This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


De IJssel stond tot op de drempel van de inlaat van de nevengeul Veessen-Wapenveld.


Inzet projecten Ruimte voor de Rivier Hoe groter de piekafvoer, des te kleiner de kans dat die ook werkelijk optreedt. Statistisch is dat voor de Rijn bij Lobith vastgelegd en daarmee valt ook grofweg te voorspellen wanneer de rivierverruimingsprojecten gaan bijdragen aan een lager water peil op de Rijn, Nederrijn-Lek, Waal-Mer- wede en IJssel.


Ieder jaar:


Kribverlagingen Waal, zomerbedverdieping IJssel bij Kampen. Eens in de vijf jaar (vanaf circa 7000 m3


/s):


Nevengeul Spiegelwaal (Nijmegen-Lent) en nevengeulen bij Brakel, Deventer en Zwolle stromen mee.


De hoogste waterstand die bij Lobith werd gemeten tijdens het hoogwater op de Rijn, was 14,64 meter +NAP op 10 janu ari. Dat komt overeen met een waterafvoer van zo’n 7500 m3/


Eens in de tien jaar (vanaf circa 9000 m3 s. De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat met het Ruim-


te voor de Rivierprogramma de afvoercapaciteit vergroot tot 16.000 m3


de hoeveelheden waarvoor het programma is opgezet, het ging om het eerste hoogwater sinds de meeste projecten van Ruimte voor de Rivier zijn afgerond. Het programma ging dus in feite op de testbank. Vanaf een afvoer van 4000 m3


/s be-


ginnen de eerste Ruimte voor de Rivierprojecten al te werken en zorgen ze dus voor een peilverlaging - al is die minimaal.


Geen bijzondere gebeurtenis In de media en op Twitter was er erg veel aandacht voor het hoogwater, maar het ging om een gebeurtenis die statistisch eens in de vijf jaar voorkomt. Het was echter al een hele tijd geleden dat het water in de buurt kwam van de 15 m (in 2011 was het 15,15 m) en daarom gaven de ondergelopen uiter- waarden een ongebruikelijk beeld dat al lang meer te zien was geweest. Pas boven de 15,75 m spreekt Rijkswaterstaat van groot hoogwater en vanaf 16,50 m van extreem hoog- water.


Meestromende nevengeulen


De kribverlagingen en de nieuw aangelegde langsstroom- dammen op de Waal vormen het project dat al het snelst meedoet. Ook de Spiegelwaal, de nevengeul bij Nijmegen, stroomt al snel mee. De Spiegelwaal was al een keer eer- der volgestroomd, maar dit keer stroomde de geul zichtbaar hard mee en was vooral de krachtige overstroming van de drempel bij de inlaat goed te zien. Voor het meestromen van twee andere grote nevengeulen kwam het water niet hoog genoeg. Zo stond het water op de IJssel wel tegen de inlaat- kleppen van de nevengeul Veesen-Wapenveld, tussen Zut- phen en Zwolle, maar hield Rijkswaterstaat, geheel volgens protocol, de kleppen dicht.


Wel berging, geen overstroming Bijzonder was de situatie in de Noordwaard, de speciaal in- gerichte polder ten noorden van de Biesbosch. De polder was helemaal ondergelopen door de westerstorm enkele dagen eerder. Aan de noordkant van de polder heeft Rijkswa-


Eens in de honderd jaar (vanaf 13.000 m3 /s. Maar ook al was de afvoer nog niet de helft van /s):


Nevengeul Veessen-Wapenveld (Zutphen-Zwolle) stroomt mee.


Eens in de duizend jaar (vanaf 15.000 m3 /s):


Regelwerken Pannerdense Kop en Hondsbroeksche Pleij (Arnhem) worden aangepast voor de afvoerverdeling tussen Waal, Nederrijn en IJssel voor een afvoer van 16.000 m3


/s


(kans circa 1: 10.000). Bovendien wordt de waterberging Volkerak-Zoommeer ingezet als er bij grote rivierafvoeren niet op de Noordzee kan worden gespuid (vanwege geslo- ten Haringvlietsluizen en Maeslantkering).


Bron: Deltares /s):


Polder Noordwaard (Biesbosch) stroomt mee, Cortenoever (Zutphen) kan gaan meestromen.


terstaat de dijk langs Merwede verlaagd en kan bij hoogwater het rivierwater via speciaal gemaakte inlaatpunten de polder instromen. In zo’n geval staat de polder niet alleen onder wa- ter, maar gaat het water ook meestromen in de richting van het Hollands Diep. Zo ver kwam het echter niet in januari. Het peil op de Merwede bleef nu onder het kritische niveau steken. Door een oostenwind en spuien op de Haringvliet- sluizen passeerde de hoogste vloedgolf zonder de polder te overstromen.


Rijkswaterstaat voorspelde aan de hand van de verwachte standen welke nieuwe nevengeulen wel of niet zouden gaan meestromen en welke heringerichte polders wel of niet zou- den onderlopen. De Ruimte voor de Rivierprojecten voldeden dus aan de verwachtingen. Toch laat een echte evaluatie vol- gens Rijkswaterstaat-woordvoerder Johan de Boer nog even op zich wachten: “Pas als alle polders en nevengeulen weer helemaal droog zijn gevallen, kunnen we de echte balans op- maken.” De Boer merkt op dat het hoogwaterseizoen hier- mee nog niet voorbij is. “In Zwitserland ligt een heel dik pak sneeuw en als dat ineens gaat smelten, krijgen we zeker nog een keer een hoogwatergolf.”


WATERFORUM FEBRUARI 2018 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64