This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck


Websites regionale veteranendagen


Uit onderzoek van het Veteraneninstituut blijkt dat veteranen vin- den dat lokale en regionale veteranendagen bijdragen aan maat- schappelijke erkenning van veteranen. Dit soort veteranendagen geeft hen het gevoel dat zij gewaardeerd worden en is dus erg belangrijk. Daarnaast is het ook een praktische oplossing voor het probleem dat veel oudere veteranen door hun leeftijd de landelijke dag niet kunnen bijwonen.


Door: Wim van den Burg I


n 2013 organiseerden al meer dan driehonderd gemeenten, lokaal of in regionaal of provin- ciaal verband, en al dan niet gesteund door lokale of regionale verenigingen en stichtingen, een veteranendag. Veel van deze organi- saties ondersteunen hun activiteiten met een eigen website. De redactie nam een kijkje op een aantal van die websites.


Veel informatie


De eerste website die we bezochten, was die van de Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe. De stichting is opgericht op 14 janu- ari 2008 en organiseert de Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe. De website biedt een behoorlijke hoeveelheid informatie voor de vete- raan. Naast de Veteranenwet en het veteranenbesluit vonden we onder meer de regels die gelden bij een veteranenuitvaart, de draagvolgorde van Nederlandse onderscheidingen en het besluit militaire medailles. In de rubriek deelnemende gemeenten komen de burgemeesters van Harder- wijk, Ermelo, Putten en Nijkerk aan het woord. Zij benadrukken nog eens het belang van erkenning en waarde- ring voor hun veteranen. Natuurlijk ontbreken ook de fotoreportages niet van de door de stichting georgani- seerde regionale veteranendagen van voorgaande jaren, waarbij het overigens opvalt dat het bestuur ken- nelijk goede afspraken heeft met de weergoden. Erg leuk is de rubriek die aandacht besteedt aan boeken uit de regio met onder meer Verhalen van


Veteranen en Hoe de Indische Neder- landers naar Harderwijk kwamen. De tweede website die we bezoch- ten, was de website van de Stichting Veteranen Hart van Brabant. Een overigens nog vrij jonge stichting die dankzij de medewerking en steun van de gemeente Tilburg op 19 februari 2014 in het leven werd geroepen. De doelstelling van het bestuur is het bevorderen van de maatschappelijke waardering en erkenning voor veteranen in de regio Hart van Brabant. Daarnaast wil men de onderlinge contacten en relaties van en voor veteranen verbeteren. De stichting is naast het organiseren van de regionale veteranendag ook actief op educatief gebied. Zo verzorgt ze, in samenwerking met het Vete- raneninstituut, gastlessen voor het project Veteraan in de Klas. Samen met Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft de stichting een project ontwikkeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor het voortge- zet onderwijs/hbo/universiteit. De stichting maakt ook gebruik van de sociale media en is terug te vinden op zowel Facebook als Twitter. Jam- mer is dat je wel even moet zoeken naar de link hiervoor. Van ons mag die best op de startpagina.


Vrij sober


De laatste website waar we aandacht aan besteden, is die van de Stichting Drentse Veteranen. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belan- gen van veteranen en het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap tussen de veteranen. Zij doet dit


onder meer door het organiseren van de regionale veteranendag en door bij te dragen aan onderwijsprogramma’s voor kinderen en ouderen. Het bestuur van de stichting werkt al aardig vooruit, want het programma voor de regionale veteranendag in 2016 is al op de website gepubli- ceerd. Verder is de website vrij sober. De informatie beperkt zich naast het programma 2016 tot de samenstelling van het bestuur, het comité van aan- beveling, het fotoalbum en links. Wie op zoek is naar nieuws kan terecht op de Facebookpagina van de stichting. Daar meer over de laatst gehouden regionale veteranendag, maar ook over de activiteiten van de stichting rond 4 en 5 mei. Jammer genoeg ont- breekt op de website ook hier de link naar de Facebookpagina.


JULI-AUGUSTUS 2015 65

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65