This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND VAKBEURS Wat mag u niet missen?


De twaalfde editie van de Aqua Nederland vakbeurs & Rioleringsvakdagen heeft veel te bieden voor de waterprofessional. Maar wat mag u als bezoeker zeker niet missen? De redactie van WaterForum Magazine heeft voor u een selectie gemaakt van acht interessante exposanten, evenementen en noviteiten.


Betere beheersing van legionellarisico’s


Bij HG Ulfi ma is veel aandacht voor het beheer- sen van legionellarisico’s. Het bedrijf heeft een UF fi lter ontwikkeld die na de watermeter ge- installeerd wordt - het poortwachterconcept. Alle bacteriën worden dus bij binnenkomst in het gebouw afgevangen. Accountmanager Pascal Lagrand (rechts op foto) stelt dat er nog veel verbeterd kan worden aan het ontwerp en de aanleg van drinkwaterinstallaties. Volgens hem is het niet per defi nitie onwetendheid bij bouwbedrijven en installateurs, maar “helaas komen wij in de praktijk nog steeds dingen tegen die echt niet kunnen”.


Lagrand pleit voor de inzet van fysieke technie- ken: “Wij zetten de kraan dicht en daardoor krij- gen bacteriën geen kans meer in de drinkwate-


rinstallatie. Tevens brengen deze technieken een welkome besparing met zich mee, zodat de in- vestering zichzelf in de regel binnen twee tot drie jaar terugbetaalt. Denk hierbij aan lagere energie- kosten, waterbesparing, minder manuren en een lagere slijtagelast.”


De UF-fi lter van HG Ulfi ma is uitgevoerd volgens de BRL-K14010-01 en is uitgevoerd met opti- sche en akoestische signalen. Er wordt dus tijdig aangegeven wanneer fi lters vervangen moeten worden en een eventueel fi lterdefect wordt direct gesignaleerd. Voor (grotere) installaties gekozen worden voor


kan beheer en bewaking


op afstand. De fi lter wordt dan bij HG Ulfi ma online bewaakt en beheerd.


Samenwerking en innovaties voor betere waterkwaliteit


Op de stand van KWR Water draait dit jaar alles om een excellente waterkwa- liteit. Elke sector vraagt zijn eigen kwa- liteit en KWR onderzoekt samen met partners naar mogelijk verbeteringen. Zo ontwikkelde het instituut samen met Milispec een apparaat waarmee de vorming van biofi lms in waterinstal- laties in gaten gehouden kan worden. Voor KWR was onderzoeker Paul van der Wielen daarbij betrokken: “Het is mogelijk om zowel de biofi lmvormen- de als de biomassa-accumulerende eigenschappen van water in één mo- nitor semi-continu te bepalen. Hiermee kunnen problemen als verstopping en verslechtering van de microbiologische


waterkwaliteit snel worden opgespoord en kunnen zuivering, opslag en distribu- tie van water geoptimaliseerd worden”, aldus Van der Wielen.


Volgens KWR-onderzoeker Frank Oes- terholt is de samenwerking tussen KWR en Milispec een voorbeeld van inno- vatief onderzoek waarmee KWR een brug slaat tussen wetenschap en prak- tijk. “Onze onderzoekers hebben veel ervaring met kenniscoproductie: de samenwerking tussen onder zoekers en kennisgebruikers. Goed voorbeeld is de kenniscoproductie met de industriële sector de afgelopen tien jaar, en meest recent met de tuinbouwsector”, aldus


Oesterholt. “In al deze samen werkingen draait het om het meten, verbeteren en optimaliseren van de waterkwaliteit. Met waterschappen werken we aan onder- zoek naar effl uentbehandeling en her- gebruik, met gemeenten speuren we in water naar resten van drugs, met waterbe - heerders zoeken we naar bronnen van vervuiling en met de bouwsector kijken we naar het verbeteren van de waterkwaliteit in het leidingnetwerk.


WATERFORUM FEBRUARI 2018


47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64