search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nieuws Zeldzaam optimisme Nederlandse industrie


Het producentenvertrouwen in Nederland is op het moment van schrijven op het op een na hoogste niveau ooit. De laatste keer dat het vertrouwen op een dusdanig hoog niveau was, was voor de economische crisis. Is dit optimisme terecht? Georges de Boeck, econoom bij Rabo- bank, denkt van wel. “De pro- ductie laat al jaren een stijgende lijn zien (CBS, 2017), er is minder krapte op de arbeidsmarkt dan op het hoogtepunt voor de crisis en de lonen blijven op dit moment achter op de econo- mische groei (Rabobank, 2017). Daarbij zijn onze oosterburen, de belangrijkste handelspartner voor Nederlandse producenten (Rabobank, 2017), ook optimis- tischer dan ooit tevoren (CBS, 2017). Met andere woorden, Ne- derlandse bedrijven gaan meer


produceren, terwijl de loonkos- ten nog niet sterk stijgen. Het is dus logisch dat producenten optimistisch zijn.”


Maar er zijn een aantal ontwik- kelingen die in het komende jaar nadelig kunnen uitpakken voor de producenten. De Boeck: “Uit de meest recente NEVI In- koopmanagersindex (PMI) blijkt dat de vraag naar inputmate- rialen sterk toeneemt, zowel door de hogere productie als het aanleggen van voorraden in afwachting van hogere inkoop- prijsinflatie. Hierdoor ontstaat een bottleneck bij de toeleve- ranciers. Op dit moment zijn de levertijden van de leveranciers het langst sinds 2007 en is er soms zelfs sprake van tekorten. Dit draagt bij aan dat het aantal orders bij producenten dat blijft


liggen steeds verder oploopt. Een groeiende orderportefeuille wil dus niet zeggen dat produ- centen alles kunnen leveren.”


Verder lijkt het erop dat arbeids- tekorten een grotere rol gaan spelen. Uit de meest recente conjunctuurenquête van het CBS blijkt dat 15,6 procent van de producenten in de indus- trie arbeidstekorten zien als de grootste handelsbelem- mering. “Als het aantal orders blijft groeien, zal de vraag naar nieuwe werknemers daardoor ook toenemen. Dit zal in de komende maanden nog geen enorme belemmering zijn, maar het kan volgend jaar een dempend effect hebben op de productiegroei van Nederlandse producenten”, meent De Boeck.


Maar op dit moment verwach- ten we dat de Nederlandse pro- ducenten 2017 af gaan sluiten met mooie cijfers en dat ze het eerstkomende jaar blijven door- groeien (Rabobank, 2017).


Software AG werkt samen met Siemens


Software AG en Siemens gaan een samen- werking aan voor het versterken van het Internet of Things (IoT)-besturingssysteem MindSphere. MindSphere is een open en cloudgebaseerd systeem en ondersteunt industriële bedrijven bij hun digitale trans- formatie. Het biedt een ontwikkelplatform voor een breed klantenbestand, waarin bedrijven hun eigen toepassingen en dien- sten kunnen integreren om IoT-innovaties aan te jagen. Software AG voegt de zeer schaalbare componenten van zijn Digital Business Platform toe aan MindSphere. Dit helpt klanten om flexibel en efficiënt mil- joenen sensoren en devices te integreren en te beheren.


“Samen met partners als Software AG wer- ken we verder aan de uitbouw van ons IoT- besturingssysteem MindSphere. Hierdoor ontstaat er een steeds uitgebreider wereld- wijd ecosysteem. Met MindSphere als sleu- telcomponent van onze Digital Enterprise Suite bieden we optimale ondersteuning aan productieklanten voor hun digitale transformatie”, zegt Dr. Jan Mrosik, CEO Digital Factory Division bij Siemens AG.


Karl-Heinz Streibich, CEO van Software AG, voegt hieraan toe: “Ons doel is om de wereldwijde industriële aanwezigheid van


Siemens op een slimme manier te combi- neren met onze software-expertise op het gebied van data en IoT, zodat onze klanten hiervan kunnen profiteren. Door krachtige componenten zoals hybride integratie en device management van ons Digital Busi- ness Platform toe te voegen aan MindSp- here, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor gebruikers om hun data optimaal te benutten en zo concurrentievoordeel te behalen. Daarnaast versterken we het IoT- besturingssysteem.”


MindSphere is Siemens’ open, cloud-geba- seerde IoT-besturingssyteem dat ‘Things’ verbindt met de digitale wereld. Dit maakt krachtige industriële toepassingen en digi- tale diensten mogelijk. Het open Platform as a Service (PaaS) is de basis voor nieuwe businessmodellen zoals preventief onder- houd, energie gegevensbeheer en resour- ces optimalisatie.


De open toegang van het IoT-besturings- systeem is hierbij van groot belang; zoals het gebruik van open interfaces (APIs) om OEM- en klantspecifieke apps te maken en open standaarden voor connectiviteit zoals OPC UA.


MindSphere vormt daarmee de basis voor


nieuwe bedrijfsmodellen, bijvoorbeeld voor industriële producenten die hun spe- cifieke machine- en proceskennis toepas- sen en om innovatieve applicaties, oplos- singen en diensten op maat te ontwikkelen voor hun klanten. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld machines die over de hele wereld verspreid zijn, of complete machi- neparken, monitoren en de ‘downtime’ ervan beperken.


Software AG en Siemens AG’s technologie bieden uitgebreide mogelijkheden waar- door gebruikers nog eenvoudiger ruwe data van fabrieken, sensoren, machines, systemen en producten kunnen verzame- len en analyseren. Software AG’s hybride cloud, edge en on-premise integratie- en device management maakt zowel gecen- traliseerde als cloud processing efficiënt en realistisch. Hierdoor is het mogelijk om op een flexibele en schaalbare manier een netwerk van miljoenen eindapparaten te beheren, ook op het gebied van streaming analytics nu of big data analytics in de toekomst. Software AG’s technologie voor applicatie- en protocol-connectiviteit en hybride middleware integreert verschil- lende business-applicaties (bijvoorbeeld SaaS, Big Data, CRM, ERP en klant-, partner- en werkvloerapplicaties.)


19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64