search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
red je het niet


besparen, maar ook dat we economische versterking en groei moeten realiseren. Als je dan vrijwel al je pijlen op CCS richt, vol- doe je wat mij betreft juist niet aan die dub- bele doelstelling.” Want inzetten op CCS levert het gevaar op dat er veel bij het oude blijft. “Je blijft op dezelfde manier doorproduceren, alleen zet je een stolp over het geheel waarmee je de uitgestoten CO2


opvangt en opslaat. Je gaat worden uitgestoten.”


dan grotendeels voorbij aan het feit dat processen ook veranderd kunnen worden, zodat er überhaupt minder CO2


hoeft te


Voordat we verder doorgaan op andere maatregelen die wél voor een economische groei kunnen zorgen; is CCS, los van het feit dat het geen vernieuwende aanpak is, überhaupt een haalbare methode? “Dat is een volstrekt legitieme vraag”, vindt Grün- feld. “Wij hebben McKinsey een studie laten uitvoeren met de vraag een oplossing te bedenken voor een versnelde energietran- sitie, die op korte termijn kan worden gere- aliseerd. Dit voorjaar is dat rapport uitgeko- men en McKinsey heeft daarin een drieluik gepresenteerd met maatregelen.”


De maatregelen uit de eerste categorie zijn maatregelen waarvan de technologie al beschikbaar is en dus nu kunnen worden genomen. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van lage-temperatuur warmte- pompen, de inzet van hybride boilers, enzo- voorts. In de tweede categorie zitten maat- regelen op basis van techniek die op zich al wel bestaat, maar die pas kosteneffi ciënt wordt, op het moment dat ze worden opge- schaald. “CCS zit in die categorie, maar ook het gebruik van afvalplastic als grondstof, de toepassing van biomassa in de chemie, enzovoorts”, licht Grünfeld toe. De derde categorie bestaat uit maatregelen die weliswaar veel potentie hebben, maar nog geen sluitende business case kunnen laten zien. Voorbeelden daarvan zijn mid- den- en hoge temperatuur warmtepompen en de inzet van waterstof. “CCS zit dus wel in het pakket maatregelen dat McKinsey voorstelt”, verduidelijkt Grün- feld. “Ik denk dat CCS wel zijn plek heeft, maar als onderdeel van een veel breder pak- ket maatregelen. Niet als enige maatregel.”


“Terugkomend op de vraag of CCS moge- lijk is, kun je wel stellen dat CCS technisch goed haalbaar is”, vervolgt Grünfeld. “Er zijn voldoende voorbeelden waaruit is gebleken


Want inzetten op CCS levert het gevaar op dat er veel bij het oude blijft...


dat die techniek niet zo’n enorme uitdaging is. De maatschappelijke acceptatie is echter een ander verhaal. Op dit moment is het simpelweg niet duidelijk of CCS een geac- cepteerde oplossing kan zijn en op het mo- ment dat je dat constateert, krijg je nooit de nodige investeerders mee om geld te steken in dat soort projecten.”


Acceptatie


Onlangs begon de stichting Natuur en Mi- lieu een actie om CCS uit de SDE-subsidie- regeling te halen. “Je kunt op dit moment niet bepaald zeggen dat er een maatschap- pelijk draagvlak is”, vindt Grünfeld. “Die actie van deze stichting is tekenend voor het gevoel dat er leeft. Na Barendrecht is de kans dat er CO2


-opslag op het land zal


Men is bang dat alles bij het oude zal blijven en dat we met z’n allen rustig doorgaan met het gebruik van fossiele brandstoff en. Ik deel niet de zorgen van de stichting Natuur en Milieu, maar ik zeg wél dat we de groot- scheepse ombouw van onze industrie inder- daad vooral niet moeten beperken tot CCS.”


plaatsvinden nihil geworden. De acceptatie voor off shore ondergrondse opslag is mak- kelijker te realiseren. Ik denk overigens niet dat de grootste zorg van dit soort NGO’s de veiligheid van off shore opslag is, maar veel meer dat CCS leidt tot een gebrek aan innovatie op het gebied van CO2


reductie.


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64