This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


De Deltascenario’s De Deltascenario’s beschrijven een breed scala aan moge- lijke ontwikkelingen in klimaat en economie en demografi e. Deze scenario’s bevatten ook aannames voor onder meer de temperatuur, neerslag, rivierafvoeren, de zeespiegel- stijging, ruimtegebruik, bodemdaling en verzilting voor de jaren 2050 en 2100. De huidige Deltascenario’s zijn ge- baseerd op de Toekomstverkenningen Welvaart en Leef- omgeving van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2006 en de KNMI-scenario’s van 2014.


De grootste wateropgaven bestaan uit de behoefte aan zoetwater en waterveiligheid. Die wateropgaven worden groter bij een snelle klimaatverandering en doorgaande economische en demografi sche groei. Maar ze verande- ren weinig bij beperkte klimaatverandering en matige eco- nomische en demografi sche groei. Het Deltaprogramma bevat strategieën en maatregelen die rekening houden met deze bandbreedte.


In 2015 hebben CPB en PBL de sociaaleconomische scenario’s uit 2006 geactualiseerd. In december 2015 zijn in Parijs mondiale afspraken gemaakt over het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden Celsius in 2100. In 2017 zijn deze nieuwste inzichten ver- werkt in geactualiseerde Deltascenario’s, maar de nieuwe inzichten over de zeespiegelstijging zijn in deze scenario’s nog niet meegenomen.


mee die nog niet eerder in andere modellen zijn meegeno- men. Bijvoorbeeld de instabiliteit van ijskliffen en het versneld afsmelten van de onderkant van het ijs. Dit zou volgens het KNMI in Nederland kunnen leiden tot een zeespiegelstijging van 40 centimeter in 2050 (5 centimeter extra ten opzichte van de klimaatscenario’s uit 2006), twee tot drie meter rond 2100 en vijf tot acht meter in 2200.


In de huidige Deltascenario’s wordt uitgegaan van een maxi- male stijging van de zeespiegel van 40 centimeter in 2050 en 1 meter in 2100. Deze waarde is gebaseerd op offi ciële publicaties van het IPCC en de KNMI-scenario’s uit 2014. De Commissie Veerman verkende in 2008 wat de ‘worst case’ zeespiegelstijging in 2100 zou kunnen zijn. Hij kwam toen uit op een zeespiegelstijging van 1,3 meter en nu zou wel eens kunnen blijken dat zelfs deze voorspelling nog aan de voor- zichtige kant is.


Marjolijn Haasnoot, Deltares: “De herziening van de KNMI-klimaatscenario’s uit 2014 verschijnt offi cieel in 2021, maar op verzoek van de deltacommissaris zullen we waarschijnlijk eerder met een


deelpublicatie komen.”


WATERFORUM FEBRUARI 2018


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64