This page contains a Flash digital edition of a book.
AFVALWATER


Enorme marktpotentie Bij gelegenheid van Wereldwaterdag geeft de Verenigde Naties ieder jaar een rapport uit met achtergrondinformatie over het thema. Op 22 maart zal het World Water Development Report daarom helemaal in het teken staan van afvalwater. Daar- op vooruitlopend heeft de VN een pamfl et uitgegeven dat al enkele kengetallen geeft. Zo wordt in landen met hoge inkomens 70 procent van het gemeentelijke en industriële afvalwater gezuiverd voordat het op het oppervlaktewater wordt ge- loosd. In deze landen worden mondjesmaat steeds meer grondstoffen en water teruggewonnen.


In landen met een gemiddeld inkomen wordt slechts 28 procent van het afvalwater gezuiverd en in landen met een laag inkomen is dat nog maar 8 procent. Dat bete- kent dus dat wereldwijd bijna 80 procent van het afvalwater zonder zuivering wordt geloosd. Als afvalwater wordt gezien als waardevolle bron, liggen daar dus enorme kansen, concludeert de VN in het pamfl et.


zuiveren van afvalwater een belangrijke voorwaarde is voor het beschermen van bronnen voor schoon drinkwater. “De toegang tot water is een mensenrecht”, aldus Uhlenbrook, “en om ervoor te zorgen dat iedereen toegang krijgt, is het essentieel om je te realiseren dat water een economisch goed is. Zo zou het hanteren van verschillende tarieven een belangrijk instrument kunnen zijn om iedereen toegang te ge- ven tot water. Water dat gebruikt wordt voor basisbehoeften zou goedkoper moeten zijn dan het water dat wordt gebruikt om bijvoorbeeld je auto te wassen. Het te laag beprijzen van water zal uiteindelijk heel kostbaar zal zijn. Het werkt verspil- ling in de hand en het ontbreekt aan de nodige incentives om water te hergebruiken.”


Vervuiling voorkomen


Om in 2030 te kunnen voldoen aan het VN duurzaamheids- doel voor water (SDG #6.3), zal veilig hergebruik substantieel moeten toenemen. Volgens Uhlenbrook is het voorkomen van vervuiling een voorwaarde. “We moeten stoppen met het toestaan van onnodige, zeer schadelijke stoffen, zoals mi- croplastics in tandpasta. Communale afvalwaterzuiveringen kunnen die plastics nu meestal niet verwijderen, waardoor ze in het milieu en dus in onze voedselketen terechtkomen. In de Verenigde Staten is de productie van dit soort producten vanaf juli 2017 verboden. Voorkomen dat schadelijke stof- fen in het water komen, is altijd beter dan zuiveren. Afval- water bestaat voor 99 procent uit water en voor 1 procent uit vervuiling. Als we nu zorgen dat we grondstoffen kunnen terugwinnen en de vervuiling beperkt en te behandelen blijft, is hergebruik zo moeilijk niet.”


“Marktgerichte investeringen kunnen ook in de armste landen leiden tot betaalbaar water. Met kansen voor de Nederlandse industrie.” Stefan Uhlenbrook, coördinator Wereldwaterprogramma


WATERFORUM MAART 2017


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64