search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
aan te sluiten is gebruik te maken van een transmitter. De temperatuurcompensatie vindt daarbij plaats in de transmitter en het signaal kan worden doorgestuurd via een koperen kabel. Dit levert in vergelijking met het gebruik van compensatiekabels vooral bij grotere afstanden een interessante kos- tenbesparing op. Meettechnisch is het gebruik van een thermokoppel echter niet eenvoudig vanwege het uiterst zwakke signaal, verouderingsverschijnselen, versto- ring van het warmteveld en de thermische impedantie van het gemaakte meetpunt. Hoewel in principe met elke combinatie van metalen een thermokoppel gemaakt kan worden, worden combinaties die bij bena- dering een lineair verband hebben tussen temperatuurverschil en potentiaalverschil het meest gebruikt.


Voordelen van een thermo- koppel: • Groot toepassingsbereik, afhankelijk van type –200°C… >+2.000°C.


• Zeer kleine afmetingen (diameters) mogelijk.


• Zeer korte aanspreektijden. • Mechanisch belastbaar en nauwelijks trillingsgevoelig.


Nadelen van een thermokoppel: • Relatief grote meetonzekerheid door drift sensorcurve, de noodzakelijke koudelas-compensatie en het meten van zeer kleine spanningen.


• Relatief geringe lange termijnstabiliteit en geringe gevoeligheid van het sensorelement.


• Elektrische aansluiting met relatief dure thermokoppel compensatie bekabeling.


Twee-, drie- of vierdraads RTD’s Ook bij toepassing van RTD’s zoals Pt100’s, moet er rekening worden gehouden met de manier van aansluiten. Daarbij onder- scheiden we de twee-, drie- en vierdraads aansluiting. Als meetprincpe wordt de be- kende ‘Brug van Wheatstone’ toegepast om weerstandsveranderingen waar te nemen. In zijn eenvoudigste vorm wordt de Pt100 aangesloten met twee draden. Weliswaar is de Pt100 ook dan 100 Ω bij 0 °C maar de weerstand van de aansluitkabels gaat in dat geval roet in het eten gooien. Beter is het om een 3-draads aansluiting te kiezen, wat ‘af fabriek’ geregeld wordt. Daarbij is sprake van weerstandmeting met compensatie- draad, met als voordeel dat deze inzetbaar is tot kabellengtes van 30 meter. Dit is een in de praktijk veel gebruikt principe en een


44 | nummer 7 | 2017


industriële standaard. Nog beter is het ech- ter om een 4-draads aansluiting te kiezen. Deze is volledig gecompenseerd. Doordat er een constante stroom loopt zal er een spanningsval over het weerstandelement ontstaan. Deze spanningsval wordt geme- ten en is een maatstaf voor de temperatuur. 4-draads systemen zijn inzetbaar met kabel- lengtes tot 100 meter en worden toege- past daar waar een hoge nauwkeurigheid gewenst is. Bijvoorbeeld bij Lab-kalibraties met nauwkeurigheidsklasse A of AA.


Thermowell De ideale temperatuursensor moet snel en nauwkeurig zijn, maar ook veilig en bestand tegen optredende krachten zoals druk, stro- ming en versnelling (g). Ook moet er reke- ning mee worden gehouden dat een sensor die in een leiding met stromend medium wordt gestoken, de stromingskarakteristiek kan beïnvloeden. In sommige gevallen kan een vortex ontstaan waardoor de sensor gaat resoneren. Voor het aanbrengen van een sensor in een vat of leiding wordt een zogeheten thermowell gebruikt. Dit is bij- voorbeeld een fl ens met aangelaste buis waarin de sensor wordt geschoven. De ther- mowell zorgt voor een volledige afdichting, zodat de temperatuursensor kan worden gewisseld zonder gevaar van lekkage van medium uit de buis of tank. Wel zal men erop moeten letten dat de thermowell de


De buis van de thermowell beïnvloedt het stromings- profi el van het medium. Bij hoge snelheden ontstaat een vortex achter de buis die daardoor in trilling kan komen en kan afbreken door metaalmoeheid.


druk kan weerstaan en dat het medium niet te snel stroomt, waardoor de buis gaat trillen en kan afbreken met als risico dat er medium uit de buis of tank lekt.


Minerale kabel De temperatuursensoren zelf zijn opge- bouwd uit een metalen sensor tip met daar- in een temperatuursensor zoals een PT100 of TC die met een las is verbonden aan een minerale kabel (MI-kabel). Deze Mi-kabels worden getrokken uit een RVS buis waarin aansluitdraden zitten die worden geschei- den door Magnesiumoxide poeder (MgO). Na het trekproces bevat de MI-kabel de getrokken draden die nog steeds stevig ingebed liggen in het minerale materiaal.


Als gevolg van stroming van het medium (bij het meten in buizen) wordt op de thermowell-buis een zijdelingse kracht uitgeoefend waardoor deze vervormt.


Temperatuursensor voorzien van een thermowell.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64