This page contains a Flash digital edition of a book.
WATER & SANITATIE


Garantie op functioneren


Sinds 2004 geeft Nederland alleen nog geld aan waterprojec- ten van Unicef, en later ook van UN Habitat, als die VN-instan- ties garanderen dat watervoorzieningen in Afrika minimaal tien jaar, en nu vijftien jaar, blijven functioneren. Toch blijft het beeld van de kapotte pomp de Nederlandse waterhulp achtervolgen.


“We zullen ze niet voor de rechter slepen als de pompen eerder kapotgaan”, aldus Dick van Ginhoven, senior adviseur water en sanitatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch is volgens hem de tijd van een pomp plaatsen in Afrika en weer snel vertrekken, echt voorbij. “Het gaat om ont- wikkelingshulp en mensen zitten in vaak in grote armoede. Dan kan er weleens wat misgaan. Maar we houden de orga- nisaties wel verantwoordelijk voor het blijven functioneren van watervoorzieningen”, aldus Van Ginhoven. De pompen worden ieder jaar door een onafhankelijke derde partij gecontroleerd. Zo nodig eist Nederland van de organisaties dat ze reparaties aanbrengen en hun hulpprogramma’s aan- passen om herhaling te voorkomen.


Van Ginhoven ziet het kredietwaardig maken van drinkwater- bedrijven als een grote uitdaging. “In Kenya zijn honderd drinkwaterbedrijven, slechts tien daarvan zijn kredietwaardig. Wij gaan een programma opzetten, samen met de Neder- landse drinkwaterbedrijven, om die tien bedrijven te helpen bij het verder professionaliseren van hun management. En de lokale overheid te helpen bij het uitgeven van obligaties voor de fi nanciering van nieuwe waterinfrastructuur.”


Garantiefonds Voor de Keniaanse waterbedrijven die nog niet kredietwaar- dig genoeg zijn om obligaties uit te kunnen uitgeven, kan het clusteren van uitbreidingsplannen een uitkomst bieden. “Een waterbank kan hen helpen door de fi nancieringsbehoefte te combineren”, zegt Van Ginhoven. “Dat spreidt het risico voor de investeerders. Er kan er altijd eentje misgaan, maar niet tien tegelijk.”


Van Ginhoven ziet ook dat steden steeds meer obligaties uit- geven voor investeringen in het verzamelen en verwerken van afval. Donorlanden als Nederland kunnen deze nieuwe vor- men van fi nanciering stimuleren door garanties af te geven. “Wij kunnen ervoor zorgen dat de investeerder zeker weet dat hij zijn geld krijgt terugbetaald. In Zweden zie je nog maar weinig directe fi nanciering van waterhulp. Die hebben een groot fonds opgericht dat garanties geeft voor investeringen in nieuwe watervoorzieningen. Het grote voordeel daarvan is dat de lokale kapitaalmarkt de investeringen doet. Net als bij de nationale hypotheekgarantie, stappen wij dan alleen in als


het mis gaat en dwingen we zo nodig een nieuw manage- ment af met meer discipline.”


Migratie stoppen


In Sub-Sahara-Afrika is volgens Van Ginhoven de nood het hoogst. Vandaar zijn voorstel voor een Marshall-achtig plan waarbij de lokale overheden, alle donorlanden en ontwikke- lingsbanken samenwerken aan een allesomvattend regionaal waterprogramma. “De hele wereld heeft waterproblemen, maar vanwege de armoede en de klimaatverandering zijn die het meest schrijnend in midden- en zuidelijk Afrika.” Hij wijst op de relatie met de toenemende migratie vanuit Afrika naar Europa. “Droogte en overstromingen leiden tot stagnatie van de economie. Mensen trekken massaal naar de steden waar- door er daar spanningen ontstaan. Vervolgens trekken de jonge mensen daar weg en stappen ze in gammele bootjes naar Europa.”


De Afrikaanse waterproblematiek raakt volgens Van Ginhoven de kern van de migratie. “Met een Marshall-achtig plan voor waterhulp worden de mensen gezonder en kan de economie daar weer groeien. Dat geeft de mensen een perspectief.” Hij weerlegt dat dergelijke ontwikkelingshulp weggegooid geld is: “Voor het geld van een eerstejaars asielopvang hier, leg ik daar in twee dorpen een watervoorziening aan. Daarmee bieden we de Afrikanen weer een toekomst en komen ze niet meer naar Europa.” Binnenkort wordt hij opa en hij spreekt de hoop uit dat zijn kleinkinderen straks geen bootjes met vluchtelingen meer hoeven tegen te houden.


WATERFORUM MAART 2017 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64