdende rivieren en beken - is berekend voor elk oppervlaktewaterlichaam. Op basis van deze gegevens zijn vervolgens specifi eke ’maatlatten’ afgeleid voor drie water- kwaliteitsaspecten: de concentratiebijdrage aan het ont- vangende water bij het lozingspunt, de invloed op de be- nedenstroomse waterkwaliteit en de beïnvloeding van drinkwaterbronnen. De maatlatten zijn alleen voor de ge- middelde zomersituatie doorgerekend. Die is maatgevend, omdat ‘s zomers de beïnvloeding van de rwzi’s een factor 2 tot 5 groter is dan in de winter.


In de maatlatten wordt onderscheid gemaakt tussen de regio - nale wateren en grote Rijkswateren, omdat de invloed van medicijnresten op met name benedenstroomse wateren en drinkwaterbronnen zich daar op verschillende manieren ma- nifesteert. Een rwzi die veel effl uent op een grote rivier loost,


38 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64