This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


Zeespiegelstijging: Versnellers Er zijn veel internationale studies naar klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor een stijging van de zeespiegel. Niet alle studies voorspellen een even grote stijging van de zee- spiegel. De Amerikaanse onderzoekers DeConto en Pollard hebben in 2016 in hun studie voor het eerst rekening gehou- den met processen waarmee in eerdere studies geen rekening werd gehouden. Dat leidt tot versnelde en grotere zeespie- gelstijgingen.


Het gaat om: • sneller smelten van de onderkant van (drijvende) ijsplaten aan de rand van de Arctische landijsmassa;


• geulvorming door smeltwater aan het oppervlak van deze ijsplaten, waardoor het ijs sneller smelt. Dit proces wordt ook wel hydrofracturing genoemd;


• instabiliteit van ijskliffen, die optreedt als de drijvende ijspla- ten verdwijnen. Hierdoor versnelt het smelten van landijs.


Onderzoeker Rob De Conto in Antarctica.


Bars: “Wij kijken naar internationale studies en literatuur waarin wordt beschreven wat er in Antarctica kan gebeuren als gevolg van de temperatuurstijging en het breken van ijs- platen. Op basis daarvan constateren we dat het zeeniveau versneld stijgt ten opzichte van de door ons geschetste kli- maatscenario’s. Helaas kunnen we niet meer doen dan ruwe schattingen en voorspellingen. Klimaatverandering is ook af- hankelijk van economische ontwikkeling en de uitstoot van CO2. De voorspellingen zijn dus niet statisch. De herziening van de KNMI-klimaatscenario’s uit 2014 verschijnt offi cieel in 2021, maar op verzoek van de deltacommissaris zullen we waarschijnlijk eerder met een deelpublicatie komen.”


Klimaatscenario’s Ook ander wetenschappelijk onderzoek wijst


uit dat de


Nederlandse zeespiegel ten opzichte van eerdere voorspel- lingen wel eens fors kan gaan stijgen. De Universiteit van Utrecht heeft in 2017 een aantal klimaatstudies bekeken die laten zien wat er in extreme gevallen kan gebeuren als het ijs op Antarctica en Groenland sneller smelt dan eerder werd aangenomen. Ondanks het feit dat in dit onderzoek de stu- die van DeConto en Pollard buiten beschouwing is gelaten, is volgens de onderzoekers een stijging van de Nederlandse zeespiegel van 1,8 meter rond 2100 niet ondenkbaar.


Onderzoeker Renske de Winter licht toe: “De kans op een dergelijke stijging is klein, maar de gevolgen zijn groot. Onze studie laat goed zien hoe sterk de verwachtingen worden beïnvloed door de bijdrage van Antarctica. Het is daarom van belang om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op Antarctica. Uitgaande van de meest actuele klimaaton- derzoeken denken wij dat Nederland zich ook moet gaan voorbereiden op een extra stijging van de zeespiegel, omdat het bedenken en realiseren van maatregelen tijd kost. Als de extra stijging realiteit wordt, wil je niet voor een voldongen feit komen te staan.”


34 WATERFORUM NR 1


De zeespiegel voor de Nederlandse kust is in 125 jaar gelijkmatig gestegen met circa 23 cm, ofwel een verandering met 1,9 mm per jaar (bron: PBL 2016).


De zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust komt in grote lijnen overeen met de wereldwijde stijging van de zeespiegel (circa 22 cm in 125 jaar). Vanaf 1993 vertoont de mondiale zeespiegel een versnelling (bron: PBL 2016).


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64