This page contains a Flash digital edition of a book.
Flowmeter geeft inline de mate van vervuiling van de meetbuis weer


Bij een omvangrijk Nederlands waterbedrijf was het noodzakelijk om in het proces de mate van vervuiling van een effluent flowmeter periodiek te monitoren. Gezien de grote van de flowmeter was het niet wenselijk om de flowmeter jaarlijks voor inspectie uit te bouwen.


De waterbeheerder was op zoek naar een DN 1000 flowmeter waarmee inline de mate van vervuiling kon worden weergegeven. De reden hiervoor was, dat jaarlijkse uitbouw voor inspectie van de binnenzijde van de flow- meter, grote invloed heeft op de bedrijfsvoering, en daarnaast hoge kosten met zich meebrengt. KROHNE zorgde met de levering van een UFM 3030 DN 1000 voor de oplossing. Deze ultrasone flowmeter maakt het namelijk moge- lijk om inline de mate van vervuiling te bepalen.


Newsline WATER


Waarom een Ultrasone Flowmeter: het ultrasone meetprincipe heeft als significant voordeel, ten opzichte van de veelal in deze applicaties toegepaste Magnetisch Inductieve Flowmeters, dat met behulp van ultrasone signaaloverdracht, een controle uitgevoerd kan worden op de inwendige diameter van de meetbuis. Dit wordt gedaan op basis van meting


KROHNE: een begrip in de waterwereld


Effectieve en effi ciënte levering van drinkwater voor mens en industrie en een milieuvriende- lijke behandeling van afvalwater zijn voor de wereldwijde water- en afvalwaterindustrie de belangrijkste uitdagingen nu en in de toekomst. Geen wonder, dat de op dit gebied werkzame bedrijven bij de planning en implementatie van nieuwe apparatuur hoge eisen stellen aan moderne technieken. Voor KROHNE vanzelf- sprekend, voor u een zekerheid.


In 1961 introduceerde KROHNE de eerste elektromagnetische debietmeter (EMF) voor water, afvalwater, additieven en slib.


Sindsdien bedienen wij onze klanten in de (afval)watersector keer op keer met indrukwek- kende innovaties.


Inmiddels biedt de nieuwste generatie elektro- magnetische debietmeters voorzien van een IFC 300 transmitter, een meetoplossing voor alle toepassingen. Voor media met een hoog percentage vaste stoffen (40% en meer), voor vloeistoffen met de laagste geleidbaarheid (>1 µs/cm). Maar ook voor snelle media- veranderingen en voor sterk pulserende vloeistofstromen.


Maximale betrouwbaarheid wordt gereali- seerd door 3x 100% diagnose, voor installatie, applicatie en de gemeten waarde. Dit biedt de gebruiker betrouwbare informatie over de instrumentconditie, kwaliteit van de metingen en mogelijke operationele fouten.


De KROHNE elektromagnetische fl owmeter is al meer dan 50 jaar de standaard in de waterin- dustrie. Het KROHNE productassortiment dekt het gehele scala van meet- en analysetechniek, van enkele meetinstrumenten tot complete totaaloplossingen voor uw bedrijf.


IFC 300


Maak een afspraak met onze technisch adviseurs en laat u ontzorgen.


van de afstand tussen de individuele sensoren. Als gevolg van interne vervuiling zal de sensor- afstand veranderen. Deze verandering zal een wijziging van de gepresenteerde geluidssnel- heid tot gevolg hebben. Het is dus mogelijk om zonder de meter uit te bouwen een uitspraak te doen over de conditie van de meetbuis.


De UFM 3030 heeft geen bewegende delen, waardoor het meetgedrag niet door mechani- sche slijtage wordt beïnvloed. Door de combi- natie van applicatiekennis en toepassing van de juiste meettechniek, is het niet noodzakelijk om de meting uit te bouwen, om een goede werking binnen de gestelde nauwkeurigheidseisen, te garanderen.


KROHNE heeft voor deze applicatie de complete oplossing geleverd: naast kennis en instrumen- tatie, ook de gehele projectbegeleiding.


• Effluentmeting door middel van Ultrasone Flowmeter


• Inline controlemogelijkheid van meetbuisvervuiling


• Uitbouw van flowmeter voor inspectie vervuiling binnenkant, niet noodzakelijk


Highlights


• Nauwkeurige ultrasone bi- directionele flowmeter, voorzien van 3 meetpad technologie


• Volledig gelaste constructie


• Diagnostische informatie van meting en proces en procescondities


• Volledig vrije doorlaat, geen additioneel drukverlies en zonder bewegende delen


• IP 68 uitvoering voor grondinbouw als optie mogelijk


• Directe registratie bij doorstroming, meting direct vanaf nul


Uitgave 2 | 2017


Elektromagnetische fl ow- meters: 3 x 100% diagnostiek voor maximale zekerheid


KROHNE biedt haar klanten complete applicatie- en procesdiagnostiek, maar ook een nauwkeurigheids- en lineariteit test (out-of-spec diagnostiek), naast de gebruikelijke instrumentdiagnostiek voor de OPTIFLUX serie.


Met de door OPTIFLUX geleverde indica- toren en kennis van het proces, kan de gebruiker de volgende applicatie uitdag- ingen detecteren:


• Gasbellen • Elektrode corrosie, aanhechtingen op de elektrodes


• Kortsluiting • Lage geleidbaarheid van het medium • Gedeeltelijk gevulde meetbuis • Beschadiging van de bekleding • Externe verstoring van de magneetvelden • Verstoring van het fl owprofi el


60 WATERFORUM NR 2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64