This page contains a Flash digital edition of a book.
AFVALWATER


Toilet Accelerator 2017: Safi Sana In januari 2017 is Safi Sana door de Toilet Board Coalition (TBC) uitgeroepen als een van de vier Toilet Accelerators 2017. TBC wil met dit initiatief het bedrijfsleven betrekken bij het behalen van de doelstelling ‘sanitatie voor iedereen’. Safi Sana is, op initiatief van Aqua for All, in 2010 opgericht als een publiek-privaat consortium en een goed voorbeeld van een rendabele afvalwaterzuivering. In Ghana heeft het twee toiletblokken en een energiefabriek gebouwd. Het af- valwater uit de toiletblokken en organisch afval uit de om- geving wordt verwerkt tot irrigatiewater, energie en mest. Met de opbrengst van die waardevolle producten worden de toiletblokken onderhouden. Dankzij de marktgerichte aanpak is het initiatief in Ghana duurzaam. Ruim 40.000 mensen hebben toegang tot veilige sanitatie, het afvalwa- ter komt niet in het milieu terecht. Dat voorkomt ziektes en dankzij de beschikbaarheid van mest en irrigatiewater kunnen lokale boeren zelf meer voedsel verbouwen.


Safi Sana bestaat uit Royal HaskoningDHV, Wereld Water net, het waterschap Vechtstromen, de Afrikaanse ontwikke lingsbank, mestproducent IFDC en de deelge- meente Ashaiman van de Ghanese hoofdstad Accra.


Een dergelijk incident geeft aan hoe belangrijk veilig herge- bruik is. Om handelsbarrières weg te nemen en bedrijven aan te sporen om te investeren in nieuwe watertechnologie, bereidt de Europese Commissie wetgeving voor waarin de minimale eisen voor hergebruik van afvalwater in de land- bouw zijn vastgelegd. Verwacht wordt dat wanneer techno- logieontwikkelaars kunnen rekenen op een grote afzetmarkt, de technologische ontwikkelingen een fl inke impuls zullen krijgen.


Prijs van water Een andere impuls zou, volgens Stefan Uhlenbrook, moe- ten zitten in de prijs van het water. Als hergebruikt afvalwa- ter goedkoper is dan drinkwater wordt het voor telers en de industrie aantrekkelijker om het te gebruiken. “De prijs van water is in veel landen sowieso te laag, want het lukt niet om de kosten van waterzuivering en investeringen in de in- frastructuur volledig te dekken. Het is ook heel krom dat wereldwijd de armste mensen per kuub het meest betalen voor hun drinkwater. Zij zijn vaak aangewezen op dure fl essen water uit kiosken. Marktgerichte investeringen zouden ook in de armste landen kunnen leiden tot betaalbaar water. Er is ruimte voor een win-winsituatie. Er liggen hier kansen voor de Nederlandse industrie, die op haar beurt weer een bijdrage kan leveren aan de Nederlandse economie.”


In arme landen wordt nu slechts acht procent van het afval- water gezuiverd. “Daar ligt dus een enorm potentieel”, con- cludeert Uhlenbrook. “Nederlandse bedrijven hebben de ex- pertise om daar een bijdrage te leveren.” Hij wijst erop dat het


Het in Nederland opgerichte consortium Safi Sana verwerkt in Ghana afvalwater volgens een verdienmodel dat internationale erkenning kreeg.


36 WATERFORUM NR 2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64