This page contains a Flash digital edition of a book.
Flowmeter met capacitieve elektroden: de oplossing in vergistingsproces


OPTIFLUX 7300 C Highlights OPTILFLUX 7300 C


• Elektromagnetische fl owmeter met niet natte elektrodes en keramische liner


• Geen isolatie, corrosie of aanhechting op de elektrodes door vetaanhechtingen


• Geschikt voor lage geleidingen tot 0.05µS/cm


• Uitstekende nauwkeurigheid en lange termijn stabiliteit


• ATEX (zone 1) • HART®


PROFIBUS®


, FOUNDATION™ fi eldbus, PA en DP, Modbus


Een gemeentelijk afwaterbedrijf exploiteert een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor ongeveer 90.000 inwoners. Om in eigen energie en warmte te voorzien beschikt het bedrijf ook over een gecombineerde warmte en energie- unit, gevoed door biogas. Het rioolslib van de zuivering wordt gebruikt voor de biogasproduc- tie. Om het biogasrendement van het rioolslib te optimaliseren worden in de vergistingstoren externe koolstofbronnen, waaronder een vet/ water mengsel van o.a. vetscheiders en profes- sionele keukens, toegevoegd.


De klant gebruikte conventionele elektromag- netische fl owmeters (EMF’s) voor verrekening van de hoeveelheid geleverd vetmengsel. Echter, het vet/watermengsel is laag geleidend en laat tevens een laag achter op de wand van de leidingen. Resultaat, de elektrodes van de EMF’s raken deels of geheel geïsoleerd en de meting is onbetrouwbaar.


KROHNE zorgde voor een oplossing door de bestaande EMF’s te vervangen door twee unieke OPTIFLUX 7300 C (DN80) fl owmeters. Deze innovatieve EMF’s beschikken over niet natte capacitieve elektrodes, gemonteerd achter een keramische liner. Het door middel van capacitieve aftasting gemeten signaal, maakt het mogelijk om te meten bij zeer lage


geleidbaarheden en het meetsignaal wordt niet beïnvloed door vetaanhechtingen.


In tegenstelling tot conventionele EMFs, garan- deert de OPTIFLUX 7300 een goede en stabiele meting van het vetmengsel. Het stelt de klant in staat transparant de hoeveelheid vet te ver- rekenen en het doseerproces effi ciënt te laten verlopen, met de best mogelijke gasopbrengst. De operator is hierdoor een stap dichterbij het doel, zelf voorzienende energielevering voor de rioolzuiveringsinstallatie.


• Verhogen van het biogasrendement tijdens anaerobe slibstabilisatie in vergistingstoren


• Flowmeting van kleverig vetmengsel voor verrekenings- en doseringsdoeleinden


• Vervanging van conventionele elektromag- netische fl owmeters(EMF)


Vetaanhechting in leiding


Digitaal Redox meting zorgt voor betere meting en kostenbesparing


Een Duitse afvalwaterzuivering verwerkt gemeentelijk afvalwater uit de regio. Na een mechanisch reinigingsproces gaat het water via twee ontluchtingsbassins naar een ge- combineerd bassin met een geïntegreerde eindbehandeling. Gedurende de biologische afvalwaterbehandeling wordt het geactiveerde slibproces gelijktijdig met de aerobe slibstabili- satie in gang gezet. De micro organismen in het geactiveerde slib worden continue blootgesteld aan een “honger status”, zodat er optimaal gereinigd wordt met minimaal energieverbruik.


Technisch gezien berust de werking op een discontinue toevoer van zuurstof in het bassin – oftewel intermitterende denitrifi catie. Nitrifi - catie en denitrifi catie worden tijdens de gehele levensduur van de bacteriën in het geactiveerde slib gecontroleerd. De activiteit van de bacterie


Highlights SMARTPAT ORP 1590


• Digitale Redox Sensor voor water- en afvalwaterindustrie


• Unieke 2- draads gevoede sensor met geïntegreerde transmittertechnologie


• Nieuwe technologie, betere werking, minder kosten


SMARTPAD ORP 1590


is geheel afhankelijk van de Reductie en Oxidatie potentiaal.


De zuivering gebruikte al enige tijd een analoge ORP meting. Het meetpunt gaf herhaaldelijk een storing omdat het meetsignaal van de sensor (Voltage) verstoord werd. Zelfs betere afscherming van de signaalkabel en vervanging van de externe transmitter verbeterde de situatie niet.


KROHNE bood een oplossing met de SMARTPAT ORP 1590. In de 2-draads digitale Redox sensor, voorzien van een geïntegreerde transmitter, wordt het meetsignaal intern omgezet naar een 4….20 mA/HART®


signaal


welke rechtstreeks communiceert met het controlesysteem. Het unieke ontwerp maakt een externe transmitter overbodig en biedt de klant aanzienlijke hogere bedrijfszekerheid.


• Vaststellen van de Reductie en Oxidatie potentiaal, voor het regelen van intermit- terende denitrifi catie


• Vervanging van analoog meetsysteem door digitale 2-draads meettechnologie


• Kostenreductie en verhoogde bedrijfsveilig- heid door directe communicatie tussen de sensor en het controlesysteem


WATERFORUM MAART 2017


59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64