search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
echter bij, hij kwam met zijn com- pagnie daar aan terwijl er ook 377 parachutisten gedropt werden. Het was een poging om de commandant van de zieke en in een draagstoel rondgedragen TNI-generaal Soe- dirman gevangen te nemen en een TNI-zender uit de lucht te halen. “Er stond van alles klaar om ons onder meer vanuit de lucht bij te staan”, vertelt hij, “die eenheden konden wij zo oproepen. Maar het enige wat ik gevraagd heb, is om het verken- ningsvliegtuigje De Spotter nieuwe schoenen voor dokter Lely te laten droppen.” Dat de compagnie van Van Haastrecht geen blaam treft, wordt gestaafd door een bekende Indië- veteraan: Joop Hueting. Hueting was, na ernstige incidenten bij het KNIL-bataljon Infanterie XXIII in Djember te hebben meegemaakt, overgeplaatst naar de inlichtingen- dienst van het bataljon en vervol- gens naar de compagnie van Van Haastrecht. In een interview eind vorig jaar (zie Checkpoint 11-2016) benadrukt hij dat het in deze een- heid wel goed ging. Van Haastrecht geloofde overigens niets van de waarschuwing dat Hueting ‘onhan- delbaar’ zou zijn. Hij wist zeker dat de onderlinge verhoudingen en de discipline hun werk zouden doen. Dit bleek te kloppen en hij zou Hue- ting ook bevorderen tot soldaat eer- ste klas. “Hij was een goed soldaat hoor”, verzekert Van Haastrecht.


Luchtlanding Het was ook niet zo dat de eenheid van Van Haastrecht het zo gemak- kelijk heeft gehad. Integendeel; dit was het eerste Nederlandse onderdeel dat daadwerkelijk een luchtlandingsoperatie uitvoerde. Zijn bataljon was het dat, nadat het voorafgegaan was door paracom- mando’s, het vliegveld van Djokja- karta innam bij de tweede politio- nele actie. “We waren met 25 à 30 man ingestapt in een DC3. Iedereen zat voor het eerst van zijn leven in een vliegtuig. We zaten op de bodem, er waren geen stoelen. En we hadden veel te veel munitie bij ons. Dat klopte helemaal niet, nie- mand begreep het ook toen. Ik wist dat we als officieren door de lucht vervoerd zouden worden. Maar de soldaten? En die liepen te piepen: ‘Luit, dat kan toch helemaal niet,


54 april 2017


zoveel magazijnen en dan ook nog twee handgranaten.’” Van Haastrecht slaagde er met zijn drie pelotonscommandanten in om de mannen in het vliegtuig te krijgen en zo landden ze op het vliegveld van Djokjakarta. “Deuren hadden we niet, die waren eruit gehaald! Dus wij gingen met een noodgang dat vliegtuig uit, van de startbaan af, in de rand, zo in dekking, de één na de ander. De motoren bleven draaien. Pas toen de laatste man eruit was, zei ik: ‘OK’ en daar ging hij weer.” Er volgde een moeilijke periode. Soekarno en Hatta vielen bij deze actie in hun handen, maar de weken daarna kenmerkten zich door veelvuldige gevechtsacties en toenemende verliezen. Hierbij raak- ten twee pelotonscommandanten zwaargewond die vervolgens ook niet werden vervangen. Het uitein- delijk weer opgeven van Djokja- karta, vastgelegd in het Van Royen- Roem-akkoord, werd in de woorden van Van Haastrecht “als een drama” ervaren. De lichamen van de gesneuvelden werden opgegraven om ze in Tjandi te herbegraven.


Guerrilla Na deze periode zou hij als kapitein- adjudant nog toegevoegd worden bij kolonel A. van Santen, ridder MWO. Ze waren mede verantwoordelijk voor onder meer gebiedsoverdrach- ten na het staakt-het-vuren. De eer- ste overdracht was een gebeurtenis waar de hele wereldpers op afkwam en Van Haastrecht voelde zich op dat moment echt “een deel van de geschiedenis”.


Na terugkeer in Nederland wilde hij niet in de krijgsmacht blijven. Hij had eigenlijk economie willen studeren, maar achtte zich daar toen toch te oud voor. Hij ging uit- eindelijk, “na het schrijven van wel vijftig sollicitatiebrieven”, het bedrijfsleven in, trouwde en kwam voor jaren in Afrika terecht. In 1965 kwam hij terug. Pas veel later kwa- men de reünies op gang en kwam hij ook weer in contact met Hue- ting. Dit naar aanleiding van een krantenartikel in Trouw. “Meneer Van Haastrecht, u staat in de krant. Oorlogsmisdaden, maar u komt er wel goed uit”, was het commentaar dat hij kreeg toen hij op de zaak aankwam. Hij belde Hueting op en ze zijn gaan eten in de Oesterbar in Amsterdam. Hij heeft Hueting op het hart gedrukt om “op te let- ten en niet zomaar te praten”. Van Haastrecht was bezorgd dat ook zijn mannen werden meegesleurd in het negatieve commentaar in de media. Hij is dan ook blij met de nuances van Hueting onlangs in het inter- view met Checkpoint. Van Haastrecht heeft zich jaren niet meer met de kwestie beziggehouden tot het boek van Limpach uitkwam. Opnieuw probeert hij, zonder te ontkennen wat er verder gebeurd is, de boodschap naar voren te brengen dat er ook een ander beeld bestaat. “Het buitenproportioneel gebruik van kanonnen bijvoorbeeld. Dat komt op ons als onzin over. We had- den geen doelen als loopgraven of forten te bestrijden, het was guer- rilla. Er werd toen en ook nu, maar al te vaak zo maar wat gezegd.”


Overleg tussen luitenant Van Haastrecht (r) en een piloot over de terugvlucht van manschappen naar Djokjakarta. Foto: privécollectie Jan van Haastrecht


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65