This page contains a Flash digital edition of a book.
CIRCULAIRE ECONOMIE


Moeizame afzet struviet Het Nationaal Grondstoffenakkoord zet een stip op de horizon. Bovendien past het goed binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie om in 2030 vijftig procent minder gebruik te maken van primaire grondstoffen”, zegt Wouter de Buck van het Nutriënt Platform. Sinds de oprichting in 2011 ondersteunt deze cross-sectorale netwerkorganisatie, samen met de over- heid, in de gehele waardeketen organisaties bij het sluiten van de fosfaatkringloop. De Buck signaleert eveneens praktische belemmeringen, zoals wet- en regelgeving, om de ambities uit het Nationaal Grondstoffenakkoord uit te voeren. “Daarom is het belangrijk dat overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen nu op hetzelfde niveau met elkaar actie ondernemen om de belemmeringen zo snel mogelijk weg te nemen.”


De afzet van struviet blijft volgens hem vooralsnog een lastige zaak. Wet- en regelgeving rond meststoffen en afval is nu nog grotendeels gebaseerd op een lineaire economie. Daarnaast zijn de afzetmogelijkheden voor struviet in Nederland beperkt. In het buitenland is de vraag potentieel aanwezig, maar de huidige regels maken de export lastig. Wel verkoopt Waternet


nu al ongeveer 1000 ton struviet per jaar, onder andere aan de nabijgelegen kunstmestproducent ICL.


De Buck hoopt dat het bij de herziening van de Europese Meststoffenverordening in 2018 mogelijk wordt om struviet in heel Europa te verhandelen. Export is cruciaal, want Neder- land heeft immers een fosfaatoverschot. Daarnaast ziet hij in de toekomst mogelijkheden om meer stikstof uit zuiveringsslib terug te winnen. Deze gasvormige stof komt momenteel voor- al uit de atmosfeer, zodat kunstmestproducenten het kunnen gebruiken om kunstmest te maken. Hierbij gaat het om een buitengewoon energie-intensief proces, dus terugwinning uit zuiveringsslib draagt bij aan een beter milieu. Bovendien ziet hij kansen voor de terugwinning van andere schaarse grond- stoffen, zoals seleen en zink, evenals cellulose, alginaat en bioplastics.


Ondertekening van het Grondstoffenakkoord in aanwezigheid van minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma. (foto Jorrit Lousberg)


22 WATERFORUM NR 2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64