search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Column


Een ‘levensfasebewust medewerkers- beleid’ is daarom de beste basis voor een goed personeelsbeleid...


Pareltjes uit onverwachte hoek


is dat medewerkers zich in verschillende levensfases be- vinden. De jonge gasten, nog zonder gezin, kijken nog wat waterig uit hun met donkere kringen omrande ogen. Zij gebruikten het weekend vooral om met vrienden flink op stap te gaan, nachten door te halen soms. Het staat in schril contrast met de medewerkers die het weekend weliswaar gebruiken om de sociale banden aan te halen, vrienden en familie op te zoeken, maar zeker ook de tijd nemen om bij te tanken, zodat ze vol frisse zin aan de start van de nieuwe werkweek verschijnen.


M


Henk Krols Partner en adviseur bij BMD Advies Zuid-Nederland, het adviesbureau op het brede vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid, milieu, arbo en energie.


10 | nummer 7 | 2017


Duurzame inzetbaarheid is een hot item in deze tijd waarin het voor sommige sectoren steeds lastiger wordt om goed geschoold personeel te vinden en te behouden. De industrie heeft het wat dat betreft soms zwaar te verduren. Toch is er met goed personeelsbeleid een hoop te redden. Houdt daarbij rekening met de verschillende levensfases: een medewerker met een jong gezin bevindt zich in een heel andere fase dan een schoolverlater, een vitale veertiger of een medewerker in de laatste jaren van zijn werkzame leven. De behoefte aan flexibiliteit, ontwikkeling en aansturing is in elke fase


aandagmorgen: voor mij het mo- ment waarop het beste zichtbaar


anders. Een ‘levensfasebewust medewerkersbeleid’ is daarom de beste basis voor een goed personeelsbeleid.


Als je dan vervolgens wel kijkt naar de man of vrouw die de 50 is gepasseerd, beperk je dan niet tot de functies waar de fysieke belasting hoog is. Ook bij beroepen waarin een zeer hoge mate van concentratie nodig is, of op plekken waar bijvoorbeeld de technologische ontwikkelingen snel gaan, kun- nen mensen op hogere leeftijd moeilijker meekomen. Tegelij- kertijd hebben mensen die al een lange loopbaan achter de rug hebben, veel ervaring en kennis opgebouwd. Als je daar als bedrijf onzorgvuldig mee omspringt, kan die kennis weg- vloeien zodra deze werknemers met pensioen gaan.


Uit een onderzoek van het So- ciaal Cultureel Planbureau dat eind oktober 2017 verscheen, blijkt dat een kwart van de ondervraagde werkgevers van mening is dat de productiviteit van de oudere medewerkers te laag is. Bedrijven zijn wel bereid om te investeren in de oudere werknemer die al in dienst is, maar zijn terughoudend als het gaat om het aantrekken van nieuwe medewerkers op leeftijd. Die angst is er binnen de sector industrie ook als het gaat om andere groepen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo wordt er wei-


nig moeite gedaan om mensen met een arbeidsbeperking aan te stellen en nog minder als het gaat om mensen met een migratieachtergrond. Een ge- miste kans, denk ik, omdat ik in de praktijk vaak zie dat het om enorm gemotiveerde mensen gaat. Mits goed begeleid, parel- tjes voor het bedrijf! Natuurlijk neem je een risico door men- sen uit zo’n andere hoek aan te trekken, maar er zijn goede regelingen voor bedrijven die de stap wel durven zetten. Zo is er een no-riskregeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en zijn er kortingen voor sociale verzekeringen.


Veel bedrijven staren zich blind op het verlagen van het ziekteverzuim. Het is echter zinniger om in te zetten op het verhogen van de productiviteit. Een eenvoudig rekensommetje: als je de productiviteit met 1% kunt verhogen, dan levert dat veel meer op dan wanneer je het ziekteverzuim van 6% naar 5% weet te brengen. De groep productieve medewerkers is im- mers veel groter. Dat betekent niet per se dat er harder ge- werkt moet worden. Een gemo- tiveerde medewerker is produc- tiever dan een personeelslid dat niet goed in zijn vel zit. Daarom draait duurzame inzetbaarheid niet alleen om leeftijd en ge- zondheid, ook betrokkenheid, zingeving, werkplezier en de mogelijkheid tot ontwikkeling zijn cruciale factoren.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64