search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Focus op Vision


EKB Groep B.V., onderdeel van de beursgenoteerde TKH Group, is een multidisciplinaire systeemintegrator op het gebied van industriële automatisering. Met meer dan 200 betrokken en deskundige medewerkers biedt EKB hoogwaardige automatiseringsoplossingen aan. Onlangs werd een vijfde vestiging in Haaksbergen geopend


Vanuit deze locatie bieden wij met een team van zeer ervaren vision spe- cialisten totaaloplossingen aan op het gebied van machine vision. Aan mo- derne productiefaciliteiten worden steeds hogere eisen gesteld op het gebied van fl exibiliteit en kwaliteit. Machine vision is een belangrijk mid- del om kwaliteitscontroles uit te voe- ren. Uniek voor EKB is dat wij alle com- petenties in huis hebben om iedere kwaliteitscontrole volledig te integre- ren in de procesautomatisering. Zo kunnen wij machine vision koppelen aan een PLC besturing en aan MES / ERP en SCADA systemen. Dit geeft de mogelijkheid om resultaten van me- tingen te koppelen aan productiere- sultaten en zo eenvoudig optimalisa- tiemogelijkheden te herkennen.


Vision Techniek De wereld van machine vision is con- tinue in beweging. Dankzij snelle ontwikkelingen in elektronica en soft- ware komen continu nieuwe industri- ele oplossingen beschikbaar.


Zo kunnen hyperspectraal camera’s worden toegepast om fruit te contro- leren op kneuzingen en vis kan wor- den gecontroleerd op bederf. Dit is mogelijk doordat dit type camera het eff ect van verschillende golfl engten licht kan meten, ook voor golfl engten die buiten het door mensen zichtbare spectrum liggen. Hierdoor worden voor de camera details zichtbaar die met het blote oog niet zijn waar te ne- men, waarmee waardevolle informa- tie gemeten kan worden.


Een andere ontwikkeling is het toe- passen van deep learning om auto- matisering mogelijk te maken van processen waarvoor dat tot voor kort onmogelijk leek. Dit zijn processen waarbij medewerkers producten be- oordelen op subtiele, moeilijk vast te leggen details, zoals het beoordelen van het groeistadium van planten. Bij sommige plantensoorten kunnen al- leen mensen met enkele jaren erva- ring hier snel en correct op sorteren. Deep learning maakt het mogelijk om,


na het invoeren van vele voorbeeld foto’s van de plantensoort, een model te creëren dat tijdens de productie ge- bruikt kan worden om elke afzonder- lijke plant snel te classifi ceren.


EKB heeft ervaring met de laatste machine vision technieken en is in staat de juiste technieken toe te pas- sen voor elk vraagstuk. Mocht u in uw productieproces een probleem heb- ben waarvan u denkt dat machine vision meerwaarde kan bieden, laat dan door EKB een machine vision quickscan uitvoeren. Onze adviezen variëren van smartcam tot multi ca- mera 3D opstelling, alles om een kos- ten eff ectieve oplossing te bewerk- stelligen.


Bedrijven- Wijzer


39


Wijkermeerweg 31 1948 NT Beverwijk 0251 - 261 920 info@ekb.nl www.ekb.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64