search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Bedrijven- Wijzer


Impact-neutraal ondernemen Denk mondiaal, handel lokaal!


Uw bedrijf gaat bewust om met grondstoff en, en nog veel bewuster met emissies. Maar hoe u zich ook inzet voor het milieu en de leefomgeving, door uw bedrijfsactiviteiten blijven er altijd eff ecten op de omgeving bestaan, er blijft een resterende voetafdruk. AXXIA kwantifi ceert en kwalifi ceert de impact van uw bedrijfsactiviteiten op de (fysieke) leefomgeving en kijkt hoe deze geminimaliseerd en gecompenseerd kan worden: impact-neutraal ondernemen. Dat compenseren gebeurt bij voorkeur binnen de eigen leefomgeving: denk mondiaal, handel lokaal.


Natuurlijk kapitaal Natuurlijk kapitaal is niet alleen het aandeel van hernieuwbare en niet- hernieuwbare hulpbronnen zoals planten, dieren, lucht, water, bodem en mineralen, maar omvat ook de door de natuur geleverde diensten zoals de productie van zuurstof door bomen, de zuivering van water door micro-organismen en de bestuiving door insecten. Deze natuurlijke hulp- bronnen en diensten leveren samen een stroom van voordelen en op- brengsten op voor de samenleving en bedrijven. Hoewel bedrijven en instel- lingen zich steeds bewuster worden van de impact die zij hebben op de leefomgeving, blijft de afhankelijk- heid van het natuurlijk kapitaal, en de risico’s en de kosten die daarmee ge- paard gaan, onderbelicht.


3OI’s Met de door AXXIA ontwikkelde duur- zaamheidsscan krijgen bedrijven of instellingen helder in beeld wat de fysieke impact op de omgeving is. Dat inzicht wordt gegeven per ‘drukfactor’, waarbij het gaat om thema’s als ener- gie, water, emissie, ruimtegebruik, vervoer en afval. Als de drukfactoren


50 | nummer 7 | 2017


eenmaal gekwantifi ceerd en gekwa- lifi ceerd zijn, wordt onderzocht hoe die impact voorkomen, verminderd of hersteld kan worden. De laatste stap is het compenseren van de Overge- bleven, Onvermijdelijke, Ongewenste Impact (3OI’s). De voorkeur gaat daar- bij uit naar compenseren binnen de eigen leefomgeving: denk mondiaal, handel lokaal!


zijn manieren waarop bedrijven hun impact op het natuurlijk kapitaal kun- nen compenseren. Dat kan zelfs zover gaan dat de balans positief wordt.


CO2


Adviescoöperatie AXXIA ondersteunt bedrijven bij het zetten van de vol- gende stap in duurzaam ondernemen en het tegelijkertijd verbeteren van de fysieke leefomgeving. Wij werken daarom nauw samen met bedrijven en gebiedsbeheerders om impact- neutraal ondernemen ook daadwer- kelijk handen en voeten te geven.


Meer weten over onze aanpak? Kijk op www.AXXIA.nl of neem direct contact op met Henk Krols: henk.krols@AXXIA.nl


-compensatie en habitat-banking


J.F. Vlekkeweg 10-14 5026 RJ Tilburg 085-015 00 09 info@AXXIA.nl www.AXXIA.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64