search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Intercheck Digitale herdenkingsplaatsen


De behoefte om te herdenken speelt, ongeacht de levensbeschouwingen, in veel culturen een belangrijke rol. Naast het bezoeken van een graf kennen we het periodiek herdenken bij een monument en het collectief herdenken tijdens bijvoorbeeld een stille tocht. Een andere, misschien wat minder voor de hand liggende manier van herdenken is digitaal herdenken.


Door: Wim van den Burg E


r zijn verschillende manie- ren waarop herinneringen aan overledenen levend kunnen worden gehouden.


Naast het bezoeken van een plaats waar een overledene is begraven neemt de laatste jaren ook de belang- stelling toe voor collectief herden- ken tijdens bijvoorbeeld een stille tocht. En we kennen het periodiek herdenken bij speciaal voor dat doel bestemde monumenten zoals de jaar- lijkse Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Daarnaast kennen we het digitaal herdenken. De mogelijkheden die het internet biedt, zijn talrijk en wor- den ook steeds meer benut. Zo zijn er digitale condoleanceregisters en vinden we ook op veel websites van veteranen een plekje waar gesneu- velde collega’s worden herdacht. De redactie ging op zoek naar een aan- tal digitale herdenkingsplaatsen.


Oorlogsgravenstichting Een mooi voorbeeld van een digitale herdenkingsplaats vinden we op de website van de Oorlogsgravenstich- ting. Zo vonden we daar het verhaal van Dave en Jennie Steensma. Dave sneuvelt op 10 mei 2004 in Irak. Hij wordt het slachtoffer van een aanval


met handgranaten bij een brug in As- Samawah. In het veldhospitaal van de Nederlandse basis Camp Smitty overlijdt hij aan zijn verwondingen. Het verhaal beperkt zich niet alleen tot deze tragische gebeurtenis. Je leest hoe Dave eerdere uitzendingen ervaarde en wat voor een effect dat had op zijn vrouw Jennie en zijn kinderen Niek en Luuk. Indrukwek- kend is de passage over haar bezoek aan Camp Smitty en de plaats waar de aanslag plaatsvond. Een ander verhaal is dat van Joop Sterkenburg. Op 25 april 1943 wordt hij benoemd tot commandant van Hr.Ms. Soemba. Op 5 augustus 1943 nadert de Soemba de Siciliaanse kust als het schip onverwacht onder vuur wordt genomen. Sterkenburg wordt door een groot aantal scher- ven in de rug getroffen. Eenmaal aan de wal wordt het bloedverlies hem fataal en op weg naar het veld- hospitaal bezwijkt hij aan zijn ver- wondingen. Een dag later wordt hij begraven op het geallieerde kerkhof in Augusta. In het verhaal komen dochter Florrie en zoon Thijs aan het woord en vertellen over hun ervaringen tijdens de oorlogsjaren en hun verblijf in de jappenkampen, de hereniging na de bevrijding en de strijd van moeder Ida voor een waar- dig graf voor haar man Joop.


Bidprentjesbank Een ander voorbeeld van een digi- tale herdenkingsplaats is de website van de bidprentjesbank. De beheer- ders geven ook nadrukkelijk aan dat de website als herdenkingsplaats voor dierbaren van de overlede- nen is bedoeld. Hier vindt u onder hoofdstuk WO II de verhalen van Hub Debie, Pieter Waelraven, Harry


Custers en Jan Buskens. Debie werd op 10 mei 1940 bij een man-tegen- mangevecht doodgeschoten nadat hij met collega’s de Maas was over- gestoken met als doel zich te her- groeperen en samen te voegen met Belgische troepen. Naast het verhaal vindt u hier foto’s van de begrafenis en zijn eerdere graf in Lindeheuvel- Geleen en latere graf op het Mili- taire Ereveld de Grebbeberg. Waelraven en Custers sneuvelden bij de verdediging van de sluis in Born en ontvingen in 1948 postuum het bronzen erekruis van toenmalig koningin Wilhelmina, maar leken tot 2005 in Born vergeten. Met de onthulling van een monument in dat jaar ter nagedachtenis aan hen werd dat hersteld. Vanzelfsprekend zijn er meerdere herdenkingsplaatsen. Zo vonden we bijvoorbeeld de digitale herden- kingsplek van de Maastrichtse oor- logsslachtoffers. Een digitale her- denkingsplek die niet onvermeld mag blijven is ten slotte het Joods Monument. Op deze digitale her- denkingsplaats kan ieder slachtoffer individueel herdacht worden en kan iedereen zelf bijdragen.


april 2017


65


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65