This page contains a Flash digital edition of a book.
Wateropleidingen, PAO Techniek en Management en HKV Lijn in water teken- den een overeenkomst om samen de komende twee jaar, in opdracht van Stowa en Rijkswaterstaat, een opleiding verzorgen voor de Nieuwe Normering Waterveiligheid. V.l.n.r.: Kees Vermeer (HKV Lijn in water), Agnes Maenhout, directeur Wateropleidingen en Marloes Nieuwenhuis, directeur PAO Techniek en Management


ACTUEEL RIONEDdag:


Onderscheid afvalwater en regenwater steeds belangrijker


Dunea gaat fors snijden in management


Drinkwaterbedrijf Dunea wil met een nieuw ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) meer procesgericht gaan werken en daarmee zijn dienstverlening verder verbeteren. De invoering zal leiden tot een fl inke reductie van het aan- tal leidinggevenden. Directeur Wim Drossaert: “Kort gezegd gaan we ons organiseren naar onze belangrijkste bedrijfs- processen: het maken en leveren van drinkwater, het beheer van onze leidingen, installaties en natuur, onze service aan klanten en dergelijke. Dat gebeurt met het invoeren van een nieuw ERP-systeem en een procesgerichte organisatie.” Dunea zal de betrokken managers zoveel mogelijk herplaat- sen binnen het bedrijf. Drossaert verwacht dat de nieuwe or- ganisatiestructuur rond de zomer staat.


Regenwater leent zich uitstekend voor lokale oplossin- gen, maar het decentraal behandelen van afvalwater is dat doorgaans niet. Toch voeren de meeste gemeenten het regenwater en het afvalwater nog steeds gemengd af via hetzelfde rioolstelsel. Sec voor het afvalwater volstaat de bestaande rwzi-capaciteit, maar dat gaat niet meer op als daar in de toekomst meer regenwater bij gaat komen. Dit was het kernpunt van de discussie over centrale ver- sus decentrale opvangen van rioolwater tijdens de Rio- neddag op 2 februari in Utrecht.


Volgens universitair hoofdocent van de TU Delft, Jeroen Langeveld, nemen de scheiding en behandeling van afval- water aan de bron veel ruimte in beslag. Hij wees erop dat de huidige grootschalige zuivering op rioolwaterzuiverin- gen (rwzi’s) meer mogelijkheden geeft voor grootschaliger afzet van secundaire grondstoffen die uit het afval water kunnen worden herwonnen. Op termijn maakt de afzet van die grondstoffen volgens hem een rwzi goedkoper.


Tauw onderzoekt aanleg gesloten waterkringloop in Kerkrade-Oost


Adviesbureau Tauw onderzoekt de aanleg van een gesloten waterkringloop in Kerkrade-Oost. Uit de eerste resultaten van de studie blijkt dat de kringloop voor een groot deel geslo- ten kan worden, maar aansluiting op het waterleidingnet blijft waarschijnlijk noodzakelijk. Het verwachte beschikbare dak- oppervlak is te klein om met hemelwater aan de volledige drinkwatervraag te voldoen.


De woningcorporatie HEEMwonen overweegt zo’n gesloten waterkringloop in een wijk waar nu nog drie hoogbouwfl ats staan, en waar zo’n 100 tot 200 nieuwe sociale huurwonin- gen moeten komen.


Het concept van de gesloten waterkringloop dat nu wordt onderzocht, voorziet in de opvang van hemelwater van daken en opslag in een ondergrondse buffer. Vervolgens wordt het hemelwater via een aantal zuiveringsstappen opgewerkt tot drinkwater. Hierbij gaat het om een zandfi lter, een UV-installa- tie, een waterstofperoxidebehandeling en een actief koolfi lter.


Daniel Goedbloed, programmamanager van Amsterdam Rainproof bij Waternet, ging in op de toenemende hoe- veelheid af te voeren regenwater. Hij pleitte voor meer opvang op perceelniveau. Hij maakte een uitzondering voor risicogebieden waar serieuze wateroverlast wordt verwacht. Daar moet een gemeente volgens hem niet schuwen verplichte maatregelen op te leggen.


Schrijvers van het kinderboek Beer en Staartje dat verkozen is tot winnaar van de RIONEDinnovatieprijs 2017. V.l.n.r. Ellen Verhoef (waterschap Brabantse Delta), Martijn Klootwijk (gemeente Breda) en Michel Moens (Arcadis).


WATERFORUM MAART 2017


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64