search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Waardering van het thuisfront tijdens Veteranendag in Den Haag, 25 juni 2016. Foto: Claudia Heinermann


Veteraan in de klas Wat zou ervoor kunnen zorgen dat


ranen die tijdens hun uitzending(en) bijzondere situaties hebben meege- maakt waarvan zij vaak nu nog hin- der ondervinden. De toelichting die veteranen geven om het gevoel van waardering te vergroten is gevarieerd. Er worden dingen gezegd als dat het moet worden zoals in de Verenigde Staten. Volgens respondenten wordt een veteraan daar ‘op handen gedra- gen’ en is de veteraan ‘verankerd’ in de cultuur. Je wordt daar als veteraan herkend en openlijk gewaardeerd. Ook een financiële component wordt genoemd, vaak in relatie met het AOW-gat, dat voor velen momenteel een zorg is. Verder noemen ze het op vertoon van de veteranenpas kunnen krijgen van kortingen of extra’s. Ook noemen veteranen dat er meer posi- tieve mediamomenten mogen zijn, zodat er in de Nederlandse samenle- ving meer bewustwording ontstaat over het belang van veteranen en hun missies. Dit is dus het beeld dat voortkomt uit de veteranen. Hoe zit het nu met de Nederlanders en hun waardering voor de veteranen?


Veteranen verdienen


waardering De meerderheid van het publiek heeft een positief beeld van vetera- nen. Men vindt ze plichtsgetrouw, behulpzaam, moedig, trots en dap- per; hierover is al eerder geschre- ven in Checkpoint (zie Checkpoint 1-2015). Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat vetera- nen optimale nazorg (83 procent) en openlijke waardering (75 procent) verdienen. Een op de drie Nederlan- ders vindt dat Nederland te weinig doet om veteranen te erkennen en


46 december 2017


te waarderen. Als verbetering denkt men dan vooral aan betere nazorg, meer publiciteit en meer (openlijke) waardering voor veteranen. Drie van de vier Nederlanders vindt de jaar- lijkse Nederlandse Veteranendag een uitstekende manier om veteranen openlijk waardering te geven. Op zich klinkt dit positief. Maar er zijn wel enkele kanttekenin- gen te plaatsen bij dit beeld. Een meerderheid van de Nederlanders weet namelijk niet precies wie ‘een veteraan’ is. Slechts twee op de vijf weet dat een veteraan als militair gediend heeft tijdens een oorlogssitu- atie of vredesmissie. Bijna de helft denkt dat iedere oud-militair een veteraan is; de anderen denken dat men in het algemeen het land moet hebben gediend, of men weet het niet. Ook weet slechts een op de vijf Nederlanders dat een veteraan een draaginsigne krijgt waaraan hij of zij ‘als veteraan’ is te herkennen. Verder blijkt dat het publiek wel waarde- ring heeft voor veteranen, maar niet zoveel als voor ambulancepersoneel, de brandweer en de politie. Tot slot geven vier op de vijf Nederlanders aan dat men zelf geen of weinig waardering uit voor onze veteranen. Bovenstaande resultaten laten zien dat Nederlanders weliswaar een positieve grondhouding hebben naar militairen en veteranen, maar dat dit niet tot uiting komt in gedrag. Zij hebben waardering voor vetera- nen, maar doen doorgaans weinig tot niets om die waardering over te brengen. Het is dus ook niet verwon- derlijk dat de meeste veteranen zich niet gewaardeerd voelen door de samenleving.


de waardering die er is binnen de samenleving ook zichtbaar en voel- baar wordt voor veteranen? Om te beginnen moet er een goed beeld zijn binnen de samenleving van wie een veteraan is en wat de veteraan heeft gedaan om zijn of haar land te dienen. Om dat beeld uit te dragen, voeren de Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninsti- tuut diverse activiteiten uit richting de samenleving. Een belangrijke activiteit is het educatief programma Veteraan in de klas. Via dat pro- gramma vertellen veteranen aan schoolkinderen (en andere doelgroe- pen) wat het betekent om veteraan te zijn en je als militair in te zetten voor vrede en veiligheid. De afge- lopen jaren zijn vele tienduizenden kinderen bereikt met deze bood- schap en elk jaar komen er zo’n der- tig- tot veertigduizend bij die kennis maken met ‘de veteraan’. Op die manier ontstaat er binnen de samen- leving een krachtiger beeld van de veteraan en het belangrijke werk dat veteranen hebben gedaan voor de samenleving. Maar ook via allerlei andere activiteiten, zoals media- campagnes rondom de Nederlandse Veteranendag, proberen de Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut de veteranen en hun verdiensten voor het voetlicht te brengen.


Maak je bekend Hopelijk leiden al die activiteiten


ertoe dat steeds meer mensen geïnte- resseerd raken in veteranen en met hen een praatje aanknopen, bijvoor- beeld om te informeren naar de bele- venissen van veteranen en om hun erkenning en waardering te kunnen uitspreken. De vraag is echter hoe je een veteraan ‘op straat ‘ herkent. Daar kan het draaginsigne veteranen een belangrijke rol spelen. Aan de Stich- ting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut de schone taak om ook de betekenis van dit insigne bekend te blijven stellen aan het grote publiek. En aan veteranen die zich gewaardeerd willen voelen door de samenleving om zich als veteraan – bijvoorbeeld door het dra- gen van het insigne – bekend te maken en open te staan om met men- sen van gedachten te wisselen over hun ervaringen als veteraan. Onbe- kend maakt immers onbemind.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65