search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nabestaanden KNIL’ers naar de rechter


Nabestaanden van KNIL-militairen stappen in hun strijd om uitbetaling van achterstallige salarissen naar de rechter. De kwestie draait om 82.000 militairen en ambtenaren in Nederlands-Indië die tijdens de Japanse bezetting geen sala- ris hebben gekregen. Nederland weigert aansprakelijkheid en beroept zich hierin op een uitspraak van de Hoge Raad in 1956, waarin staat dat alle financiële verplichtingen zijn overgedragen aan Indonesië, de rechtsopvolger van Neder- lands-Indië. Volgens journalist Griselda Molemans blijkt uit archiefonderzoek niet dat de schuldverplichting van de uitbetaling van achterstallige salarissen ook is overgedragen. Om de KNIL’ers tegemoet te komen, is in 2015 de zogenoemde Backpay-regeling overeengekomen. Die houdt in dat KNIL- militairen die op 15 augustus 2015 nog in leven waren, aan-


spraak kunnen maken op eenmalig 25.000 euro. Als zij op of na die datum zijn overleden, kunnen de erfgenamen een aanvraag indienen. De regeling geldt dus niet voor nabestaan- den van militairen die voor die tijd zijn overleden. Een aan- tal van hen stapt nu naar de Centrale Raad van Beroep. Een van hen zegt in het Algemeen Dagblad: “Voor mij is het een principekwestie. Ik wil morele en financiële erkenning voor mijn vader. Hij is in dienst geweest van Nederland, is gemar- teld en heeft geleden. Ik heb het gevoel dat hij niet meetelt. Mijn vader kan er niets aan doen dat hij in 2004 overleed. De Nederlandse staat kan er wel wat aan doen dat ze deze mensen ruim zeventig jaar heeft laten wachten.” Nederland is het enige land ter wereld dat achterstallige salarissen over de oorlogsperiode nooit heeft uitbetaald. (LvD)


Ombudsman bezorgd over behandeling integriteitsklachten Defensie


De Nationale ombudsman wil van minister Ank Bijleveld weten hoe Defensie omgaat met de behandeling van klach- ten over integriteit. Aanleiding zijn de recente klachten van drie militairen dat hun meldingen over uit de hand gelopen ontgroeningen niet serieus zijn genomen. Vorig jaar erkende Defensie dat klachten van veteranen niet goed waren afge- handeld, maar dat de per 1 juli 2016 ingevoerde nieuwe klachtenregeling dat zou verbeteren (zie Check Up 1-2017). De vragen die de ombudsman nu stelt, lopen vooruit op een des- tijds door hem aangekondigde evaluatie van de klachtbehan- deling. In een zogeheten zorgenbrief vraagt hij aandacht voor het perspectief van slachtoffers van schendingen van inte- griteit én het belang van zorgvuldigheid en transparantie in het klachtproces. Ombudsman Reinier van Zutphen: “Ik wil van de minister horen hoeveel klachten er zijn ontvangen, in behandeling zijn genomen en gegrond zijn verklaard. Ook wil ik inzicht in het aantal doorverwijzingen naar de Nationale ombudsman. Als (ex-)militairen tegen muren bij Defensie oplopen en in de knel raken, dan kunnen zij zich, net als elke burger met hun klacht bij mij melden.” Bij het ter perse gaan van deze Checkpoint was het antwoord van de minister nog niet bekend. (JR)


Nationale ombudsman, tevens Veteranenombudsman Reinier van Zutphen. Foto: Arenda Oomen


3000 euro voor Dorstige Types


Het benefietconcert voor Rijdend UNIFIL museum Dorstige Types heeft € 3000,- opgeleverd. De kantine van het museum werd eind augustus totaal verwoest door een brand (zie ook Checkpoint 9-2017). Een museale verzameling werd daar- door volledig in de as gelegd. Op 4 november vond van één uur ’s middags tot één uur ’s nachts een benefietconcert plaats, waar driehonderd bezoekers op afkwamen. De bij het museum betrokken veteraan Ronald Wenting laat in een lokale krant weten: “Het was fantastisch. Hartverwarmend, indrukwekkend. Heel bijzonder, al die steunbetuigingen van mensen vanuit het hele land die allemaal willen dat het museum blijft bestaan.” Het museum moet uitwijken naar een andere locatie, welke is nog niet bekend. Het geld is bedoeld voor een doorstart. (LvD)


december 2017


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65