search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
voorzitter van de Stichting Vete- ranen Hart van Brabant. De eerste twee nemen bijna twee jaar geleden het initiatief om samen met andere organisaties eens te kijken naar het herdenken in Tilburg en omgeving, de derde is daar vanaf de eerste bijeenkomst nauw bij betrokken.


Elkaar helpen “Onze afdeling van de Bond van Wapenbroeders organiseert zelf twee grote herdenkingen kort voor en op 27 oktober, de datum waarop Tilburg en Goirle in 1944 werden bevrijd”, vertelt Schrijver. “Wij lopen daarbij wel eens tegen problemen aan en vroegen ons af: hebben ande- ren dat ook? En zo ja, kunnen we elkaar dan helpen?” Secretaris Kroes tovert een lijst uit 2015 tevoorschijn. Daarop staan, naast een vertegen- woordiger van de gemeente Tilburg, onder meer de Stichting Vrienden van het Indië-monument, het Oranje Comité en de Stichting Veteranen Hart van Brabant. Die laatste is een beetje een vreemde eend in de bijt, vertelt voorzitter Van der Velden. “Wij organiseren geen herdenkingen en zijn niet ver- antwoordelijk voor een monument. Maar wij vertegenwoordigen inmid- dels wel een slordige 1800 veteranen in het Hart van Brabant, dus in die hoedanigheid is het wel van belang om erbij betrokken te zijn. Omdat wij toch de honneurs waarnemen bij de toekomstige herdenkingen. Wij hebben vooral gekeken naar de toekomst: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de herdenking niet blijft hangen bij de Tweede Wereldoorlog, maar dat er ook wordt stilgestaan bij de gesneuvelden van de conflict- situaties daarna.” Tijdens een bijeenkomst stelt de voorzitter van het Oranje Comité concreet de vraag: hoe ziet jullie herdenking eruit over tien jaar? Hoewel Schrijver verwacht dat ‘zijn’ herdenkingen er dan nog zijn, is hij niet zonder zorgen. “We hebben grote problemen met de financiën en moeten alles bij elkaar schooien en regelen om het voor elkaar te krijgen. Als Defensie afhaakt, is het voor ons over.” Een bestuurslid van een andere organi- satie meldt: ‘Ik ben bijna 80. Als ik ermee stop, is er geen opvolging.’ En zo hebben veel organisaties te kampen met organisatorische en financiële problemen.


Den Bosch In Den Bosch blijken vergelijkbare problemen anderhalf jaar eerder al te zijn geconstateerd. Daar is destijds gekozen voor één gemeenschap- pelijke herdenking op één locatie. “Daar zijn wij op gaan voortbor- duren”, aldus Schrijver. “De ver- tegenwoordigers uit Udenhout en Berkel-Enschot wilden liever hun eigen herdenkingen in hun oude dorpskernen blijven houden. Maar de rest wilde gaan onderzoeken hoe we zoiets verder gestalte konden gaan geven.” Er komt een werkgroep met daarin onder anderen secretaris Kroes. “We hebben in een vrij kort tijdsbestek alles bij elkaar geharkt”, vertelt hij, “waarbij we alle voordelen van een centralisatie naar één datum en naar één plek in kaart hebben gebracht. De Nationale Dodenherdenking was ons vertrekpunt, onze ideeën bleken prima aan te sluiten bij de toekomst- visie van het Comité 4 en 5 mei. Ver- der wordt net als in Den Bosch alles op basis van vrijwilligheid gedaan. Niemand wordt verplicht om aan te schuiven, zolang je nog zelf kunt organiseren en nog de kracht hebt om dat te realiseren in de toekomst, dan moet je dat vooral ook blijven doen. Maar bestuursleden worden ouder en dat zien wij hier in Tilburg ook. Op een zeker moment worden ze zo oud dat ze het niet meer kun- nen organiseren en op dat ogenblik is er een vangnet.”


Gevoelig Hoewel Kroes begrijpt dat een andere herdenkingsdatum gevoelig kan liggen, is het alternatief – name- lijk de herdenking stoppen – nog minder aantrekkelijk. “Dan ben je er heel snel uit.” Schrijver vult aan: “Dan kun je beter instappen in deze trein en de herdenking veiligstellen door die op een andere datum en op een andere locatie te houden. Door deze structuur te kiezen, is de toe- komst organisatorisch veiliggesteld. En doordat het door de gemeente is geaccepteerd, is haar facilitaire steun gewaarborgd.” Niet alleen de herdenkingsorgani- saties, ook de inwoners van Tilburg zullen moeten wennen, erkent Schrijver. “Daarom is er al in decem- ber een groot artikel in lokale kran- ten verschenen over onze plannen. We willen zo voorkomen dat ze pas half april lezen wat er gaat verande-


Oproep Omroep Tilburg


Op 4 mei staan de uitzendingen van Omroep Tilburg geheel in het teken van de Nationale Herdenking. Omroep Tilburg is daarom op zoek naar oorlogsveteranen die hun ver- haal op camera willen delen. Bent u of kent u iemand die hiervoor in aan- merking komt, dan horen de omroep- medewerkers dat natuurlijk graag! De items zullen zowel op Omroep Tilburg als op Hallo Gilze Rijen wor- den uitgezonden. Daarnaast zal al het beeldmateriaal worden opgeslagen in een beeldbank bij de openbare bibliotheek van Tilburg, omdat deze waardevolle verhalen nooit verloren mogen gaan. In de week voorafgaand aan de Nationale Herdenking zal de openbare bibliotheek geheel in het teken staan van deze verhalen.


Interesse om uw verhaal te delen? Neem dan contact op met: evenemen- ten@veteranenhartvanbrabant.nl.


ren.” Toch pleit een Tilburgs raads- lid er eind maart nog voor om de plannen niet overhaast uit te voeren, maar ook alternatieven te onder- zoeken. Maar volgens het Brabants Dagblad krijgt dat voorstel amper steun in de gemeenteraad. Dat de herdenkingsorganisaties zelf met het voorstel zijn gekomen, weegt daarbij zwaar, aldus de krant.


Schoolvoorbeeld De positieve manier waarop de orga- nisaties zelf naar de toekomst van herdenken hebben gekeken, oogst lof. “De directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei noemde het pro- ces dat wij in Tilburg hebben door- gemaakt een schoolvoorbeeld voor andere gemeenten”, aldus Schrijver. “Hij vroeg of het comité ons als een soort casus mocht gebruiken tijdens een bijeenkomst voor lokale Comités 4 en 5 mei. Dat is toch een stukje waardering, dat wij op de goede weg bezig zijn geweest hier in Tilburg.” Van der Velden vult aan. “Ik denk dat je geen groter compliment kunt krijgen.”


april 2017 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65