This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL


Storm en hoogwater zorgden voor bijzondere momenten


De nieuwjaarsstorm zorgde ervoor dat alle vijf stormvloedkeringen van Rijks- waterstaat langs de Nederlandse kust gelijktijdig dicht waren. Dit is nog nooit eerder voorgekomen. Het betrof de Maeslantkering, de Hollandse IJsselke- ring en de Hartelkering in de omgeving van Rotterdam, de Oosterscheldekering in Zeeland en de opblaasbare storm- vloedkering Ramspol in Overijssel. De sluiting van de Maeslantkering was bij- zonder, omdat het eigenlijk ging om een functioneringssluiting.


Handmatig gesloten


Normaal gaat de Maeslantkering pas - automatisch - dicht als het water in Rotterdam 3 meter boven NAP dreigt te komen, maar op 3 januari werd die grens ‘handmatig’ verlaagd tot 2,60 meter boven NAP. Rijkswaterstaat vond de zuidwesterstorm een goede aanlei- ding om de kering weer eens in storm-


condities te testen. De enige andere keer dat de Maeslantkering bij een storm dicht ging, was in november 2007. Ook toen was het waterpeil op de Nieuwe Waterweg eigenlijk niet hoog genoeg om sluiting te rechtvaardigen.


Ruimte voor de Rivier getest Ook het hoogwater op de Rijn zorgde voor bijzondere momenten, zoals de ondergelopen polders en nevengeulen die als onderdeel van Ruimte voor de Rivier zijn ingericht. Toch zag het er ook hier spectaculairder uit dan het in feite was. Het peil bij Lobith bleef onder de 15 m +NAP en daarmee was het een gebeurtenis die eens in de vijf jaar kan voorkomen. Bijzonder was wel dat er al lang geen hoogwater was geweest en dat intussen vrijwel alle Ruimte voor de Rivier-projecten zijn opgeleverd. Dat leverde ondergelopen polders op die nog niet eerder waren ondergelopen,


Koninkpaarden bijeen op een hoger gelegen plek in de door de storm ondergelopen Noordwaard-polder.


zoals Munnikenland bij Slot Loevestein. Voor het eerst was ook het meestromen van de nevengeulen goed te zien. Vooral in de Spiegelwaal bij Nijmegen stond een sterke stroming en kon door de hoogwatergeul meer water door deze Waalbocht stromen. Het hoog- water was echter nog niet extreem genoeg om alle Ruimte voor de Rivier- projecten te laten meewerken. Lees meer over het hoogwater op pagina 16 e.v.


De Maeslantkering sloot, terwijl dat strikt gezien niet nodig was.


Brussel presenteert voorstel herziene Drinkwaterrichtlijn


Vice-voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmer- mans, heeft op 1 februari een voorstel voor een herziene Drinkwaterrichtlijn gepresenteerd. In zijn toelichting zei Timmermans dat de Commissie de veiligheid van het drink- water in heel Europe wil verbeteren en daarom zijn nieuwe en opkomende stoffen toegevoegd, zoals legionella en chloraat. Een andere belangrijke verandering moet ervoor gaan zor- gen dat het publiek gemakkelijke, gebruiksvriendelijke toe- gang krijgt - ook online - tot informatie over het aanbod en de kwaliteit van het drinkwater in hun woonomgeving, om zo het vertrouwen in leidingwater te vergroten. Een lager verbruik van gebotteld water kan er volgens de Commissie toe bij- dragen dat de huishoudens in Europa jaarlijks meer dan 600 miljoen euro besparen. Wanneer de burgers meer vertrou- wen in leidingwater hebben, kan dit ook bijdragen aan de vermindering van afval van plastic waterfl essen, en dus van zwerfvuil op zee, aldus de Commissie. Burgers en belangen- partijen hebben nog tot 29 maart de tijd om op het voorstel te reageren.


Biogasopwerking op rwzi Groote Lucht


Het in Enschede gevestigde HoSt, leverancier van vergis- tingsinstallaties, heeft een Bright Biomethane opwerkings- installatie geleverd aan Hoogheemraadschap Delfl and op de rwzi De Groote Lucht bij Vlaardingen. Door mem- braanfi ltratie wordt het gas dat vrijkomt uit de vergisting van het zuiveringsslib, opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Het eerste groene gas is probleemloos ingevoerd op het nationale aardgasnet.


6 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64