search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Cyberbeveiliging


De bedreiging van de cyberbe- veiliging heeft zich uitgebreid van de oorspronkelijke pc-om- geving thuis en op kantoor naar de olie- en gasindustrie en dan vooral naar de industriële be- sturingssystemen. Volgens een door IBM in 2015 uitgevoerde studie zouden de productiesi- tes meer kans hebben op een cyberaanval dan de sector van de fi nanciële diensten, een toch wel verrassende en ernstige onthulling.


Er zijn talrijke manieren om cyberbeveiliging te garanderen bij industriële installaties. Veilig- heidsgerelateerde automatise- ringsoplossingen moeten niet alleen zorgen voor functionele veiligheid, maar ook voor cyber- beveiliging. Wat betreft het onderscheid, heeft de functio- nele veiligheid tot doel mensen, machines en de omgeving te beschermen, waarbij die omge- ving moet worden beschermd tegen inwerking van de instal- latie. Cyberbeveiliging focust op de beschikbaarheid, de integri- teit en de vertrouwelijkheid van gegevens: de installatie moet worden beschermd tegen de omgeving. Alleen de combina- tie van functionele veiligheid en informatiebeveiliging zorgt voor een volledig veilige installatie.


Om het hoogste niveau van veiligheid en beveiliging te be- reiken is het voor bedrijven uit de procesindustrie belangrijk dat ze de vereisten toepassen van de normen IEC 61511 en IEC 62443 voor functionele veilig- heid en cyberbeveiliging na scheiding van het basissysteem voor procesbesturing en het beveiligingssysteem.


Bij het concept van de HIMA- veiligheidsbesturingen, die onafhankelijk werken van de respectieve procesbesturings- systemen, wordt rekening gehouden met de voorwaar- den van beide normen. Hun eigen besturingssysteem dat speciaal werd ontworpen voor veiligheidsgerichte applicaties


loopt op de autonome veilig- heidsbesturingen van HIMA. Het omsluit alle functies van een veiligheids-PLC en het bant alle andere functies. Daardoor is het immuun tegen typische aanvallen op IT-systemen. De besturingssystemen van de controllers worden tijdens het ontwikkelingsproces getest op weerstand tegen cyberaanval- len.


In de controllers van HIMA zijn de CPU en de communicatie- processor gescheiden. Dit zorgt voor een hoge bedrijfszeker- heid, zelfs bij een eventuele aanval op de communicatiepro- cessor. Ze maken het mogelijk om meerdere, fysisch geschei- den netwerken te bedienen op een enkele communicatiepro- cessor of processormodule. Zo kan de directe toegang op een automatiseringsnetwerk vanaf een aangesloten ontwikkelings- post worden verhinderd.


De SILworX®-tool voor confi gu- ratie, programmering en diag- nose loopt in een Windows- omgeving en werkt op een manier die een zo klein mo- gelijke afhankelijkheid van Windows-functies garandeert. Dit concept staat borg voor een betrouwbare werking, zonder interferentie van andere pro- gramma’s of updates. Er wordt maximale bescherming gebo- den tegen bedieningsfouten en er wordt een set van beproefde datacomponenten gecreëerd voor het programmeren van de veiligheids-PLC.


SILworX® biedt de mogelijkheid om via interfaces confi guratie- gegevens van externe systemen automatisch over te zetten op de beproefde dataset. Daaren- boven is de programmeertool voorzien van tweetraps- management voor gebruikers, waarmee de toegangsrechten individueel kunnen worden ingesteld, zodat toepassing en beveiligingssysteem optimaal beschermd zijn.


Ondanks het feit dat ze onaf- hankelijk werken, kunnen de HIMA-systemen toch gemak- kelijk worden geïntegreerd in alle grote procesbesturings- systemen. HIMA neemt de PLS-SIS-integratie op zich en eff ent de weg voor de gewenste functionaliteiten. De integratie gebeurt op basis van krachtige, fabrikantoverkoepelende com- municatienormen.


De SIL 3 gecertifi ceerde veilig- heidsbesturingen HIMax® en HIMatrix® beperken in aanzien- lijke mate de bedrijfskosten voor planning, engineering en service. De toepassingen zijn niet alleen beter beveiligd gedurende de volledige levens- cyclus van de installatie, ze wor- den ook eenvoudiger, fl exibeler en economischer.


Advertentie


PROFINET Switch PROmeshP9


9 Poorten Lekstroom monitoring Vermiste telegrammen monitoring Verbeterde afscherming Mirrorport, VLAN, SNTP, SMTP, DHCP Redundante voeding Grafisch display poortgebruik


53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64