search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
INGEZONDEN MEDEDELING


Onderzoek Nederlands-Indie


Door: Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform


2015 promoveerde aan de Universiteit van Bern. Het betreft een uitvoerig en diepgaand onderzoek naar het gebruik van extreem geweld door militairen en strijders van diverse zijden tijdens de Indonesische onafhanke- lijkheidsoorlog van 1945 tot 1949. Limpach concludeert dat extreem geweldsmisbruik in voormalig Nederlands- Indië bij de inzet van de Nederlands strijdkrachten, inbegrepen het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), een structureel karakter had. Tegelijkertijd concludeert hij dat de meeste Indiëveteranen “schone handen” hebben.


I


In een reactie aan de Tweede Kamer van 2 december jl. heeft het kabinet aangekondigd financieel te willen bij- dragen aan een breed opgezet onderzoek naar de context van het geweldsgebruik in de periode van dekolonisatie. Het kabinet realiseert zich dat een vervolgonderzoek pijn zal kunnen veroorzaken bij de groep Indiëvetera- nen, maar acht het van belang dat een nader onderzoek juist ook aandacht geeft aan de context en de moeilijke omstandigheden waarin Nederlandse militairen moes- ten opereren, het geweld van Indonesische zijde, de inzet waarbij geweld geen of nauwelijks een rol speelde en de verantwoordelijkheid van de politieke, bestuur- lijke en militaire leiding. In de kabinetsreactie wordt verder aangegeven dat de veteranen nadrukkelijk bij het vervolgonderzoek zullen worden betrokken.


16 december jl. heeft het Veteranen Platform (VP) een brief gestuurd naar de drie betrokken ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Volksgezondheid, Wel- zijn en Sport en aangegeven betrokken te willen worden bij het vervolgonderzoek en daarbij op te willen treden als vertegenwoordiger van de veteranen. Deze brief was mede ondertekend door de vijf meest betrokken aan- gesloten organisaties van (onder meer) Indiëveteranen: de Vereniging Oud Militairen Indiëgangers (VOMI), De Federatie van Verenigingen van Indië-Militairen (FIM), de Bond van Wapenbroeders (BvW), De Bond van Oud- Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) en de Vereniging Contact Oud en Actief dienende Mariniers (COM).


Op 23 februari 2017 hebben de ministers van Buiten- landse Zaken, Defensie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over het vervolgonderzoek (zie ook www.rijksoverheid.nl


16 april 2017


n september vorig jaar verscheen het boek De brandende kampongs van Generaal Spoor van historicus Rémy Limpach. Het boek is de Neder- landse versie van het proefschrift waarmee hij in


bij documenten). Dit vervolgonderzoek zal gezamenlijk worden uitgevoerd door het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide Studies (NIOD), Het Koninklijk Instituut Voor Taal, Land en Volkenkunde (KITLV) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). De onderzoeksopdracht is zodanig geformuleerd dat het onderzoek voldoende breed en evenwichtig kan zijn. Naast vele andere aspecten wordt ook ingegaan op het leed van slachtoffers en nabestaanden van de Bersiap en het geweld aan Indonesische zijde in de periode daarna. Een adviescommissie maakt onderdeel uit van de onder- zoeksorganisatie en zal de kwaliteit van het onderzoek bewaken. Deze commissie bestaat uit negen leden onder wie een ervaringsdeskundige op het gebied van counter-insurgency en één op het gebied van humanitair oorlogsrecht. Als onderdeel van de onderzoeksorgani- satie wordt ook een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instellingen op het gebied van herdenken en herinneren. Daarbij worden onder meer betrokken het VP, het Veteraneninstituut en de Stichting Nationaal Indië-monument (NIM). Waar mogelijk zal met Indonesische deskundigen worden samengewerkt en zullen Indonesische archieven wor- den geraadpleegd. Voorts zullen in het kader van infor- matieverzameling voor het onderzoek Indiëveteranen worden geïnterviewd in aanvulling op de interviews die al beschikbaar zijn.


Als ervaringsdeskundige op het gebied van counter- insurgency is oud-commandant van de Koninklijke Landmacht luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif bereid gevonden zitting te nemen in de adviescommissie. Het VP heeft een eigen commissie ingesteld die onder lei- ding van generaal-majoor b.d. Leen Noordzij het onder- zoek zal volgen. Hij zal namens het VP deel uitmaken van de Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland. Er worden gesprekken gevoerd met Angelien Eijsink als beoogd voorzitter van deze Maatschappelijke Klank- bordgroep. De voorbereiding van het onderzoek wordt zo spoedig mogelijk opgestart. Het onderzoek zelf zal omstreeks september aanstaande aanvangen en naar verwachting vier jaar in beslag nemen.


Het VP zal u gedurende het onderzoek op de hoogte hou- den van de ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben over het onderzoek en de achtergronden, neemt u dan contactmet ons op: tel: 0343-474141 of e-mail: info@veteranenplatform.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65