search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Sophie Baak, Maarten Hamelink, Jos Morren en Hein Scheffer


Gemeenten en veteranenactiviteiten


Een van de speerpunten van het Natio- naal Comité Nederlandse Veteranendag (NCVD) is het meer initiëren van maat- schappelijke initiatieven op het gebied van erkenning en waardering voor veteranen en hun relaties. Met name door de gemeenten. In 2015 organiseer- den meer dan 300 van de in totaal 393 gemeenten in Nederland veteranenacti- viteiten, in 2016 waren dat er 268. Daar- voor organiseert het NCVD elk jaar in samenwerking met het Veteraneninsti- tuut (Vi) een voorlichting voor gemeen- ten over het organiseren van veteranen- activiteiten. De afgelopen jaren vond deze voorlichting plaats in Doorn. Om de betrokkenheid van de gemeenten te vergroten, is er dit jaar voor gekozen de voorlichting ‘in het land’ te verzorgen, namelijk in Oirschot, Hoge Hexel en Gouda. Samen met de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeen- ten (VNG), burgemeester van Utrecht Jan van Zanen, mocht ik de bijeenkomst in Gouda openen. In Gouda waren rond


de 30 gemeenten uit de regio vertegen- woordigd. In een kort programma gaven de vertegenwoordigers van het NCVD en het Vi inzage in de mogelijkheden die er zijn voor het zelf organiseren van veteranenactiviteiten en de onder- steuning van Defensie daarbij. Defensie biedt bijvoorbeeld de gemeenten onge- veer 30 militaire concerten aan om te gebruiken als veteranenactiviteit of voor het opluisteren van een door hen georganiseerde activiteit. Na afloop van de presentaties werden vragen gesteld en ervaringen met elkaar gedeeld. Mij viel op dat ook gemeenten beseffen dat het aantal oudere vetera- nen afneemt en de jongere veteranen langzaam maar zeker de meerderheid vormen waar veteranenactiviteiten voor georganiseerd dienen te worden. Een van de zaken die dan ook aan de orde kwam, was dat het programma ook moet zijn afgestemd op de jongere veteranen en veteranen met kinderen. Zij hebben andere verwachtingen dan


de oudere veteranen van missies voor Libanon, waar de programma’s nu veelal op zijn gericht. Om tot een aan- trekkelijk programma te komen, maken steeds meer gemeenten gebruik van klankbordgroepen bestaande uit vete- ranen (jong en oud). Ook nemen steeds meer jonge veteranen zitting in organi- saties die de gemeenten ondersteunen bij het organiseren van veteranenactivi- teiten. Een goede ontwikkeling en mijn complimenten voor de veteranen die zich op gemeentelijk niveau inzetten. Het beleid van Defensie, het NCVD en het Vi pakt dus goed uit, dank daarvoor en ook dank aan de gemeenten die zich inzetten voor de veteranen en de vetera- nen die hen daarin ondersteunen.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


Verslavingszorg


De vaste cliënten waren natuurlijk al op de hoogte: sinds 1 januari dit jaar zijn ketenpartner Victas en Jellinek verder gegaan onder de naam Jellinek. Daar- door biedt nu Jellinek verslavingszorg binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Net als Victas is Jellinek een expertise- centrum voor verslavingszorg. Ook als je nog geen cliënt ben, maar toch vragen hebt over mogelijke verslavingen, kun


je bij Jellinek terecht. Op de website van Jellinek bijvoorbeeld, waar veel informatie te vinden is. Ook kun je er anoniem een verslavingstest doen. Het adres is www.jellinek.nl. Misbruik van middelen is natuurlijk een gevoelig onderwerp, het ligt in de taboesfeer. Afhankelijkheid en mis- bruik van middelen kunnen daarom ook een lastig gesprekonderwerp zijn in de hulpverlening. Maar heb je mis-


schien meer informatie en/of advies nodig? Dan kun je natuurlijk gewoon terecht bij het Veteranenloket. Uiteraard in vertrouwen, vanuit het respect dat er hoe dan ook is voor jou als veteraan. Je bent uiteindelijk ook gewoon een mens. (JM)


Website: www.lzv-groep.nl. april 2017 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65