search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Van Doorn tot Den Haag Bijdrages: Sophie Baak, Melanie Dirksen, Anita Mensing, Jos Morren en Hein Scheffer


Veteranen ingezet voor de samenleving


Het thema van het Beleidsplan 2016- 2020 van het Veteranen Platform (VP) is De trotse veteraan. Daarmee wordt benadrukt dat militairen tijdens hun training en missies competenties opdoen die van grote meerwaarde zijn voor de veteraan zelf en voor het functioneren in onze samenleving. Juist vanwege deze competenties is er in de Verenigde Staten Team Rubicon Global (TRG) opgericht. TRG is een koepelorganisatie voor nationale orga- nisaties waarin veteranen hun militaire vaardigheden en ervaringen beschik- baar stellen voor inzet bij nationale en internationale rampen, om als first res- ponders de eerste nood te lenigen en de komst van andere hulporganisaties voor te bereiden. In de fase daarna worden ook opbouwprojecten uitgevoerd door veteranen. Het bestuur VP onderzoekt al langere tijd hoe veteranen in te zet- ten voor maatschappelijke doelen. Een recent voorbeeld is de zoekactie naar Anne Faber, waarbij veteranen spon- taan een Veteranen Search Team heb-


ben gevormd dat in samenwerking met politie is ingezet. Op deze plaats wil ik graag de initiatiefnemers en de vetera- nen die aan dit initiatief gevolg hebben gegeven daarvoor danken. TRG heeft het VP gevraagd de mogelijk- heden te onderzoeken voor het oprich- ten van een Team Rubicon Nederland. Hiervoor heeft het bestuur een com- missie ingesteld. Na een uitgebreid onderzoek van deze commissie heeft de Algemene Ledenvergadering in novem- ber besloten om zich eerst te richten op een noodhulporganisatie gericht op nationale inzet waar veel veteranen voor geschikt en beschikbaar zijn. Daar- bij wordt gedacht aan het ondersteunen van zoekacties, dijkbewaking, bos- en heidebranden, enzovoorts. En als daar een organisatie voor is opgericht, kan aan de hand van de opgebouwde kennis en opgedane ervaring worden bezien of deze kan worden doorontwikkeld naar een TR Nederland voor ook internati- onale inzet onder zware omstandighe- den onder de koepel van TRG.


Op pagina 14 en 15 in deze Check- point vindt u het interview waarin onze nieuwe vicevoorzitter zich aan u voorstelt. Hij is ook bestuursverant- woordelijk voor de coördinatie van de nuldelijnsondersteuning. Met zijn aantreden en het tijdens de ledenverga- dering genomen besluit om de nulde- lijnsondersteuning meer in de regio’s te borgen, zullen we een nieuwe impuls geven aan ons nuldelijnsondersteuning- systeem. Dit is alweer de laatste Checkpoint van dit jaar. Ik kijk terug op een mooi vete- ranenjaar met vele activiteiten en ini- tiatieven op het gebied van erkenning, waardering en zorg voor de veteranen. Ik wens u allen hele fijne feestdagen en een voorspoedig, maar vooral gezond 2018 toe.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


Onderzoek kwaliteit veteranenzorg: bent u tevreden?


De aan het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) verbonden instellin- gen doen er alles aan om hulpvragers de allerbeste zorg te leveren. Maar gebeurt dat ook? Het LZV onderzoekt dat op verschillende manieren, bijvoorbeeld door cliënten periodiek vragen te stel- len over hun ervaring met het LZV. In het eerste kwartaal van 2018 gebeurt dat ook weer. Dit onderzoek naar klant- tevredenheid met de vragenlijst heet in jargon de Consumer Quality Index Veteranenketenzorg’ (CQIv) en wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Daarmee wordt ook privacy gegarandeerd, het LZV kan


38 december 2017


de onderzoeksresultaten zelf niet herlei- den naar individuele personen. Alle bij de instellingen van het LZV bekende cliënten krijgen in het eerste kwartaal een brief thuis. Dat is een vooraankondiging met de vraag of het LZV uw adresgegevens mag doorsturen naar het onderzoeksinstituut dat de CQIv uitvoert. Bent u cliënt bij meerdere instellingen binnen het LZV, dan krijgt u misschien meerdere vooraankondigin- gen. Dat heeft te maken met de strikte privacyregels voor cliënten. Veiligheid en vertrouwelijkheid voor cliënten staan altijd voorop. Het staat u natuurlijk ook vrij wel of niet deel te nemen. Bedenk


daarbij wel dat uw deelname van groot belang is voor het verder verbeteren van de veteranenzorg. Wanneer u wel deel- neemt, ontvangt u daarna een complete vragenlijst thuis, van het onafhanke- lijke onderzoeksinstituut. Het LZV wil graag nogmaals benadruk- ken hoe belangrijk het is dat zoveel mogelijk cliënten hun ervaringen met het LZV delen. Kwaliteit van de zorg staat voor het LZV op nummer één, zoals het ook hoort. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking. (JM)


Website: www.lzv-groep.nl, info Vetera- nenloket zie hiernaast.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65