search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Politiek VEMW directeur Hans Grünfeld over het regeerakkoord Met opslaan van CO2


maar vooral de manier waarop die reductie gerealiseerd dient te worden. Redactie Process Control


bij het proces van liberalisering van de energiemark- ten en richt zich voor en namens haar leden op infor- matieverschaffi ng, advisering en lobby werkzaamhe- den op het gebied van elektriciteit, energiebesparing, warmte/ kracht en gas. “Als je kijkt naar de indicatieve tabel in het regeer-


H


akkoord, valt mij op dat de manier waarop de CO2 reductie moet worden gerealiseerd, vooral is geba- seerd op CO2


CCS en ik denk niet dat die oplossing verstandig is.” dan 80% van de CO2


Verbazing Laten we eerst even kijken naar de CO2


-reductie in


het algemeen, zoals die is voorgesteld in het regeer- akkoord. Daarbij is een verdeling gemaakt in alle


komen uit CCS en ik denk niet dat die oplossing verstandig is...


CO2


Meer dan 80% van de reductie zou moeten


opslag, CCS dus”, vertelt Grünfeld. “Meer reductie zou moeten komen uit


ans Grünfeld is Algemeen Directeur bij VEMW, kenniscentrum en belangenbe- hartiger voor de zakelijke energie- en waterbranche. VEMW is nauw betrokken


sector, mobiliteit, landbouw plus landgebruik, en de bebouwde omgeving. Alle afzonderlijke uitstoters dienen hun CO2


CO2 alleen


Het op 10 oktober gepresenteerde regeerakkoord, met als titel ‘Vertrouwen in de toekomst’, leidde bij verschillende professionals in de procesindustrie tot enige verbazing. Het meest opvallende punt uit het akkoord betreft de CO2


-uitstoters, te weten: de industrie, elektriciteits- -uitstoot met 49% te hebben geredu-


worden uitgestoten dan nu het geval is. “Je kunt daar van vinden wat je wilt”, meent Grünfeld, “maar het is een feit dat we CO2


zullen moeten gaan besparen.


Dat vloeit voort uit het klimaatakkoord en dat zal niemand meer verbazen. Wat mij wél verbaast, is dat die 22 Megaton moet worden bespaard door 80% van de uitgestoten CO2


te gaan afvangen en opslaan. De


overige 20% moet komen uit process effi ciency en recycling.”


Dubbele doelstelling Volgens Grünfeld doet het voorstel van het kabinet geen recht aan de zogenaamde ‘dubbele doelstelling’ die ook in regeerakkoord wordt verwoord. “Die dub- bele doelstelling zegt dat we niet alleen CO2


moeten


ceerd in 2030. “Dat is een buitengewoon forse reduc- tie”, meent Grünfeld. De doelstellingen van de Neder- landse regering zijn afgeleid uit het Parijs-akkoord waarin we de stijging van de temperatuur beneden de twee graden willen houden.” Concreet betekent een reductie van 49% voor de industrie dat er in 2030 22 megaton minder CO2


-reductie van 22 megaton. En niet zozeer de reductie an sich (hoewel die al fors is),


moet


6


| nummer 7 | 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64